معرفت شناسی «الزام اخلاقی» در دیدگاه علامه طباطبائی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
یکی از مباحث مهم معرفت شناسی اخلاقی، معرفت شناسی «الزام اخلاقی» است که در آن به مباحثی مانند امکان شناخت «الزام اخلاقی»، اخباری انگاری و انشایی انگاری جمله های حاوی «الزام اخلاقی»، اطلاق و نسبیت این جمله ها و راه شناخت آنها پرداخته می شود. علامه طباطبائی، از فیلسوفان مطرح مسلمان، درباره مباحث معرفت شناسی «الزام اخلاقی»، عبارت های صریحی ندارد. به همین دلیل مفسران ایشان، اختلاف های فراوان دارند؛ ولی بیشتر مفسران در مسئله مورد بحث، ایشان را انشایی انگار و ناشناخت گرا دانسته اند و برخی ایشان را نسبی گرا معرفی کرده اند. این تحقیق بر آن است تا با روش تحلیلی فلسفی به تعریف اخباری انگاری و انشایی انگاری در معرفت شناسی اخلاقی بپردازد و اخباری انگاری علامه را در جمله های حاوی «الزام اخلاقی» اثبات کند. همچنین این مقاله با تعریف شناخت گرایی و ناشناخت گرایی در معرفت شناسی اخلاقی، نظریه علامه را در جمله های «الزام اخلاقی»، شناخت گرایی و مطلق انگاری قلمداد می کند. توجه به سه راه شناخت جمله های اخلاقی در نظریه علامه، یکی از ادله شناخت گرا بودن ایشان است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1524595 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!