فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 16، بهار 1395)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 16، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • آرزو فرج پور*، لیلا افشار صفحه 1
  فراگیری پزشکی مستلزم کسب تجارب بالینی در ارتباط با بیماران و مواجه با طیف گسترده ای از تجارب عاطفی و فیزیکی بیماران است. بنابراین فرصت مشاهده، مصاحبه و معاینه ی بیماران یک امتیاز است که به دانشجویان پزشکی اعطا شده است و دانشجویان بایستی نسبت به مسوولیت خود در قبال بیماران و حرفه ی پزشکی آگاهی یابند. از سوی دیگر در سیستم سلامت و ارائه خدمات نیز استانداردها و دستورالعمل هایی برای نحوه ی برخورد با بیمار آموزشی و حد مجاز برای چنین آموزشی به وضوح تدوین نشده است. در این مقاله ی مروری با رجوع به مقالات و کتب، مسایل اخلاقی آموزش بالینی پزشکی مورد بحث قرار گرفته است و سعی شده تا کدهای اخلاقی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان ارایه گردد. با توجه به جایگاه مقدس پزشکی از نظر اجتماعی و نیز دین اسلام تربیت پزشکان متعهد و متخصص در دانشگاه امری ضروری است و از دانشجویان انتظار می رود که طی دوران آموزش پزشکی نسبت به ارتقای نگرش های حرفه ای، مهارت های ارتباطی، برخوردهای حرفه ای و استانداردهای رفتار عمومی حساس باشند. در این مقاله با مرور متون کدهای اخلاقی و اصول رفتاری آموزش بالینی در ارتباط با بیماران، اساتید بالینی، هم کلاسی ها، سایر افراد تیم درمان و اصول اخلاق حرفه ای در محورهای رفتار حرفه ای دانشجویان در محیط های آموزشی، پژوهشی و بالینی، آمده است.
  کلیدواژگان: اخلاق پزشکی، رفتار حرفه ای، پروفشنالیسم، آموزش بالینی، آموزش پزشکی
 • جعفر ترک زاده*، فهیمه کشاورزی صفحه 10
  برنامه ی درسی آموزش پزشکی، به عنوان نقشه ی یادگیری، قاعدتا بایستی به تغییر رفتار و ایجاد مجموعه ای از دانش، تفکر، نگرش، ارزش و مهارت ها در فراگیران منجر گردد. توانمندسازی دانشگاه برای پویش معنادار و سازنده در آینده ای متحول و متغیر، مستلزم طراحی و اجرای برنامه های درسی اثربخش می باشد تا از این طریق، تحولی اساسی در نظام آموزشی به طور خاص و نظام اجتماعی به طور عام ایجاد گردد. با درک اهمیت اثربخشی برنامه ی درسی آموزش پزشکی جهت تحقق اهداف غایی، رسالت و چشم انداز دانشگاه های علوم پزشکی و نظر به جامعیت رویکرد سه بعدی درونی، بیرونی و نهادی اثربخشی و قابلیت کاربردی آن جهت سنجش اثربخشی برنامه ی درسی آموزش پزشکی، مطالعه-ی حاضر به بررسی ابعاد سه گانه ی اثربخشی در برنامه ی درسی آموزش پزشکی با نگاهی بین رشته ای پرداخته است. توجه به اثربخشی برنامه ی درسی از سه بعد درونی، بیرونی و نهادی می تواند چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی برنامه های درسی در دانشگاه های علوم پزشکی فراهم سازد. این مطالعه نشان می دهد که ایجاد تعادل و انسجام بین عوامل درونی (اثربخشی درونی) و هماهنگی و تعادل بین برنامه ی درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در ارتباط با محیط پیرامون و همچنین برقراری ارتباط مناسب با محیط پویا و متغیر (اثربخشی بیرونی) و در پی آن تحقق رسالت ها و مطلوبیت های اساسی برنامه ی درسی آموزش پزشکی (اثربخشی نهادی) در تعامل با همدیگر، ضرورتی تام دارد.
  کلیدواژگان: برنامه ی درسی، آموزش پزشکی، اثربخشی، اثربخشی درونی، اثربخشی بیرونی، اثربخشی نهادی
 • رویا وطن خواه*، سهیل سیفی راد، عصمت دلیریان مقدم، شیوا یارمحمدی، محمدرضا وطن خواه صفحه 22
  تعیین زمان زایمان به خصوص در بعضی از بارداری های پرخطر و به ویژه در زمان ترم لازم است. آگاهی دقیق از سن حاملگی، بسیار حایز اهمیت است. در این پژوهش، به نحوه ی طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی برای تعیین سن بارداری بر اساس هفته و روز، بر اساس سونوگرافی و نیز آخرین دوره ی پریودی پرداخته می شود. این نرم افزار در سه فاز، تهیه و تولید شده است. پس از نیازسنجی از پرسنل زنان، طراحی و آموزش اولیه با استفاده از دانش برنامه نویسی کامپیوتری، تعیین سن جنین بر اساس هفته و روز، انجام شد. تولید نرم افزاری جهت محاسبه ی سن بارداری و قابل استفاده برای عموم و افزایش سرعت و دقت عمل می باشد، تهیه گردید. طی نظرسنجی انجام گرفته از پرسنل و افرادی که از این نرم افزار استفاده کردند، کیفیت نرم افزار مربوطه خوب و استفاده از آن جذاب توصیف گردید. با توجه به سیاست ازدیاد جمعیت در جامعه ی ایران، این برنامه امکان برنامه ریزی و محاسبه ی تاریخ تولد نوزاد و تعیین تاریخ مرخص زایمان به عموم مردم را می دهد و آنان را از محاسبه ی سنتی قلم و کاغذ بی نیاز می سازد و به صورت دیجیتال و الکترونیکی انجام می شود. استفاده از این نرم افزار، پیشبرد اهداف بهبود کیفیت درمان و جلوگیری از فوت وقت و احترام به ارباب رجوع و در نتیجه کاهش عوارض اتلاف زمان را به همراه دارد و در مجموع ارتقای سلامت جامعه را دربر خواهد داشت.
  کلیدواژگان: سن بارداری، نرم افزار، سونوگرافی، زایمان
 • سعید مشتاقی*، همام مویدفر صفحه 28
  مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نقش مولفه های نظریه ی شناختی-اجتماعی دوئک (باورهای هوشی و اهداف پیشرفت) در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان به روش توصیفی-همبستگی انجام شد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 375 نفر (175 زن و 250 مرد) از دانشجویان رشته های علوم انسانی، فنی-مهندسی و علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول انتخاب شدند و پرسش نامه های اهمال کاری (لی 1986)، نظریه ضمنی هوش (عبدالفتاح و ییتس 2006) و پرسشنامه هدف پیشرفت (الیوت و مک گریگور 2001) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که بین اهمال کاری تحصیلی با باورهای ذاتی به هوش و اهداف عملکرد-گرایش و عملکرد-اجتناب رابطه ی مثبت و معنادار و بین اهمال کاری با باورهای افزایشی به هوش و اهداف تسلط-گرایش رابطه ی منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P). نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که اهداف تسلط-گرایش و عملکرد-گرایش و باور افزایشی به هوش، توانستند به طور معنادار متغیر اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: اهمال کاری، باورهای هوشی، اهداف پیشرفت
 • حبیب الله رضایی، نیکو یمانی* صفحه 37
  محیط یادگیری زمینه ی فیزیکی یا مجازی است که یادگیری در آن اتفاق می افتد. در مقالات و کتب مختلف به صورت پراکنده به بررسی محیط یادگیری پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، بیان اهمیت و لزوم پ‍ژوهش در مورد محیط یادگیری و شناخت ابزارهای اندازه گیری محیط آموزشی و راه های ارتقای آن است. در این مطالعه ی مروری پایگاه های اطلاعاتی فارسی شامل Sid، Iranmedex، Irandoc و Magiran با کمک کلیدواژه هایی شامل محیط یادگیری، محیط آموزشی، جو آموزشی و همچنین پایگاه های اطلاعاتی لاتین شامل Pubmed، Erice با کلیدواژه هایEducational Environment ،Learning Environment ، Educational Climate مورد جستجو قرار گرفت. یافته های این مطالعه در سه حیطه که عبارتند از: اهمیت محیط آموزشی شامل تاثیرگذاری بر رفتار دانشجو، تاثیر بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت در امر یادگیری، ایجاد تصویری نسبتا جامع از وضعیت کلی فرایند آموزش و...؛ ابزارهای اندازه گیری محیط آموزشی شامل MSLES، LEQ، MSEQ، DREEM، MSEI، Mini-STEEM و... و راهکارهای ارتقای محیط آموزشی شامل نقش مدیر در ارتقای محیط یادگیری، نقش استاد در ارتقای محیط یادگیری و نقش ارتقای محیط فیزیکی در ارتقای محیط یادگیری ارائه می شود. محیط آموزشی مناسب یکی از عناصر ضروری برای یادگیری است. ابزارهای ارزشمندی جهت سنجش محیط آموزشی طراحی شده است. هیچ ابزاری همه عناصر محیط آموزشی را مورد سنجش قرار نمی دهد. با سنجش محیط آموزشی توسط ابزار مناسب و به کارگیری راهکارهای بهبود محیط آموزشی می توان به ارتقای یاددهی یادگیری و همچنین اجرای موفق برنامه ی درسی کمک شایانی نمود.
  کلیدواژگان: محیط آموزشی، جو آموزشی، محیط یادگیری، برنامه ی درسی، اندازه گیری
 • عبدالحسین شکورنیا*، فاطمه احمدی، سید رضا سعیدیان صفحه 48
  انگیزه های انتخاب رشته ضمن تاثیر بر رضایت از تحصیل و موفقیت دانشجویان، می تواند زمینه ی تعهد به حرفه مرتبط با آن رشته ی تحصیلی را فراهم کند. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی دستیاران پزشکی و میزان رضایت مندی آنان از تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد. این مطالعه ی توصیفی- مقطعی در سال 1392 روی 430 دستیار پزشکی به روش سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته بود مشتمل بر 24 سوال که در یک مطالعه ی مقدماتی روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های تی مستقل و مجذور کای با استفاده از نسخه ی 18 نرم افزار SPSS انجام شد. از 430 دستیار تعداد 219 نفر (52 درصد) مرد و تعداد 310 نفر (75 درصد) متاهل با میانگین سنی 9/4±8/34 بودند. توانایی انجام کار بهتر، بالابردن دانش و آگاهی و علاقه ی شخصی به ترتیب با میانگین 45/4، 39/4 و 36/4 به عنوان بالاترین اولویت بیشترین تاثیر؛ و راحتی و بی دردسر بودن، نداشتن اورژانس و استرس با میانگین 33/2، 50/2 به عنوان پایین ترین اولویت کمترین تاثیر را در انتخاب رشته ی تخصصی داشتند. تعداد 284 نفر (7/66 درصد) از رشته ی تحصیلی رضایت داشتند و تعداد 142 نفر (3/33 درصد) اعلام داشتند که از رشته ی تحصیلی خود رضایت ندارند. میزان رضایت دستیاران به تفکیک سن، جنس و وضعیت تاهل تفاوت معناداری نداشت. یافته های این پژوهش می تواند در شناسایی انگیزه های ادامه ی تحصیل دستیاران و کمک به هدایت تحصیلی آنان موثر باشد.
  کلیدواژگان: انگیزه، انتخاب رشته، دستیاران پزشکی، رضایت مندی
 • مهدی سیاح برگرد، علیرضا اولی، سید عابدین حسینی آهنگری، سیده فاطمه معاشی*، احمد حیدری صفحه 57
  تلفن همراه از جمله عواملی است که در ایجاد ارتباطات عمومی گسترده ی اجتماعی نقش فراوانی دارد. استفاده بیش از حد از تلفن همراه منجر به آسیب های جسمی و روانی فراوان می شود و احتمالا می تواند بر جنبه های مختلف زندگی دانشجویان از جمله عملکرد اجتماعی و مسوولیت های شغلی و وضعیت تحصیلی آنها تاثیرگذار باشد. با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از معیارهای کارآیی نظام آموزشی است، بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر آن ضرورت می یابد. این مطالعه به روش اپیدمیولوژیک تحلیلی در سال 1392 بین 195 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شده است. در این مطالعه از پرسشنامه ی سلامت روان و پرسشنامه ی استفاده مفرط از تلفن همراه و میانگین معدل دو نیمسال آخر جهت بررسی موفقیت تحصیلی استفاده شده است و اطلاعات حاصل شده توسط نرم افزار SPSS آنالیز شده است. یافته ها بیانگر آن است که موفقیت تحصیلی و میزان استفاده از تلفن همراه در دختران بیشتر از پسرهاست (به ترتیب p=0.015 و p =0.030) و پسرها از سلامت روان بهتری نسبت به دخترها برخوردارند ((p =0.037. بین میزان استفاده از تلفن همراه و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود نداشته (ضریب همبستگی پیرسون =015/0-) ولی بین سلامت روان و میزان استفاده از تلفن همراه رابطه مشهودی وجود دارد و هر چه میزان استفاده از تلفن همراه بیشتر باشد، فرد از سلامت روان کمتری برخوردار است (spirman rho=0.38). همچنین بین سلامت روان و موفقیت تحصیلی نیز ارتباط معنادار یافت نشد. تاهل نیز اثری بر موفقیت تحصیلی و سلامت روان و میزان استفاده از تلفن همراه ندارد.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، موفقیت تحصیلی، سلامت روان
 • عبدالرضا گیلاوند*، غلامحسین برکت، محمدحسین پور صفحه 64
  انتخاب رشته ی تحصیلی و به تبع آن انتخاب شغل از مهم ترین تصمیمات انسان در طول زندگی به شمار می رود که علاوه بر تامین نیازهای مادی، از نظر روانی نیز فرد را ارضا می نماید. پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، به صورت توصیفی-تحلیلی و به شکل مقطعی در اسفند ماه سال 1393 صورت گرفته است. جامعه ی آماری کلیه 220 نفر دانشجویان رشته ی دندان پزشکی واحد پردیس خودگردان دانشگاه می باشند که از طریق کنکور سراسری و با پرداخت شهریه ی نسبتا بالا در دانشگاه مشغول به تحصیل می شوند. نمونه گیری به صورت سرشماری و با توزیع پرسش نامه ها بین همه ی دانشجویان انجام شده است که تعداد 58 نفر (22 نفر پسر و 36 دختر) پرسش نامه ها را تکمیل کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون نرمالیتی کلوموگروف- اسمیرنف و آزمون ناپارامتری مقایسه ی میانگین من ویتنی در نسخه ی 21 نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. داشتن مطب مستقل یا استقلال شغلی (59/3±53/0)، موقعیت اجتماعی مناسب (17/3±88/0) و کسب درآمد اقتصادی بالا (09/3±82/0)، به ترتیب مهم ترین انگیزه های انتخاب رشته ی تحصیلی دانشجویان بود. به نظر می رسد با توجه به نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و محدودیت های موجود در استخدام های دولتی و سایر سازمان های خصوصی، توجه متقاضیان به ورود به رشته ی دندان پزشکی به عنوان وسیله ی کسب درآمد مطمئن و مستقل به همراه پرستیژ اجتماعی خاص این رشته که از گذشته وجود داشته، از انگیزه های مهم انتخاب این رشته ی تحصیلی باشند.
  کلیدواژگان: دانشجویان دندان پزشکی، انگیزه ها، انتخاب رشته، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • مینا خضریان، لیلا کوتی، مهرداد عصاریان، امین رخشان، کاوه اسلامی* صفحه 75
  درس کارآموزی داروخانه ی شهری و بیمارستانی از اصلی ترین دروس دانشجویان داروسازی است و منجر به کسب مهارت در زمینه ی ارائه ی خدمات دارویی می گردد. در مطالعه ی توصیفی و مقطعی پیش رو، واحدهای کارآموزی در قالب دروس کارآموزی مقدماتی، کارآموزی در عرصه ی داروخانه شهری 1 و 2 و کارآموزی بیمارستانی به تمام دانشجویان داروسازی یک ورودی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با روش نوین آزمایشی ارائه شد و در انتها با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته، پس از تایید روایی و پایایی، میزان رضایتمندی آنها از این واحدها در سال 1393 ارزیابی گردید. نتایج نظرسنجی نشان می دهد که 45 درصد دانشجویان داروسازی، میزان آمادگی کسب شده پس از گذراندن 4 درس کارآموزی را زیاد و خیلی زیاد گزارش کرده اند. بیشترین تعداد دانشجویان (29 نفر از 40 نفر)، پس از گذراندن واحدهای کارآموزی اعلام کرده اند که درس کارآموزی در عرصه ی شهری 1، منجر به برآورده شدن توقعات دانشجویان گردیده است. بررسی نتایج به دست آمده از این نظرسنجی نشان می دهد که استفاده از روش ترکیبی تئوری و عملی همچنین روش هایی مانند دست نامه ی آموزشی در کنار آموزش عملی در داروخانه متناسب با تعداد دانشجویان، می تواند به افزایش رضایت دانشجویان از ارائه ی واحدهای کارآموزی منجر گردد.
  کلیدواژگان: کارآموزی داروخانه، ارزیابی رضایتمندی، روش نوین آموزش، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • محمد صالحی، پرویز سعیدی، نگین جباری، مریم کاظمی ملک محمودی، شیما کاظمی ملک محمودی* صفحه 84
  انجام پژوهش، نه تنها نشانه ی اعتلای کشورهاست، بلکه یکی از مهمترین عوامل توسعه در دنیای امروزی محسوب می شود. راهبری تحقیقات از ارکان اصلی نظام آموزش عالی به شمار می رود. اهمیت دادن به امر تحقیقات خود کفایی و استقلال واقعی به ارمغان می آورد در حالی که بی توجهی به آن، منجر به پرداخت هزینه گزاف خواهد شد. پژوهش حاضر در راستای بررسی دیدگاه دانشجویان در خصوص موانع انجام فعالیت های پژوهشی انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بود، جامعه آماری 2263 نفر بود که 332 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گرد-آوری، پرسشنامه دانشگاه علوم پزشکی اراک بود، که شامل 29 سوال برای دانشجویان دارای سابقه ی فعالیت پژوهشی و 18 سوال برای دانشجویان بدون سابقه ی پژوهشی است که با آلفای کرنباخ 84% و دانشجویان غیر محقق با آلفای کرنباخ 89% تایید شد. آزمون های توصیفی نظیر: فراوانی، انحراف معیار، میانگین و استنباطی نظیر من ویتنی و تی-تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از دیدگاه دانشجویان، بین دو گروه در خصوص انجام فعالیت های پژوهشی در دو حیطه ی عمومی و فردی تفاوت معناداری وجود نداشت (0.001>p). ولی در حیطه ی سازمانی تنها در پاسخ به پرسش عدم وجود هسته ی تحقیقاتی در بین دو گروه اختلاف معنادار وجود داشت. بیشترین موانع از نظر دانشجویان دارای سابقه ی پژوهش در حیطه ی سازمانی ضعف در دستیابی به اینترنت و بانک های الکترونیکی و در حیطه ی فردی، فشردگی واحدهای درسی و از دیدگاه دانشجویان بدون سابقه ی پژوهش در حیطه ی سازمانی ضعف در سیستم تشویقی و در حیطه ی فردی، فشردگی واحد درسی ذکر شد ولی به تفکیک جنس، مقطع و مدرک تحصیلی رابطه ی معناداری دیده نشد. بنابراین با توجه به اهمیت پژوهش و نتایج، اولویت بندی موانع تحقیق جهت حل آن ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: موانع فعالیت پژوهشی، دانشگاه، دانشجویان دارای سابقه ی پژوهشی، دانشجویان بدون سابقه ی پژوهشی
 • سید محمد شاهورانی*، سید محمدرضا تقوی، محمدعلی گودرزی، محبوبه ثابت ایمانی صفحه 94
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گر طرح واره های هیجانی در رابطه بین سبک های دلبستگی و سوگیری توجه بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی آماری، کلیه ی دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1392-1393 بودند. بدین منظور، 250 دانشجو (125 دختر و 125 پسر)، به روش نمونه گیری در دسترس، در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سبک های دلبستگی بزرگسالان (بشارت، 1384)، مقیاس تجدیدنظرشده طرح واره های هیجانی (شاهورانی، 1393) و آزمایه ی تصویری دات پروب بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مسیر با نرم افزار 21 AMOS، استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان سبک های دلبستگی، سبک دلبستگی دوسوگرا به صورت غیر مستقیم و از میان طرح واره های هیجانی، طرح واره ی هیجانی درک و کنترل، پذیرش و توافق عمومی، مستقیما به طور معناداری سوگیری توجه را پیش بینی کردند. همچنین طرح واره های هیجانی عقلانی سازی و ساده انگاری هیجان، به طور معناداری توسط سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی پیش بینی شدند. در نهایت، مشخص شد که سه طرح واره ی هیجانی درک و کنترل، پذیرش و توافق عمومی، نقش میانجی گری کامل را در پیش بینی سوگیری توجه به چهره های تهدید کننده، براساس سبک دلبستگی دوسوگرا، ایفا کردند.
  کلیدواژگان: سوگیری توجه، سبک های دلبستگی، طرح واره های هیجانی، دانشجو
 • کیامرث حاجی زاده*، محمدحسین پور صفحه 106
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رابطه ی آن با مدیریت دانش اجرا شده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود. تعداد 180 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش از دو پرسش نامه سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش به عنوان ابزار گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی و با روش همبستگی بود. برای تحلیل فرضیه ها از آزمون t تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون t تک گروهی نشان داد که میزان پنج مولفه ی سازمان یادگیرنده شامل قابلیت های فردی، الگوهای ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی کمتر از مقدار متوسط است. همچنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین پنج مولفه ی سازمان یادگیرنده با مدیریت دانش، رابطه ی مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که دو مولفه ی تفکر سیستمی و الگوهای ذهنی بهترین پیش بین های مدیریت دانش هستند. سطح معناداری قابل قبول نیز برابر 05/0 درنظر گرفته شد.
  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، مدیریت دانش، کارکنان، مدیران و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • جلیل مدرسی، رضا ملا، مینا سلطانیان زاده*، مجتبی سلطانیان زاده صفحه 117
  دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه بوده و رضایتمندی آنان از فعالیت های انجام شده در دانشگاه می تواند در نگرش آنها به رشته ی تحصیلی شان در جهت حفظ و ارتقای کیفیت آموزش موثر باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی دیدگاه دانشجویان درباره ی نحوه ی آموزش و ارزشیابی بخش اندو در دانشکده ی دندان پزشکی شهید صدوقی یزد در سال تحصیلی1392_1393 می باشد. این بررسی به صورت مقطعی بر روی کلیه ی دانشجویانی که در این سال تحصیلی واحدهای اندو عملی را انتخاب کرده بودند، صورت گرفت (سرشماری). جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی استانداردی که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده شد. پردازش داده ها توسط آزمون های آماری آنووا (ANOVA) و t مستقل صورت گرفت. بر اساس نتایج مشخص شد که میزان رضایت دانشجویان دختر در مورد پرسنل کمتر از پسر است که این اختلاف معنادار بوده (05/0> (Pو رضایت دانشجویان انتقالی در قسمت انتخاب واحد، امکانات بخش، اساتید وارزشیابی نسبت به دو سهمیه ی دیگر بیشتر است. همچنین دانشجویان واحد اندو 4 عملی به جز در قسمت ارزشیابی رضایت کمتری را در سایر موارد نسبت به بقیه بیان نمودند. به طورکلی، می توان بالاترین رضایت را در دانشجویان تکمیلی و پایین ترین میزان رضایت را در دانشجویان آزاد یافت. همچنین دانشجویان واحد اندو 4 عملی رضایت کمتری را نسبت به سایر واحدهای اندو عملی دارند. در مجموع، رضایت از بخش اندو در سطح کم قرار دارد.
  کلیدواژگان: دانشجوی دندان پزشکی، آموزش بالینی، ارزشیابی بالینی
 • وحید بیاتی*، لیلا رهبان، مهدیه بیاتی، الب ارسلان منظمی، محمد شفیعی، البرز جفایی سوق صفحه 124
 • سید عابدین حسینی آهنگری، سید عابدین حسینی آهنگری* صفحه 126
|
 • Arezou Faraj Pour*, Leila Afshar Page 1
  Medical Learning requires clinical experience in dealing with patients along a wide range of their emotional and physical experiences; hence, the opportunity to observe, interview and physical examination is a privilege that is granted to the medical students. Students must be aware of own responsibility towards patients and medical professionals; on the other hand, health systems have not been formulated enough standards and guidelines for patient treatment and education allowance for such training clearly.in this paper we mentioned clinical medical education and tried to introduce the appropriate ethical codes compatible with Iranian social and cultural conditions. According to the social and religious value of medicine, , medical Students are expected to be sensitive to promoting professional attitudes, communication skills and fulfill the expected professional standards during their education. In this paper, codes of ethics and professional standards of clinical training concerning patient, clinical educators, classmates and other members of the medical team in an educational, research and clinical setting were discussed.
  Keywords: Medical Ethics, Professional Behavior, Code of Conduct, Professionalism, Clinical Training Setting, Medical Education
 • Dr Jafar Torkzadeh, Fahimeh Keshavarzi Page 10
  Curriculum as a learning map should have led to a change in behavior, and creates a set of knowledge, thinking, attitudes, values and skills in the person. Empowering university for scanning a meaningful and constructive campaign in various evolved future requires the design and implementation of effective programs, hence a major fundamental change in the education system in particular as well as society in general should be created. Recognizing the importance of curriculum effectiveness in higher education to achieve the ultimate goals, missions and visions of university; and regarding to the integrity of three-dimensional perspective of internal, external and institutional of effectiveness; and due to its applicability to measuring the effectiveness of the curriculum in higher education for better and more comprehensive understanding of curriculum; the present study examined three aspects of the effectiveness of the curriculum in interdisciplinary higher education. Regarding the effectiveness of the curriculum from the three dimensions of internal, external and institutional, it can provide coherent framework for achieving the essential goals of educational program. The result of study showed that creating a balance and coherence between the internal factors as well as creating harmony and balance between the intended, implemented and achieved curriculum in relation to the environment, in addition to communicate effectively with dynamic and evolved environment (External effectiveness), consequently, the achievement of missions and fundamental desirability in medical education curriculum (institutional effectiveness) interacting with each other have been observed an absolute necessity.
  Keywords: Curriculum, Higher Education, Effectiveness, Internal Effectiveness, External Effectiveness, Institutional Effectiveness
 • Roya Vatankhah, Sohiel Seify Rad, Esmat Dalirian Moghadam, Shiva Yarmahammady, Mohammad Reza Vatankhah Page 22
  It is necessary to determine due date in high risk pregnancies; in the other words, one of the important issues in pregnancy care is to estimate the pregnancy' citrine date. This survey was conducted to design and implement an educational software for determination the pregnancy age based on ultrasound and last menstrual period. It has been produced in three phase; after assessing female staff' needs, design and application of entering ultrasound's date and determining the pregnancy age according to week and day information was performed . An additional advantage was to be utilized by general people and its increase speed and accuracy. Considering increase population policy in today’s society, this program would be possible to plan and calculate newborn date and due discharge date as well as its needless of traditional pen and pape method against to its usable digital and electronic application. Therefore, this modern technique leads to the cure quality improvement and the wasted ime prevention and, in total, it would promote the public health too.
  Keywords: Pregnancy age, Software, Ultrasound, Childbirth
 • Saeed Moshtaghi *, Homam Moayedfar Page 28
  The present study aimed to investigate the role of psycho-social theory components of Dweck (intelligence beliefs and achievement goals) for prediction the academic procrastination among students. Research method was a descriptive and correlation study. Using classified-random sampling, 375 students (175 female, 200 male) were selected from students of humanities, engineering and medical science colleges at Islamic Azad University, Dezful branch. All the participants were asked to complete the following questionnaires: Procrastination Scale (Lay 1986), Implicit of Intelligence Scale (Abd-El-Fattah and Yates 2006), and Achievement Goal Questionnaire (Elliot and McGregor 2001). Results showed a significant positive relationship between academic procrastination with entity intelligence beliefs, performance-approach goals, and performance-avoidance goals. Also, there was a negative significant relationship between procrastination with incremental intelligence beliefs and mastery-approach goals (P
  Keywords: Procrastination, Implicit beliefs of intelligence, Achievement goals
 • Habibalah Rezaei, Nikoo Yamani* Page 37
  Learning environment is a physical or virtual context in which learning occurs. The learning environment is an important determinant of behavior. The aim of this study was to express the significance and necessity of learning environment. Additionally, the identification of instruments that measure the learning environment and also the ways for promotion the learning environment was the utmost importance. By present research, some databases including SID, Iranmedex, Irandoc, and Magiran were reviewed; on the other hand, Pubmed and Eric databases were searched using key words such as learning environment, educational environment, and educational climate. The results of this study were also categorized in three sections including; the importance and necessity of the learning environment (the impact on students’ behavior, academic achievement, and the success in learning, a comprehensive view about the process of education, and so on); learning instruments that measure the learning environment (MSLES, LEQ , MSEQ, DREEM, MSEI, Mini-STEEM, and so on); and the ways for promotion the learning environment (the role of managers, faculty, and the physical environment in enhancing the learning environment. One reason for an emphasis on the learning environment was its impact on academic achievement. It should be noted that important instruments have been designed for measuring the learning environment but these instruments are not applicable for measuring all elements of educational environment. As a result, every faculty should be familiar with this instrument in order to assess the class environment for promoting this environment.
  Keywords: Educational Environment, Educational Climate, Learning Environment, Curriculum, Measurement
 • Abdolhussein Shakurnia, Fatemeh Ahmadi, Seyed Reza Saeidian Page 48
  Motivations of specialty choice can affect on satisfaction and academic performance of student and provide commitment for career-related jobs. This study carried out to assess medical residents’ motivations for specialty choices and their satisfaction in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. This cross-sectional study was conducted on 430 medical residents by census method in the 1392. The data was gathered by a self-administrated questionnaire include 24 items. Validity and reliability of the questionnaires were confirmed. The data was analyzed by SPSS software using mean, frequency t-test and chi-square tests. Out of 430 medical residents, 219(52%) were men and 310(75%) were married with an average age 34.8±4.9 years. The most important reasons for choice of specialty were “provide better service, increase knowledge and personal Interest” with averages 4.45, 4.39 and 4.36 respectively. The factors “Easiness and being comfortable, lack of urgency and stress were less important motives for choice of specialty with means 2.33 and 2.50 respectively. 284(66.7%) of participants were satisfied special field and 142(33.3%) were not satisfied. Statistically significant differences were not seen in satisfactions’ residents between age, gender and marital status. The findings of this study can be used by health care stakeholders to identify motivates and interest for specialty choices help medical residents for study direction.
  Keywords: Motivations, Specialty Choices, Medical Residents, Satisfaction
 • Mehdi Sayyah Bargard, Alireza Olapour, Syed Abedin Hoseini Ahangari, Seyedeh Fatemeh Maashi*, Ahmad Heidari Page 57
  The mobile phones play a main role in developing wide social communications. Excessive usage of mobile phones can cause a lot of physical and mental problems, and probably affects on different aspects of students lifestyles such as social activities, job duties and Educational status. As educational progression or slump is one of the efficiency criterions for educational system, investigation of effective variables to it seems to be necessary. This study has been performed with analytical epidemiologic method in 1392 among 195 students at Ahwaz Judishapour University of medical science. The accumulation of data was accomplished by general health questionnaire, intensive use of mobile phones questionnaire and mean of 2 previous semesters (for investigation of their educational success); thereafter, the data were analyzed by SPSS software. The results revealed that academic success and the rate of mobile phone usage among females were more than males (p-value=0.015, 0.030); and males had better psychological health status (p-value=0.037). There was not observed any significant correlation between rate of mobile phone usage and educational success (Pearson correlation= -0.015), rather there was a significant correlation among psychological health status and amount of mobile phone usage (spirman rho=0.38). At the other hands, the more usage of mobile phone, the less psychological health for individuals;. moreover, significant correlation between psychological health and academic success was not found. Marriage had no effect on academic achievement and psychological health, and not be related to the usage rate of mobile phones.
  Keywords: Mobile Phone, Academic Success, Psychological Health
 • Abdolreza Gilavand*, Gholamhossein Barekat, Mohammad Hosseinpour Page 64
  The selection of educational field and consequently a career is one of the most important decisions in life, which can satisfy individuals’ material as well as mental needs. This research was conducted to assess the motivations of dental students on choosing their field of study, studying at the Autonomous Campus of Ahvaz Jundishapur University of Medical Science (AJUMS). It was a cross-sectional descriptive-analytical research conducted on March 2015. The participants consisted of all 220 students of the Autonomous College of Dentistry where they were accepted through the nationwide-university-entrance examination, and they also had to pay a relatively high tuition. From participants who received the questionnaires, 58 (22 male and 36 female) completed the questionnaires. To analyze the data, descriptive statistics such as frequency, mean, Kolmogorov - Smirnov test, Mann-Whitney nonparametric comparison of means and SPSS software version 21 were utilized. Having an independent office (0.53±3.59), acquiring a proper social status (0.88±3.17) and achieving a high economic income (0.82±3.09) were respectively the main reasons for the students’ choice. Given the high unemployment rate of university graduates as well as the employment restrictions through governmental and private organizations, it seems that dentistry serves as a reliable and independent income, giving a social prestige and qualities like these would be the most important incentives of the applicants in choosing dentistry as their future ideal field of study.
  Keywords: Dental Students, Incentives, Choosing Field of Study, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
 • Amin Khezriyan, Leila Koti, Mehrdad Asariysn, Amin Rakhshan, Kaveh Eslami* Page 75
  Civic and hospital pharmacy clerkship are two most important courses of pharmacy education which lead to skill acquisition in offering pharmaceutical care services. In this descriptive-cross sectional study, these courses (including elementary, in field (2 levels) and hospital pharmacy clerkships) were presented to all students of one class with a new method. At the end, the satisfaction rates were assessed by a questionnaire at the end of educational year in 2014. The questionnaire’s validity and reliability were tested beforehand. The results showed that 45% of the students reported high and very high acquired skills. Most of the students (29 out of 40) announced that community pharmacy in field (level 1) training method had met their expectations. According to the result, a combination of theoretical and practical training (e.g. manual education along with practical training appropriated to the number of students in pharmacy) can raise the satisfaction of students.
  Keywords: Pharmacy Training Courses, Satisfaction Assessment, Pharmacy Student, AJUMS
 • Mohmmad Salehi, Parviz Saeidi, Negin Jabbary, Maryam Kazemi Malekmahmoudi, Shima Kazemi Malekmahmoudi* Page 84
  Research is a representative of developed countries; todays, it is one of the most important developmental factors. Moreover, research leadership is one of the main principles of higher education system. Emphasizing the research leads to progress as well as real autonomy, while ignoring it leads to considerable costs. The present study aimed to determine the student's views concerning the barriers of research. The research methodology was descriptive-analytic one; of 2263 participants, 332 students were selected by stratified random sampling. The data collection tool was questionnaire of Arak Medical University, and it contained 29 questions to be answered by students with research experience (Cronbach’s alpha 84%) and 18 questions without research experience (Cronbach’s alpha 89%). Regarding the research activities in both general and individual aspects, analyzed results by the Mann Whitney and T-test showed that there was no significant difference between students with research experience and students without research experience (Pvalue
  Keywords: Barriers of research, University, students with research experience, students without research experience
 • Seyed Mohammad Shahvarani, Seyed Mohammadreza Taghavi, Mohammadali Goodarzi, Mahbubeh Sabet Imani Page 94
  The aim of present study was to examine the mediating role of emotional schemas between the attachment styles and attentional bias. Research design was Correlation; and study population included all university students at Shiraz University during academic year 1392-93. For this purpose, 250 students (125 female and 125 male) participated in the study through the convenient sampling approach. Moreover, research tools included Attachment Style Questionnaire (Besharat, 1384), revised emotional schemas scale (Shahvarani, 1393), and visual Dot Probe task. In order to analyze the data, the path analysis method by AMOS21 was used. Then, the results showed that ambivalent attachment style among attachment styles as well as emotional schema of perception and control, acceptance and general Agreement among emotional schemas indirectly predicted attention bias significantly too. Moreover, rationalization of Emotional schemas and simplification of emotion significantly were predicted by Avoidance and Secure attachment styles. Finally it became clear that the three emotional schemes of perception and control, acceptance and general agreement had a full mediating role in prediction of attention bias to threatened face based on ambivalent attachment style.
  Keywords: Attention Bias, Attachment Styles, Emotional Schemas, Student
 • Kiamars Hajizadeh, Mohammad Hoseinpour Page 106
  The purpose of this study was to investigate the relationship between rate of dimensions of learning organization with knowledge management in personnel’s and managers. The population was all of personnel’s and managers at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS). The sample population consisted of 180 personnel’s and managers; they were selected through simple random sampling; and the used scales were included Learning Organization questionnaire and Knowledge Management questionnaire. The method of research was a correlation method. The data were also analyzed by using one sample t-test, Pearson coefficient correlation, and Multivariable Regression. The results showed that five dimensions consist of personal mastery, mental models, building shared vision, team learning and systems thinking were lower than the average. In addition, the result indicated the significant positive relation existed between these five dimensions with knowledge management. Moreover, the stepwise regression indicated that system thinking and mental models were the proper independent variables of knowledge management that was a dependent variable.
  Keywords: earning Organization, Knowledge Management, Personnels, Managers, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS)
 • Jalil Modaresi, Reza Molla, Mina Soltanianzadeh*, Mojtaba Soltanianzadeh Page 117
  Students are regarded as one of the main pillars of university, and hence their satisfaction with the activities carried out at university can be queitly essential for their attitude towards their discipline in order to preserve as well as to promote the quality of effective education. Therefore, this study aimed to examine students’ attitude in regard to education and also the evaluation of endodontic department of Yazd Shahid Sadoughi Dental School in 2013_2014. This cross-sectional study was conducted on all students who had selected practical endodontic units in 2013-2014 (census method). In order to glean the research data, a standardized questionnaire was utilized on which the reliability and validity have been substantiated. Moreover, the study' data were analyzed by applying statistical tests of ANOVA and independent T-test. Then, the study' results revealed that the satisfaction rate of female students was reported less than the amount mentioned by male students in regard with the personnel, and the difference was observed to be significant (P > 0.05). Furthermore, transfer students’ satisfaction level was more than the two other quotas at selecting units, department facilities, instructors, and evaluations. In addition, students of 4th-Practical-endodontic units demonstrated less satisfaction except for evaluation compared to other cases. In general, the highest satisfaction level belonged to the capacity-supplimantary students, whereas the lowest rate of satisfaction was found in the dental students. Students of forth-practical-Endodontic units were less satisfied in coparison to those students of other Endo units. Overall, Endo satisfaction lied at low level.
  Keywords: Clinical Education, Clinical Evaluation, Dental Students
 • Vahid Bayati, Leila Rahban, Mahdiyeh Bayati, Alb Arsalan Monazami, Mohammad Shafiee, Alborz Jafaee Sogh Page 124
 • Seyed Abedin Hoseeni Ahangari, Mehdi Sayah Bargard Page 126