بررسی اثر عصاره ی هیدروالکلی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) بر میزان ادم مغزی و امتیاز نقص های نورولوژیک در مدل سکته مغزی رت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تولید رادیکال های آزاد در ایسکمی مغزی افزایش می یابد. مریم گلی سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدانی می باشد، از این رو در این مطالعه به بررسی اثر عصاره مریم گلی بر میزان ادم مغزی و امتیاز نقص های نورولوژیک پرداختیم.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی 35 سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه 7 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل، آب مقطر و سه گروه دیگر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی را به ترتیب با دوزهای 50، 75 و 100 میلی گرم برکیلوگرم، به صورت داخل صفاقی و به مدت 3هفته دریافت کردند. 2 ساعت بعد از آخرین تزریق رت های این چهار گروه، به مدت 60 دقیقه تحت جراحی انسداد شریان مغزی میانی قرار گرفتند. در اثر این انسداد، نیم کره راست دچار ایسکمی گردید. سپس میزان ادم مغزی و امتیاز نقص های نورولوژیک در آن ها بررسی شد. گروه آخر، گروه شم که تیمار و القای ایسکمی در آن ها صورت نگرفت. آنالیز ادم مغزی با استفاده از نرم افزار SPSS18 به روش LSD و آنالیز نقص های نورولوژیک توسط آزمون Mann-Whitney U)) انجام شد و 05/0p< معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج بررسی ها نشان داد تزریق عصاره مریم گلی در هرسه دوز 50، 75 و 100 میلی گرم برکیلوگرم سبب کاهش میزان ادم (به ترتیب47/0±29/83، 32/0±28/81 و 48/0±29/81) نسبت به گروه کنترل (58/0±31/85) گردید و سبب کاهش امتیاز نقص های نورولوژیک در دوزهای 75 و 100 (به ترتیب37/0±43/1 و 31/0±1) نسبت به گروه کنترل (42/0±71/3) گردید (05/0p<)
نتیجه گیری
به نظر می رسد مریم گلی به واسطه ی کاهش ادم مغزی و اختلالات نورولوژیک بتواند در آسیب ناشی از سکته مغزی، اثر حفاظتی بر مغز اعمال کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
378 -386
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483514 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.