موانع انجام فعالیت های پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

پیام:
چکیده:
انجام پژوهش، نه تنها نشانه ی اعتلای کشورهاست، بلکه یکی از مهمترین عوامل توسعه در دنیای امروزی محسوب می شود. راهبری تحقیقات از ارکان اصلی نظام آموزش عالی به شمار می رود. اهمیت دادن به امر تحقیقات خود کفایی و استقلال واقعی به ارمغان می آورد در حالی که بی توجهی به آن، منجر به پرداخت هزینه گزاف خواهد شد. پژوهش حاضر در راستای بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص موانع انجام فعالیت های پژوهشی انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بود، جامعه آماری 2263 نفر بود که 332 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گرد-آوری، پرسشنامه دانشگاه علوم پزشکی اراک بود، که شامل 29 سوال برای دانشجویان دارای سابقه ی فعالیت پژوهشی و 18 سوال برای دانشجویان بدون سابقه ی پژوهشی است که با آلفای کرنباخ 84% و دانشجویان غیر محقق با آلفای کرنباخ 89% تایید شد. آزمون های توصیفی نظیر: فراوانی، انحراف معیار، میانگین و استنباطی نظیر من ویتنی و تی-تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، بین دو گروه در خصوص انجام فعالیت های پژوهشی در دو حیطه ی عمومی و فردی تفاوت معناداری وجود نداشت (0.001>p). ولی در حیطه ی سازمانی تنها در پاسخ به پرسش عدم وجود هسته ی تحقیقاتی در بین دو گروه اختلاف معنادار وجود داشت. بیشترین موانع از نظر دانشجویان دارای سابقه ی پژوهش در حیطه ی سازمانی ضعف در دستیابی به اینترنت و بانک های الکترونیکی و در حیطه ی فردی، فشردگی واحدهای درسی و از دیدگاه دانشجویان بدون سابقه ی پژوهش در حیطه ی سازمانی ضعف در سیستم تشویقی و در حیطه ی فردی، فشردگی واحد درسی ذکر شد ولی به تفکیک جنس، مقطع و مدرک تحصیلی رابطه ی معناداری دیده نشد. بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش و نتایج، اولویت بندی موانع تحقیق جهت حل آن ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1523226 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!