بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی زنیان بر علائم ترک اعتیاد در موش صحرایی بالغ معتاد شده با مورفین

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مصرف طولانی مدت مواد اپیوئیدی، تحمل و وابستگی جسمی و روانی ایجاد می نماید. قطع دارو، کمبود موقت در اپیوئیدهای درونزا ایجاد نموده و سندرم ترک پدیدار میشود.درمان موثر اعتیاد در طب سنتی استفاده از گیاهان دارویی مختلف از جمله زنیانبوده که اثرات درمانی متعددی دارد.هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرات عصاره آبی الکلی زنیان بر علائم ترک اعتیاد در موش صحرایی بالغمعتاد شده با مورفین می باشد.
موادو روش ها
در این مطالعه آزمایشگاهی 70 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به هفت گروه ده تایی تقسیم و شش گروه با تزریق سولفات مورفین (در 5 روز اولmg/kg 10، در 5 روز دومmg/kg 15 و از روز 11 تا 21،mg/kg 20) به صورت زیرجلدی معتاد شدند.به گروه های سه، چهار و پنج به ترتیب عصاره زنیان با غلظت 10 درصد، 20 درصد و متادون (mg/kg 5) از روز 21 تا 35و به گروه های شش و هفت به ترتیب عصاره زنیان با غلظت 10 درصد و 20 درصد از روز 1 تا 35 به صورت خوراکی داده شد. به گروه یک (کنترل) و گروه دو (مورفین) روزانه نیم سی سی نرمال سالین از روز 21 تا 35داده شد. اطلاعات مربوط به وزن، پرش، خارش و اسهال نمونه هاجمع آوری و توسط نرم افزار SPSSو آزمونهای آماری تی مستقل،آنالیزواریانس یکطرفه و تست تکمیلی ال اس دی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
مقایسه میانگین کاهش وزن در روز 21 با 35، گروه های دریافت کننده زنیان 10 درصد در روز 35 کاهش آماری معنی داری را نسبت به روز 21 نشان دادند (p<0.05).در روز 21 در بررسی علایم پرش و خارش گروه دریافت کننده زنیان 10 درصد و در بررسی علامت اسهال، گروه دریافت کننده عصاره زنیان 20 درصد در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05). در روز 35 علایم پرش و اسهال در گروه های دریافت کننده عصاره زنیان 10 و 20 درصد در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری نشان دادند (P<0.05).
نتیجه گیری
طبق نتایج این پژوهش غلظت های 10و 20 درصد عصاره آبی الکلی زنیان می تواند همانند متادون در کاهش علایم محرومیت از مورفین موثر باشند. هرچند این نتایج در شرایط آزمایشگاهی بدست آمده است، شاید بتوان با تحقیقات جامع تر و وسیعتری از آن به عنوان جایگزینی برای متادون در ترک اعتیاد استفاده نمود تا علایم ترک اعتیاد را کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
996 -1010
لینک کوتاه:
magiran.com/p1507293 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!