خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Nephus arcuatus روی شپشک آرد آلود پنبه Phenacoccus solenopsis در دماهای مختلف

پیام:
چکیده:
شپشک آرد آلود پنبهTinsley Phenacoccus solenopsis اخیرا خسارت شدیدی را روی درختچه های ختمی چینی در استان خوزستان ایجاد کرده است. خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی این شپشک در سه دمای 25، 30 و 35 درجه سلسیوس مطالعه گردید. در سه دمای فوق و با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه، میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ کفشدوزک ماده به ترتیب 75/28، 85/18 و 68/14روز وکفشدوزک نر 73/21، 55/18 و 40/14روز بود. میانگین میزان مرگ و میر پیش از بلوغ این کفشدوزک در سه دمای مذکور به ترتیب 33/36، 41/33 و 33/49 درصد بود. در سه دمای ذکرشده میانگین طول عمر کفشدوزک ماده، میانگین تعداد تخم روزانه، میانگین تعداد تخم کل و نرخ ذاتی رشد کفشدوزک به ترتیب 76/84، 3/99 و 46/61 روز، 79/7، 71/6 و 72/3 عدد تخم ، 5/384، 3/585 و 00/126 عدد تخم، و 09923/0، 13519/0و 15064/0 ماده / روز/ روز بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1525803 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!