فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال سیزدهم شماره 11 (پیاپی 76، بهمن 1394)
 • سال سیزدهم شماره 11 (پیاپی 76، بهمن 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود فلاحی خشکناب، حمید آسایش *، مصطفی قربانی، فربد فدایی، حسین رحمانی انارکی صفحات 919-927
  پیش زمینه و هدف
  اسکیزوفرنیا به عنوان یک سندرم پیچیده روان پزشکی اثرات مخرب عمیقی بر جنبه های مختلف رفتار بیماران دارد. مداخلات روان شناختی در ترکیب با داروهای ضد روان پریشی در بهبود نشانه های بالینی و عملکرد اجتماعی بیماران اسکیزوفرنیک موثر هستند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر شعردرمانی گروهی بر مهارت های ارتباطی بیماران اسکیزوفرنیک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تعداد 29 بیمار اسکیزوفرنیک به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی تعادلی در دو گروه مداخله (14 بیمار) و گروه کنترل (15 بیمار) قرار گرفتند. برای گروه مداخله، 12 جلسه یک ساعته گروه درمانی به صورت شعرخوانی گروهی، هفته ای دو بار به مدت شش هفته برگزار شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار اندازه گیری آسیب های وارده بر مهارت های روزمره زندگی در بیماران روانی (مهارت های ارتباطی) بودند. تجزیه و تحلیل آماری به وسیله آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل در محیط نرم افزار آماری SPSS 14 انجام شد.
  یافته ها
  بعد از مداخله شعر درمانی گروهی، مهارت های ارتباطی بیماران مداخله بهبود معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0/05) و این در حالی بود که در گروه کنترل تفاوت معناداری بین میانگین های قبل و بعد وجود نداشت (0/05
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه موید این است که مداخله شعر درمانی گروهی در بهبود مهارت های ارتباطی بیماران اسکیزوفرنیک موثر است.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، شعر درمانی، گروه درمانی، توان بخشی روانی، مهارت ارتباطی
 • نجف آبادی مرضیه شریفیانا، انبوهی سیما زهری *، اعظم دبیریان، مجد حمید علوی صفحات 928-934
  پیش زمینه و هدف
  بالینی جزء اساسی عملکرد حرفه ایی پرستاران و متمایزکننده پرستاران حرفه ای از پرسنل مراقبتی غیرحرفه ای است. بالینی پرستاران بیش از هر عاملی بر کیفیت مراقبت تاثیر داشته و به شناسایی نیازهای بیماران و تعیین بهترین اقدام پرستاری کمک می کند. لذا این پژوهش باهدف تعیین میزان مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی است که به صورت مقطعی بر روی 200 پرستار شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد که نمونه ها به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات یک چک لیست اطلاعات فردی و پرسشنامه استاندارد مشارکت در فعالیت های تصمیم گیری بالینی پرستاران به نام (PDAQ) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss 19 و آزمون های توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  آزمون نشان دادند که مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حد متوسط(36/3) قرار دارد(0/001 =p). و تصمیم گیری بالینی تحت تاثیر عواملی مانند: سن، جنس، تاهل، سابقه کاری و نوع استخدام می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر تصمیم گیری بالینی پرستاران می توان نحوه شرکت پرستاران در تصمیم گیری بالینی را بهبود بخشید و لذا شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری بالینی در این راستا می تواند کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: مشارکت در تصمیم گیری بالینی، عوامل موثر، پرستاران
 • سمیرا خیاط، حامد فنایی *، معصومه خیرخواه، معصومه پورمحسن صفحات 935-944
  پیش زمینه و هدف
  سندرم قبل از قاعدگی را اغلب زنان در سنین باروری تجربه می کنند. این سندرم ترکیبی از تغییرات خلقی، جسمی و رفتاری است که با ارتباطات خانوادگی و فعالیت های اجتماعی تداخل می کند. روش های مختلفی برای درمان این سندرم مطرح شده و یکی از این روش ها استفاده از گیاهان دارویی است. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر کورکومین بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این کارآزمایی بالینی دو سو کور، 70 نفر از دانشجویان دارای علائم PMS به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده کورکومین و دارونما تقسیم شدند. مبتلایان روزانه دو کپسول از هفت روز قبل از قاعدگی تا 3 روز پس از قاعدگی به مدت 3 سیکل دریافت کردند و پرسشنامه ثبت علائم روزانه تکمیل شد. داده های قبل از مداخله و 1، 2 و 3 سیکل پس از مداخله توسط آزمون های آنالیز واریانس اندازه گیری های مکرر و تی مستقل تجزیه وتحلیل شدند. جهت تجزیه وتحلیل از نرم افزار 18–SPSS استفاده شد و P<0/05 معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله دو گروه ازنظر میانگین امتیازات علائم PMS تفاوت معنی دار آماری نداشتند (گروه کورکومین39/1±103/6 و گروه دارونما 44/6±106/7 و P=0/77)؛ اما پس 1، 2 و 3 سیکل مداخله تفاوت میانگین امتیازات علائم PMS بین گروه ها معنی دار بود (در گروه دارونما به ترتیب 40/13±93/72،49/13±91/36 و 50/49±91/45 بود و در گروه کورکومین به ترتیب 22/6±53/5،19/1±42/1 و6/11±7/29) (P<0/0001).
  بحث و نتیجه گیری
  کورکومین در کاهش شدت علائم خلقی، رفتاری و جسمانی سندرم قبل از قاعدگی موثر است و استفاده از آن در درمان این سندرم پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سندرم قبل از قاعدگی، کورکومین، طب مکمل
 • عصمت نوحی *، ایران خسروی، یونس جهانی صفحات 945-952
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به این که عمده ترین علل مرگ ومیر و بستری مجدد بیماران مبتلا به بیماری های قلبی ریشه در اجرای برنامه خودمراقبتی نادرست و کافی نبودن آموزش به این بیماران دارد، لذا پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر کاربرد مدل خودمراقبتی اورم بر توانایی خود مراقبتی بیماران بستری در بخش داخلی قلب بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان صورت گرفته است.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش نیمه تجربی، تعداد 80 نفر از بیماران با مورد شناخته شده قلبی، به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون از بیماران به عمل آمد، سپس هر بیمار گروه آزمون ضمن اجرای مدل اورم در بخش، یک برنامه آموزشی 5 جلسه ای 20 دقیقه ای همراه با ارائه پمفلت آموزشی به صورت انفرادی و پرسش و پاسخ دریافت نمود، درحالی که گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت نمودند. پس آزمون زمان ترخیص از بیماران دو گروه به عمل آمد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری پارامتریک و غیر پارامتریک و به کمک نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره توانایی شناختی خودمراقبتی در گروه آزمون، قبل از انجام مداخله از 0/15±2/03 به 0/001 ± 12 بعد از مداخله افزایش پیدا کرد. میانگین نمره توانایی عملکردی در گروه آزمون قبل از انجام مداخله از 9/51 ± 32/28 به 3/96 ±43/105 بعد از انجام مداخله افزایش پیدا کرد. اختلاف معنی دار آماری بین افزایش توانایی خود مراقبتی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون، دیده شد (0/001>P). درحالی که در گروه کنترل اختلاف معنی دار نبود. (0/05
  بحث و نتیجه گیری
  کاربرد مدل خودمراقبتی اورم و بکارگیری برنامه آموزش خودمراقبتی، تاثیر مثبتی در افزایش توانایی خودمراقبتی بیماران موردمطالعه داشت و آموزش یکی از روش های مناسب و لازم برای ارتقای توانایی خودمراقبتی بود. لذا توصیه می شود که پرستاران با کاربرد برنامه خودمراقبتی اورم در برنامه مراقبتی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن خصوصا بیماران قلبی موجبات افزایش توان خودمراقبتی این بیماران را فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: توانایی خودمراقبتی، آموزش به بیمار، الگوی خود مراقبتی اورم، بیمار قلبی
 • فائضه کنعانی *، لیلا ولی زاده، منیژه مصطفی قره باغی، محمد اصغری جعفرآبادی صفحات 953-963
  پیش زمینه و هدف
  پرستاران مسئول انجام تعداد قابل توجهی از پروسیجرهای تهاجمی برای نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه می باشند و بروز خطا در مراقبت از نوزادان در معرض خطر، افزایش یافته است. پرستار بیشترین سطح اصطکاک ارتباطی، مراقبتی و درمانی را با مددجوی انسانی دارد، لذا می تواند یکی از پرمسئله ترین بخش های مدیریتی در مورد وقوع خطاهای انسانی باشد.
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین نوع خطای پرستاری در جایگذاری لوله معده ای نوزادان نارس بخش های مراقبت ویژه نوزادان شهرستان سنندج در سال 1392 است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، 28 نفر پرستار شاغل در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های آموزشی- درمانی بعثت و تامین اجتماعی شهرستان سنندج در سال 1392 به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست پژوهشگر ساخته و روش جمع آوری اطلاعات مشاهده مستقیم پرستاران توسط پژوهشگر بود. هر پرستار تعداد چهار بار مورد مشاهده قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با آمار توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه 13 انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر سه نوبت مشاهده و در نمای مشاهده ها بیشترین خطای پرستاری در جایگذاری لوله معده ای نوزادان نارس به ترتیب مربوط به مرحله اجرا پروسیجر، مرحله ثبت و مرحله آمادگی پروسیجر جایگذاری لوله معده ای نوزادان نارس می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهند که متداول ترین نوع خطای پرستاری در جایگذاری لوله معده ای نوزادان نارس در مرحله اجرا پروسیجر است. با تغییر و اصلاح فرآیند آموزش و برنامه ریزی های آموزشی توسط مدیران و مسئولین آموزش پرستاری تا حدود زیادی می توان از بروز این خطاها و تکرار آن ها در آینده پیشگیری نمود.
  کلیدواژگان: پرستاری، نوع خطا، لوله ی معده ای، بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان
 • مژگان میرغفوروند، عزیزه فرشباف خلیلی، سولماز قنبری همایی* صفحات 964-972
  پیش زمینه و هدف
  ناباروری جوامع مختلف را درگیر نموده و پیامدهای روانی- اجتماعی متعددی را به دنبال دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سازگاری زناشویی و ارتباط آن با سبک های تفکر در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر تبریز از شهریور تا آبان ماه سال 1393 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی، برروی 160 زن نابارور 49-15 ساله انجام گرفت. نمونه های پژوهش بر اساس روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. پرسشنامه های فردی-اجتماعی، سازگاری زناشویی (DAS) و سبک تفکر استرنبرگ به روش خود ایفایی تکمیل گردیدند. از آزمون پیرسون جهت تعیین ارتباط سازگاری زناشویی با نمره سبک های تفکر استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین ± انحراف معیار نمره کلی سازگاری زناشویی زنان نابارور مورد مطالعه 22/3 ± 100/0 (از محدوده ی نمره قابل کسب 0 تا 151) بود. بین سازگاری زناشویی با سبک تفکر قانون گذار (r=0/47) و سبک تفکر قضائی (r=0/34) همبستگی متوسط و با سبک تفکر اجرایی (r=0/28) همبستگی ضعیف وجود داشت (P<0/001).
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه نشان داد که همبستگی معنی دار و مستقیمی بین سبک های تفکر با سازگاری زناشویی وجود داشت و بیشترین همبستگی بین سبک تفکر قانون گذار با سازگاری زناشویی بود. نتایج این مطالعه می تواند توسط مشاوران جهت آشنا کردن زنان نابارور از سبک تفکر خود، تاثیر آن بر سازگاری زناشویی و حمایت روانی از طریق تعدیل یا تغییر سبک تفکر فعلی در جهت ارتقای سازگاری زناشویی این گروه از زنان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، سبک های تفکر، زنان نابارور
 • ابوذر سلیمانی، علی دل پیشه، علیرضا احمدی، ناهید خادمی، بهزاد جعفری نیا، کوروش سایه میری* صفحات 973-986
  پیش زمینه و هدف
  خشونت علیه زنان در دوران بارداری به صورت خزنده ای در حال افزایش و به صورت یک چالش اجتماعی نامحسوس درآمده است؛ و با توجه به اینکه در مطالعات مختلف، آمارهای مختلفی از این مشکل منتشرشده است در مطالعه حاضر سعی شده آمار جامع و قابل اتکایی از این معضل به روش مروری نظام مند و فرا تحلیل ارائه شود تا برای آن بتوانند با دید وسیع تری اقدام به چاره جویی کرد.
  روش بررسی
  32 مطالعه با استفاده از کلیدواژه های خشونت خانگی، خشونت علیه زنان، خشونت دوران بارداری، همسر آزاری، violence during pregnancy، domestic violence، از بانک های اطلاعاتی موجود در سطح کشور شامل Magiran - medlibe - sid - iranmedex و نیز بانک های اطلاعاتی لاتین Pubmed - Google scholar- Science Direct - Scopus به دست آمد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار STATA (نسخه 11/1) و فرا تحلیل (مدل اثرات تصادفی) انجام شده و ناهمگونی بین مطالعات با استفاده از آزمون I2 بررسی شده است.
  یافته ها
  پس از انجام آنالیز آماری میزان شیوع کل خشونت در 15610 مادر باردار 52 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد:43 تا 62) و میزان انواع خشونت های فیزیکی، جنسی و روحی روانی به ترتیب خشونت فیزیکی 19 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 12 تا 26) خشونت جنسی 31 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 23 تا 38) و خشونت روحی روانی 45 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد: 38 تا 51) برآورد شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد شیوع بالای خشونت در دوران بارداری وابستگی زیادی با سطح تحصیلات و شغل افراد در هر دو جنس دارد که این دو مقوله رابطه تنگاتنگی با سطح فرهنگی اجتماعی جامعه دارند. لذا افزایش تسهیلات تحصیلی و شغلی می تواند یک راهبر بنیادی در کاهش این معضل باشد.
  کلیدواژگان: زنان باردار، خشونت، دوران بارداری، فرا تحلیل، مرور نظام مند
 • عطیه بابایی، محمد عباسی نیا، نسیم بهرامی* صفحات 987-994
  پیش زمینه و هدف
  مراقبت های استاندارد راه هوایی می تواند منجر به کاهش بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور شود. این مطالعه باهدف بررسی تاثیر مراقبت های استاندارد راه هوایی مصنوعی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 64 بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان که تحت تهویه مکانیکی بودند به روش آسان انتخاب شدند. سپس نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص داده شدند. در گروه مداخله مراقبت های استاندارد راه هوایی مصنوعی و در گروه کنترل مراقبت های روتین انجام شد. مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده در مراحل قبل و روزهای سوم، چهارم و پنجم مطالعه برای تمام نمونه ها تکمیل شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که تا روز چهارم مطالعه، میانگین نمره مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده در هر دو گروه مداخله و کنترل مشابه بود؛ اما در روز پنجم مطالعه میانگین نمره مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده در گروه مداخله به طور معنی داری کم تر از گروه کنترل بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که در بیماران تحت تهویه مکانیکی، مراقبت های استاندارد راه هوایی مصنوعی می تواند منجر به افزایش کم تری در میانگین نمره مقیاس بالینی عفونت پولمونر تعدیل شده بیماران شود. لذا جهت پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور به پرستاران توصیه می شود که این مراقبت ها را انجام دهند.
  کلیدواژگان: مراقبت راه هوایی، مراقبت پرستاری، پنومونی وابسته به ونتیلاتور
 • علیرضا کسری دهکردی، علی طیبی *، عباس عبادی، هدایت صحرایی، بهزاد عین اللهی صفحات 995-1003
  پیش زمینه و هدف
  اختلالات خواب از عوارض شایع در بیماران همودیالیزی است که باعث کاهش کیفیت خواب، کیفیت زندگی و افزایش مرگ و میر می شود. با توجه به اینکه در بعضی مطالعات به اثر آرام بخشی گیاه اسطوخودوس اشاره شده است، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی با اسانس گیاه اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی با 60 بیمار تحت درمان همودیالیز از اردیبهشت تا خرداد سال 1393 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه (30 نفره) آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای سنجش کیفیت خواب از شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد. در گروه آزمون از بیماران در خواست شد تا دستمال آغشته به سه قطره اسانس اسطوخودوس را در طول جلسه دیالیز استنشاق کنند. در گروه شاهد تنها مراقبت های معمول انجام گرفت. در پایان هفته چهارم کیفیت خواب بیماران مجددا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله میانگین نمره کل کیفیت خواب در گروه آزمون 4/75 ± 8/55 و در گروه شاهد 5/00±9/00 بود که تفاوت معنی داری نداشت. بعد از انجام مداخله میانگین نمره کل خواب در گروه آزمون به 4/07 ± 7/62 و در گروه شاهد به 5/46 ± 8/46 رسید که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت. در مقایسه درون گروهی نیز نمرات قبل و بعد از مداخله دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی تاثیری نداشت.
  کلیدواژگان: همودیالیز، رایحه درمانی، اسطوخودوس، خواب، نارسایی مرحله انتهایی کلیه
 • یوسف بهزاد، فریده باستانی *، حمید حقانی صفحات 1004-1015
  پیش زمینه و هدف
  پرفشاری خون، با شیوع بالا در سالمندان، یکی از مهم ترین و پرعارضه ترین بیماری مزمن که نیازمند رفتارهای خود مراقبتی در مبتلایان است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر خودکارآمدی در رفتارهای خود مراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون می باشد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی می باشد که بر روی 88 سالمند مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان صیاد شیرازی شهر گرگان انجام گرفت. نمونه ها به روش متوالی انتخاب و به دو گروه کنترل (44) و آزمون (44) تقسیم شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه بود. کلیه نمونه های پژوهش در گروه آزمون و کنترل در کارگاه آموزشی خود مراقبتی شرکت نمودند. لیکن گروه آزمون به مدت 12 هفته تحت مداخله پیگیری و مشاوره تلفنی قرار داشتند. داده های به دست آمده در قبل و بعد از مداخله با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین دو گروه ازنظر متغیرهای دموگرافیک و مشخصات مربوط به متغیر بیماری تفاوت معناداری وجود نداشت. میانگین نمره ی خودکارآمدی در گروه کنترل، قبل و بعد از برنامه توانمندسازی مبتنی بر پیگیری تلفنی (Tele-Nursing) به ترتیب 0/3±3/4 و 0/3±3/6 بوده است و در گروه آزمون میانگین نمره ی خودکارآمدی، قبل و بعد از مداخله به ترتیب 0/4±3/5 و 0/3±4/1 بوده است. قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری بین دو گروه در میانگین خودکارآمدی در رفتارهای خودمراقبتی وجود نداشت (0/44 (P=. اما در بیماران شرکت کننده در کارگاه آموزشی و متعاقب آن پیگیری تلفنی (گروه آزمون) در مقایسه با گروه کنترل تفاوت آماری معناداری در افزایش خودکارآمدی وجود داشت (P≤0/05).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه، می توان نتیجه گیری کرد که برنامه توانمندسازی (کارگاه آموزشی خود مراقبتی) مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) در ارتقاء خودکارآمدی در رفتارهای خود مراقبتی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون موثر بوده است. بنابراین، نقش مهم تله نرسینگ در ارتقاء خودکارآمدی در رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون را مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: خود کارآمدی، تله نرسینگ، خود مراقبتی، سالمندان، پرفشاری خون
|
 • Masoud Fallahi Khoshknab, Hamid Asayesh *, Mostafa Qorbani, Farboud Fadaei, Hosein Rahmani Anaraki Pages 919-927
  Background and Aim
  Schizophrenia as a complex psychiatric syndrome has profound destructive influence on different aspects of patient’s behaviors. Psychological interventions in combination with antipsychotic agents are effective on clinical symptoms and social functions of schizophrenic patient. The purpose of the present study was to test the effectiveness of poetry group therapy on communicational skills of schizophrenic patient.
  Material and
  Methods
  in this clinical trail, 29 schizophrenic patients were selected via convenience sampling and then subjects were randomly assigned to poetry therapy group, (n=14) and control group (n=15). For experimental group, poetry group therapy was held in one hour session, twice weekly for 6 weeks. The Activity daily living impairment scale (communicational skills) was used as research instrument. Statistical analysis was done by using independent t-test and paired t-test.
  Results
  After the poetry group therapy program, the patients in the experimental group showed significant improvement in the communicational skills comparing to the controls (P0.05). After intervention, we found significant differences between poetry therapy and control group (P
  Conclusion
  The study findings indicate poetry therapy group is effective in improvement of communicational skills of schizophrenic patient.
  Keywords: Schizophrenia, Poetry Therapy, Group Therapy, Psychiatric Rehabilitation, communicational skills
 • Najaf Abadi Marziyeh Sharifiyana, Anbohi Sima Zohari *, Aazam Dabirian, Majd Hamid Alavi Pages 928-934
  Background
  Clinical decision making in professional nursing practice, distinguishes essential part of professional nursing care staff with that of unprofessional. Each factor in clinical decision making, had a significant effect on the quality of care and clinical decision-making process to identify the needs of patients, and it determines the nursing care. Therefore, this study aimed to determine the level of participation in clinical decision making by nurses in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Methods
  This study is a descriptive cross-sectional study on 200 nurses working at the hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. The samples were selected through stratified random sampling. The tools for data collection were personal data and standardized questionnaires to assess the activities of clinical decision making (PDAQ). Data were analysis with SPSS 19 software and descriptive test.
  Results
  Statistical tests showed that the participation of nurses in clinical decision making in selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, were moderate (36.3), (p=0.001). The clinical decision making is influenced by factors such as age, sex, marital status, work experience and type of employment.
  Conclusions
  The variables affecting nurse's participation in clinical decision making can be a way to improve clinical decision .Therefore, identification of factors in clinical decision making in this context can be helpful.
  Keywords: Participation in clinical decision making, Effective factors, Nurses
 • Samira Khayat, Hamed Fanaei *, Masoomeh Kheirkhah, Masoumeh Pourmohsen Pages 935-944
  Background and Aims
  Most women experience the premenstrual syndrome at their reproductive ages. This syndrome is a combination of psychological, physical In this double-blind clinical trial, 70 students with PMS were randomly assigned to either the curcumin or placebo groups. Each participant received two capsules daily from seven days before menstruation to three days after menstruation for three cycles. They recorded severity of the symptoms by daily record questionnaire. The data of before interventions, and 1, 2 and 3 months after interventions and P
  Results
  Before intervention, there were no significant differences between the mean scores of PMS symptoms in the two groups (103.6 ±39.19 in curcumin group VS 106(.
  Conclusion
  Based on results of this study, curcumin is effective in reduction of severity of psychological, physical and behavioral symptoms of PMS, and we suggest curcumin as treatment for PMS.
  Keywords: Premenstrual syndrome, curcumin, Complementary Therapies
 • Esmat Nouhi *, Iran Ikhosravi, Yunes Jahani Pages 945-952
  Background and Aims
  The most important causes for mortality rate and re admission in patients with heart disease arise from insufficient education and inappropriate self care. This study determines the effect of applying Orem self-care model on self care ability in patients hospitalized in the internal cardiac unit in Emam Reza hospital of Sirjan.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 80 patients with known heart disease were selected randomly, and they were divided in to two groups of experimental and control. A pre test was performed. The patients, in the experiment group, received 5 education sessions by implementing Orem's model, each lasting twenty minutes during the hospital stay, and also they were given an educational pamphlet. The control patients received routine care the patients in both groups. Post test was performed. The data were analyzed via SPSS soft ware version 16.
  Result
  The mean score for self care cognitive abilities in the experimental group before the intervention increased from 2/03 ± 0/15 to12 ±0/001 after the intervention. The mean score of self care performance ability in the experimental group, increased from 32/28 ± 9/51 to 105/43 ± 3/96 after the intervention. Significant differences between self care ability before and after the intervention were observed (p 0/05).
  Conclusion
  Applying of Orem's self care model had a positive influence on raising the self care ability of the patients with heart disease. Therefore, the application of Orem's model is suggested in the care of patients with chronic, especially heart patients.
  Keywords: Self care ability, patient education, Orem self care model, Heart patient
 • English Faezeh Kanani *, English Leila Valizadeh, English Manijeh Mostafa Gharebaghi, English Mohammadi Asghari Jafarabadi Pages 953-963
  Background and Aims
  Nurses are responsible for a noticeable number of invasive procedures of hospitalized neonates in ICU, and recently, making error has risen in guarding endangered infants. Nurse has maximum relational friction surface, care and therapeutic contact with human client; therefore, they could be one of the most problematic parts of the management of human errors.
  Materials And Methods
  The purpose of this study is determining the types of nursing errors in gastric tube insertion procedure of preterm infants in neonatal intensive care units in Sanandaj in 2013.
  In this descriptive study, 28 employed nurses were chosen in neonatal intensive care units in Besat and Tamin Ejtemaei hospitals. The data were gathered through a researcher-made checklist by direct observations of the nurses. Each nurse was observed four times. The data were analyzed through SPSS software version 13.
  Results
  The findings revealed that in all observations the most common error in gastric tube insertion of preterm infants is related to implementation stage, registration stage, and preparation stage respectively.
  Conclusions
  The results showed that the most common type of nursing error in gastric tube insertion of preterm infants occurs in implementation stage. These errors can be prevented to a large degree by changing and improving the educational process and through an educational planning by officials of nursing education.
  Keywords: Nursing, Type Error, Gastric tube, Neonatal intensive care unit
 • Mojgan Mirghafourvand, Azizeh Farshbaf, Khalili, Solmaz Ghanbari, Homayi* Pages 964-972
  Background and Aims
  Infertility is a global problem that inflicts serious damage to the body's reproductive health. This study aimed to determine the status of marital adjustment and it’s relationship with thinking styles in infertile women referred to Alzahra hospital of Tabriz, from Auguest until October 2014.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 160 infertile women (aged 15-49 years). Samples were selected based on census. Data were collected by Dyadic Adjustment scale (DAS), Sternberg’s thinking style scale and socio-demographic questionnaire. Pearson correlation test was used to explore the association between thinking styles and marital adjustment.
  Results
  The mean scores of marital adjustment in infertile women was 100.0 ± 22.3 from possible range score of 0-151. There were a moderate correlation between marital adjustment with legislative thinking style (r=0.47) and judicial thinking style (r=0.34) and low correlation between marital adjustment with executive thinking style (r=0.28).
  Conclusion
  The findings of this study show that correlation of legislative and judicial thinking style with marital adjustment is more than executive thinking style. The findings of this study can be used by consultants to inform the women of their thinking style, and it's impact on marital adjustment and psychological support through adjustment or change current thinking style in order to promote women's marital.
  Keywords: marital adjustment, thinking style, infertile women
 • Abozar Solimany, Ali Delpisheh, Nahid Khademi, Behzad Jafari Nia, Kourosh Sayehmiri * Pages 973-986
  Background and Aims
  Violence against women during pregnancy is rising as reptile and has been an intangible social problems. Based on various studies, obtained various statistics about violence during pregnancy. In the present study we attempted comprehensive statistics and Reliable of this problem Systematic review and meta-analysis method is presented to be able to problem solve with the broader view.
  Material &
  Methods
  Thirty-two study using keywords Domestic violence, violence against women, violence during pregnancy,The databases in the country, including Magiran, medlibe - sid – iranmedex databases and latin pubmed, - google scholar- science direct – scopus were collected Data were analyzed using the software STATA (version 11/1) and meta-analysis (random effects model). Heterogeneity between studies was assessed using the I2 test.
  Results
  After statistical analysis of the prevalence of violence in 15610 pregnant women is 52% (95% CI: 43 to 62) and the types of physical violence, sexual and psychological in order Physical violence, 19% (95% CI: 12 to 26) Sexual violence, 31% (95% CI: 23 to 38) and psychological violence, 45% (95% CI: 38 to 51) respectively.
  Conclusion
  Results showed that the high prevalence of violence in pregnancy is very dependent by level of education and job in both sexes, and a strong relationship between the two categories with the Social and cultural level. Thus the increase in education and employment facilities can be a fundamental solution to the problem is in decline.
  Keywords: Pregnant women, violence, pregnancy, meta, analysis, systematic review
 • Atye Babaii, Mohammad Abbasinia, Nasim Bahrami* Pages 987-994
  Background and Aims
  Artificial airway standardization cares could reduce the incidence of Ventilator Associated Pneumonia (VAP). This study aimed to evaluate the effect of an artificial airway standardization cares on the VAP.
  Materials and Methods
  In this clinical trial, 64 patients were selected among those who had undergone mechanical ventilation in the ICUs of Al-Zahra Hospital, Isfahan, Iran using convenience sampling method. Then, the subjects were randomly allocated to intervention and control groups. In the intervention group the artificial airway standardization cares and in the control group the routine cares were done. Modified Clinical Pulmonary Infection Score (MCPIS) was completed for all the subjects in the stages before, third, fourth and fifth day of study.
  Results
  The results of this study showed that until fourth days of study, the mean score of MCPIS were similar in both intervention and control groups. But on the fifth day of study the mean score of MCPIS in the intervention group was significantly lower than control group. Therefore, in order to prevent VAP, the nurses are recommended to perform this cares.
  Conclusions
  The results of this study showed that in patients undergoing mechanical ventilation, the artificial airway standardization cares could lead to the lower increasing in the mean score of MCPIS. Therefore, in order to prevent VAP, nurses are recommended to perform these cares.
  Keywords: Airway Management, Nursing Care, Ventilator Associated Pneumonia
 • Alireza Kasra Dehkordi, Ali Tayebi *, Dr. Abbas Ebadi, Dr. Hedayat Sahraei, Dr. Behzad Einollahi Pages 995-1003
  Background And Aims
  Sleep disorders are common in hemodialysis patients; it can decrease the quality of life and increase the rate of death. In some studies, the calming effect of lavender has been pointed out, so this research was conducted to examine the effects of aromatherapy with Lavender Essential oil on sleep quality of hemodialysis patients.
  Materials And Methods
  This clinical trial was performed on 60 patients undergoing hemodialysis treatment From May to June 2014. The patients were randomly divided into two groups: intervention and control. To evaluate sleep quality, the researchers applied the Pittsburgh Sleep Quality Index. In the intervention group, the patients were requested to inhale a piece of cloth smeared with three drops of the Lavender Essential oil during dialysis sessions. In the control group, only the usual care was given. At the end of the fourth week, the patients’ sleep quality was measured again.
  Results
  Before intervention, the mean total score of sleep in the intervention group was 8.55 ± 4.75, and in the control group, it was 9.00 ± 5.00 that was not statistically significant. After intervention, the mean total score of sleep in the intervention group changed to 7.62 ± 4.07, and in the control group, it changed to 8.46 ± 5.46 which did not show a significant difference. In within-groups comparison the total score of sleep in both groups before and after intervention was not statistically significant.
  Conclusion
  The findings of the study demonstrated that aromatherapy with Lavender cannot improve sleep quality in hemodialysis patients.
  Keywords: Aromatherapy, Hemodialysis, Lavender, Sleep quality, End Stage Renal Disease
 • Yosof Behzad, Farideh Bastani *, Hamid Haghani Pages 1004-1015
  Background And Aim
  Hypertension, with high prevalence in the elderly, is one of the most important and the most common chronic disease that require the self-care behaviors in patients. The purpose of this study was to determine the impact of the empowerment program based on the Telephone Follow-up (Tele-nurses) on Self Care Self efficacy in elderly patients with hypertension.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study, 88 elderly patients with hypertension were admitted to the outpatient clinic of the Sayyad Shirazi Hospital in Gorgan. The subjects was selected by sequential sampling method, and they were divided to the experimental (n=44) and control (n=44) groups. Data were collected through a questionnaire. All the subjects in the experimental and control groups were participated in the self-care workshops. However, the experimental group received telephone counseling and follow-up intervention for 12 weeks. Data was analyzed using SPSS-16 Software, and descriptive and inferential statistics.
  Results
  The study findings showed that there were no significant differences between the two groups in terms of demographic and disease-related variables. The means and standard deviations on the scores of Self - Efficacy in self-care behaviors, pre–post intervention, were [3.5 (SD=0.4) & 4.1(SD=0.3)] in the experimental, and [3.4 (SD=0.3) & 3.6 (SD=0.3)] in control groups, respectively. There was no significant difference between the groups regarding the mean scores of Self - Efficacy in self-care behaviors on before intervention (P=0.44). Whereas, at post-intervention, the elderly patients with hypertension participating in the empowerment program (workshop and telephone follow up) showed statistically significant increases in self-efficacy (p≤ 0.05) compared with the control group.
  Conclusion
  The findings of the present study showed that empowerment program based on tele-nursing care was effective in promoting the Self - Efficacy in self-care behaviors of elderly patients with hypertension. Thus, the important role of tele-nursing in promoting Self - Efficacy in self-care behaviors in this group of the elderly was emphasized and confirmed.
  Keywords: Self, efficacy, Tele, Nursing, Self, care, Older Adults, Hypertension