بررسی مقادیر سرب، کادمیوم و وانادیوم در رسوبات سطحی و پوسته صدف صخرهای خوراکی (Saccostrea cucullata) در منطقه بندرلنگه، خلیج فارس

پیام:
چکیده:
در مقاله حاضر میزان فلزات سرب، کادمیوم و وانادیوم در پوسته صدف صخره ای خوراکی (Saccostrea cucullata) و رسوبات سطحی منطقه بین جزر و مدی بندرلنگه اندازه گیری گردید. بدین منظور در پاییز 1389 نمونه برداری از صدف خوراکی (48 نمونه) و رسوبات سطحی (15 نمونه) از3 ایستگاه ساحلی در منطقه بین جزر و مدی بندرلنگه صورت پذیرفت. هریک از نمونه ها پس از خشک شدن به روش direct aqua regia هضم گردیدند. سپس غلظت نمونه های رسوب و صدف به وسیله دستگاه جذب اتمی مدل AA-670 Shimadzu اندازه گیری گردیدند. نتایج حاصله بیانگر آن است که میانگین غلظت فلزات در رسوبات برای سرب، کادمیوم و وانادیوم به ترتیب: (SD± میانگین) 04/4± 02/163، 05/0 ± 26/1، 001/0 ± 0/028 و در پوسته صدف خوراکی 81/1± 38/124، 19/0± 09/5 و 001/0± 018/0 میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. در مقایسه با استانداردهای جهانی مقادیر سرب در رسوبات سطحی از حد مجاز تجاوز نمود، در حالی که مقادیر کادمیوم و وانادیوم در محدوده قابل تحمل آبزیان مشاهده گردید. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که بافت پوسته صدف (S. cucullata) یک پایشگر زیستی مناسب برای پایش فلزات سرب و وانادیوم در منطقه است.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1490372 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!