تحلیل عاملی شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان زن لیگ برتر والیبال ایران از دیدگاه ورزشکاران بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ورزشکاران (83 نفر) شاغل در لیگ برتر والیبال ایران (1391) بودند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد که در نهایت، همه پاسخ دهندگان در پژوهش شرکت کردند. از پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 42 شاخص ارزیابی عملکرد مربیان در یک مصاحبه نیمه هدایت شده و در مقیاس پنج ارزشی لیکرتی استفاده شد. ضمنا 18 نفر از اساتید صاحب نظر، مربیان و کارشناسان با سابقه والیبال، روایی صوری و محتوایی آن را تایید کردند و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تایید شد (0/94=α). از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل (چرخش ابلیمین مستقیم) برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، یک شاخص حذف شد و 41شاخص باقیمانده در هفت عامل مهارت های فنی، مهارت های تاکتیکی، روابط حرفه ای، مدیریت تیم، مهارت های روان شناختی، مهارت های اجتماعی-ارتباطی، عامل سابقه و تجربه با ارزش ویژه بزرگ تر از 1 طبقه بندی گردیدند. همچنین شاخص حفظ، انسجام و یکپارچگی در اولویت اول و شاخص سابقه عضویت در تیم های ملی و باشگاهی در آخرین اولویت قرار داشتند. با توجه به اولویت بالای عامل مهارت های فنی و تاکتیکی، کارشناسان و مدیران ورزشی باید بیشتر به شایستگی های فنی و تاکتیکی مربیان زن برای رشد و توسعه سریع ورزش والیبال بانوان تمرکز کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1496001 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.