بررسی وضعیت سواد سلامت بهورزان خانه های بهداشت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری، روستایی شهرستان خواف سال 1393

چکیده:
زمینه و هدف
امروزه سواد سلامت به عنوان شاخصی مهم و حیاتی در نتایج و هزینه های مراقبت های بهداشتی شناخته می شود،لازمه نظام مراقبتهای بهداشتی،داشتن سواد سلامت کافی می باشد.سواد سلامت در کارکنان بهداشتی می تواند به عنوان فاکتوری مهم در تصمیم گیری ها و چگونگی عملکرد آنان در نظام سلامت در جهت ارتقاء سلامت جامعه قلمداد شود.مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت سواد سلامت بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شهرستان خواف انجام شد.
مواد و روش ها
در مطالعه ای مقطعی تعداد 43 بهورز شاغل در خانه های بهداشت مورد بررسی قرار گرفتند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد ارزیابی سواد سلامت(TOFHLA)استفاده شدکه روایی و پایایی آن در مطالعات داخلی و خارجی تعیین گردیده بود. داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS نسخه16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در پژوهش حاضر میانگین سنی بهورزان 40/32 سال بود و 69/8 % زن و 30/2 % مرد بود.میانگین نمره سواد سلامت بهورزان54/86 بود.ضریب همبستگی پیرسون بین اجزای سواد سلامت در نمونه های پژوهش همبستگی بالایی را نشان داد و از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0/001).در این مطالعه بین نمره سواد سلامت با سن،سطح تحصیلات و جنس بهورزان ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
طبق یافته های این پژوهش ، میانگین سطح سواد سلامت بهورزان و اجزای مرتبط آن ( مهارت ارتباطات گفتاری ، نوشتاری ، توانمند سازی و بهبود سیستمهای حمایتی ) ناکافی ارزیابی شدکه این خود لزوم توجه بیشتر به امر سواد سلامت در برنامه های ارتقای سلامت را می رساند.
زبان:
فارسی
صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525582 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.