ارزیابی عملکرد کمی و کیفی ذرت علوفه ای KSC704 و KSC260 در نظام های زراعت متداول، تلفیقی و ارگانیک

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی دو هیبرید ذرت علوفه ای(سینگل کراس 704 و سینگل کراس260) در نظام های تولید متداول، تلفیقی و ارگانیک در تابستان 1389 در منطقه پیشوای ورامین انجام گردید. این آزمایش بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نظام های تولید متداول، تلفیقی و ارگانیک در کرت های اصلی و دو هیبرید ذرت سینگل کراس 704 و سینگل کراس 260 در کرت های فرعی قرار گرفتند. در نظام تولید متداول کلیه عملیات شامل ضدعفونی بذر، کنترل آفات و علفهای هرز و تامین عناصر غذایی از منابع شیمیایی انجام گردید. در نظام تولید تلفیقی از کاربرد توام مواد شیمیایی و آلی و زیستی استفاده شد و در نظام تولید ارگانیک از هیچگونه ماده شیمیایی مصنوعی استفاده نشد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد بیشترین مقادیر ارتفاع بوته (08/185 سانتی متر) و نیتروژن برگ (85/1%) از نظام تولید متداول و بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک از نظام تولید تلفیقی حاصل گردید. در بین ارقام نیز هیبرید ذرت سینگل کراس 704 در تمامی صفات مورد مطالعه به جز درصد نیتروژن برگ دارای بیشترین مقادیر بود. نتایج این آزمایش نشان داد در کوتاه مدت نمی توان از نظام های تولید ارگانیک توقع بهبود در عملکرد را داشت ولی پس از سپری شدن دوره گذار افزایش عملکرد قابل انتظار خواهد بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
313 -326
لینک کوتاه:
magiran.com/p1483543 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!