تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی (یک کارآزمایی بالینی)

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
اختلالات خواب از عوارض شایع در بیماران همودیالیزی است که باعث کاهش کیفیت خواب، کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر می شود. با توجه به اینکه در بعضی مطالعات به اثر آرام بخشی گیاه اسطوخودوس اشاره شده است، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی با اسانس گیاه اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی انجام شد.
مواد و روش ها
این کارآزمایی بالینی با 60 بیمار تحت درمان همودیالیز از اردیبهشت تا خرداد سال 1393 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه (30 نفره) آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای سنجش کیفیت خواب از شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد. در گروه آزمون از بیماران در خواست شد تا دستمال آغشته به سه قطره اسانس اسطوخودوس را در طول جلسه دیالیز استنشاق کنند. در گروه شاهد تنها مراقبت های معمول انجام گرفت. در پایان هفته چهارم کیفیت خواب بیماران مجددا اندازه گیری شد.
یافته ها
قبل از مداخله میانگین نمره کل کیفیت خواب در گروه آزمون 4/75 ± 8/55 و در گروه شاهد 5/00±9/00 بود که تفاوت معنی داری نداشت. بعد از انجام مداخله میانگین نمره کل خواب در گروه آزمون به 4/07 ± 7/62 و در گروه شاهد به 5/46 ± 8/46 رسید که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. در مقایسه درون گروهی نیز نمرات قبل و بعد از مداخله دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت.
بحث و نتیجه گیری
یافته های این مطالعه نشان داد که رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی تاثیری نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
995 -1003
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505574 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.