فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و نهم شماره 1 (بهار 1395)

فصلنامه گیاه پزشکی
سال سی و نهم شماره 1 (بهار 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/02/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی - پژوهشی
 • الهام زمانی، فروغ سنجریان، ابراهیم محمدی گل تپه*، ناصر صفایی صفحات 1-14
  در این پژوهش واکنش 18 رقم گندم نان در برابر پنج جدایه از پنج استان کشور پس از تیمار بذری با سه سطح 0، 75/0 و 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید در مقابله با قارچ Mycosphaerella graminicola در مرحله گیاهچه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد بین ارقام، جدایه ها، سطوح اسید سالیسیلیک و برهمکنش های رقم – جدیه و رقم- غلظت اختلاف معنی دار وجود دارد. هفتادوهشت درصد ارقام مورد بررسی نسبت به همه جدایه ها حساس بودند، یازده حالت مقاومت اختصاصی نسبت به جدایه ها در بقیه ارقام مشاهده شد. رقم مرودشت با مقاومت در برابر سه جدایه مقاومترین رقم بود و پس از آن ارقام توس، هیرمند، با سه مورد مقاومت اختصاصی ولی سطح بالای پوشش پیکنیدیومی نسبت به مرودشت به ترتیب به عنوان مقاوم ترین ارقام شناخته شدند. بررسی الگوی پر آزاری جدایه ها نشان داد این جدایه ها از نظر پرآزاری در چهار گروه متفاوت قرار می گیرند و جدایه S1 بر روی اغلب ارقام پرآزار بوده ولی هیچ کدام از جدایه ها بر روی تمامی ارقام ناپرآزار نبودند. مقایسه میانگین پوشش پیکنیدیومی بیانگر کاهش قابل محسوس سطح پوشش پیکنیدیومی در سطح یک میلی مولار نسبت به دو سطح صفر و 75/0 میلی مولار بود.
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، پیکنیدیوم، گندم نان، Mycosphaerella graminicola
 • سیامک محمدی *، فروع الدین زرگرزاده زرگرزاده صفحات 15-24
  بیماری بادزدگی (Late blight) سیب زمینی یکی از مهمترین بیماری های این محصول درسراسر جهان محسوب می شود ودرصورت شیوع می تواند باعث انهدام کل محصول گردد. بر اساس اسناد سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل این بیماری در سال 1376 دردشت اردبیل به صورت اپیدمیک در آمده و خسارت سنگینی به محصول سیب زمینی وارد کرده است. عوامل اقلیمی بویژه دما،میزان بارندگی ورطوبت نسبی هوا دربروز و توسعه این بیماری نقش مهمی ایفا می کنند.لذا درتحقیق حاضر تاثیردما، میزان بارندگی و رطوبت نسبی هوا در شیوع بیماری باد زدگی سیب زمینی در دشت اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظورداده های هواشناسی روزانه،ماهانه وسالیانه دشت اردبیل از ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اردبیل برای دوره سال 1371 تا1380 تهیه و با استفاده از روش های گرافیکی وآماری سال های مورد مطالعه ازنظرعوامل اقلیمی گروه بندی و موردتجزیه وتحلیل قرارگرفتند.ابتدا برای تعیین اختلاف بین سال ها و ماه های داخل هر سال به صورت آشیانه ای (Nested) تجزیه واریانس انجام گرفت.سپس سال های مورد مطالعه با استفاده ازروش تجزیه خوشه ایبه روش (UPGMA) گروه بندی گردید.نتایج نشان دادکه بین عوامل اقلیمی مخصوصا دما وبارندگی با شیوع این بیماری همبستگی معنی داری وجود دارد. گروه بندی سال های مورد مطالعه با استفاده از عوامل اقلیمی در محدوده زمانی بروز و شیوع بیماری، توانست سال 1376 را از بقیه سال ها جدا نماید. همچنین مشخص شد که درطول فصل زراعی چنانچه یک بارندگی موثر حدود 30 میلی متر اتفاق افتد و میانگین دمای روزانه به مدت حداقل 10 روز متوالی درحدود 20 درجه سانتیگراد باشد،احتمال بروز وشیوع این بیماری وجود داردوباید اقدامات پیش گیرانه صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، بیماری باد زدگی، دما، بارندگی، رطوبت نسبی
 • امیر قاسم زاده، سالار جمالی*، مسعود اصفهانی، حسن پدرام فر صفحات 25-38
  به منظور بررسی اثر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita race2 بر روند تولید آنزیم های دفاعی گوجه فرنگی، آزمایشی گلدانی در شرایط گلخانه اجرا شد. آزمون به صورت کرت دو بار خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی روی دو رقم حساس (فلات وای) و متحمل (جینا وی اف) گوجه فرنگی با چهار سطوح جمعیتی نماتد صفر (شاهد)، 500، 1000 و 2000 عدد لارو سن دوم با چهار زمان مختلف نمونه برداری ( صفر، 3، 5 و 7 روز پس از تلقیح) و در چهار تکرار انجام شد. به این منظور، پس از نمونه برداری، خالص سازی، شناسایی و تکثیر، گونه و نژاد نماتد تعیین شد. با تکثیر جمعیت خالص نماتد روی رقم روتگرز گوجه فرنگی، مایه تلقیح مورد نیاز به دست آمد. سطوح جمعیتی نماتد در مرحله چهار برگی تلقیح و آنزیم های مورد نظر در زمان های ذکر شده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح جمعیتی نماتد فعالیت های بیوشیمیایی گیاه تحت تاثیر قرار گرفته و میزان پروتئین کل کاهش یافت. میزان فعالیت آنزیمهای دخیل در واکنش دفاعی میزبان نظیرکاتالاز، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش نشان داد. بیشترین میزان افزایش در آنزیم کاتالاز و در رقم متحمل مشاهده شد. در حضور تنش وارده از سوی نماتد، گیاه مکانیسم دفاعی آنزیمی خود را فعال نموده که این افزایش فعالیت، 5 روز پس از مایه زنی از بیشترین مقدار برخوردار بود.
  کلیدواژگان: کاتالاز، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، گوجه فرنگی، Meloidogyne incognita
 • زهرا میرزایی پور، عیدی بازگیر، کورش عزیزی*، مصطفی درویش نیا صفحات 39-58
  به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان لرستان، طی سال های 92 -93 تعداد 70 نمونه خاک همراء با ریشه از مزارع سیب زمینی استان لرستان جمع آوری گردید. پس از استخراج و تهیه اسلایدهای میکروسکوپی دائم، با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لنز دیجیتال بر اساس ویژگی های ریخت شناسی و ریخت سنجی و با استفاده از کلیدهای معتبر،گونه نماتدها مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفته شدند، و در صد فراوانی آنها تعیین گردید. در این بررسی تعداد 28 گونه ی Aphelenchoides graminis ، Aphelenchus avenae، Boleodorus thylactus، Ditylenchus medicaginis، D. dipsaci ، D. myceliophagus، Ectaphelenchoides sp.، Filenchus andrassy ، F. hamatus ، Geocenamus rugosus ، Helicotylenchus digonicus، H. tunisiensis، H. vulgaris، Irantylenchus vicinus، Merlinius brevidens ، M. nanus،M. microdorus، Mesocriconema sp.، Neopsilenchus magnidens ، Paraphelenchus amblyurus ، Paratylenchus sp ، Pratylenchoides ritteri ،Pratylenchus neglectus ،P. thornei ،، Psilenchus hilarulus ، Rotylenchus cypriensis ، Tylenchorhynchus dubius ، Zygotylenchus quevaria ، از 19 جنس در زیر راسته Tylenchina شناسایی شد.که گونه ی Aphelenchoides graminis و نر گونه های Filenchus andrassy ، P. neglectus اولین بار از ایران گزارش و جمعیت آنها همراء با جمعیت نر و ماده گونه P. thornei توصیف می شود، همچنین مشخصات گونه Ektaphelenchoides sp. با هیچ کدام از گونه های موجود مطابقت نداشته و شناسایی آن در حال بررسی است. نتایج این مطالعه نشان داد که گونه هایPratylenchus neglectus، Ditylenchus medicaginis وAphelenchus avenae به ترتیب با داشتن 57/78، 42/71 و 14/57 درصد ، بیشترین میزان فراوانی را در مزارع مختلف سیب زمینی استان به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، لرستان، نماتد، Aphelenchoides، Pratylenchus
 • سعید محرمی پور *، مریم وهابی مشهور، مریم نگهبان صفحات 59-73
  امروزه استفاده از فناوری نانو کپسول در آفت کش ها موجب افزایش کارایی و رهایش کنترل شده این مواد گردیده است. در این تحقیق کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه بر شاخص های تغذیه ای و دورکنندگی سوسک برگخوار نارون در مقایسه با اسانس غیرنانو مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها در شرایط کنترل شده در دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که نانو کپسول اسانس درمنه به طور معنی داری شاخص های تغذیه را در مقایسه با اسانس غیر نانو کاهش داده است. یافته های حاصل از کاربرد فرمولاسیون نانو کپسول اسانس درمنه حاکی از وجود اثرات سمی اسانس گیاه درمنه می باشد. همچنین درصد دورکنندگی اسانس غیر نانو در غلظت 8000 پی پی ام در مدت 6 ساعت به بالاترین حد خود رسید. این در حالی است که درصد دورکنندگی اسانس نانوکپسوله به تدریج با گذشت زمان افزایش یافت و پس از 24 ساعت به 100 درصد رسید و تا 72 ساعت همچنان تداوم یافت. بنابر این با بررسی های بیشتر می توان نانو کپسول اسانس گیاه درمنه را به عنوان یک آفت کش موثر برای کنترل سوسک برگخوار نارون در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: اسانس، درمنه، سوسک برگخوار نارون، دورکنندگی، شاخص های غذایی
 • اعظم فروزان، پرویز شیشه بر *، مهدی اسفندیاری، محمد سعید مصدق صفحات 75-84
  شپشک آرد آلود پنبهTinsley Phenacoccus solenopsis اخیرا خسارت شدیدی را روی درختچه های ختمی چینی در استان خوزستان ایجاد کرده است. خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur روی این شپشک در سه دمای 25، 30 و 35 درجه سلسیوس مطالعه گردید. در سه دمای فوق و با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه، میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ کفشدوزک ماده به ترتیب 75/28، 85/18 و 68/14روز وکفشدوزک نر 73/21، 55/18 و 40/14روز بود. میانگین میزان مرگ و میر پیش از بلوغ این کفشدوزک در سه دمای مذکور به ترتیب 33/36، 41/33 و 33/49 درصد بود. در سه دمای ذکرشده میانگین طول عمر کفشدوزک ماده، میانگین تعداد تخم روزانه، میانگین تعداد تخم کل و نرخ ذاتی رشد کفشدوزک به ترتیب 76/84، 3/99 و 46/61 روز، 79/7، 71/6 و 72/3 عدد تخم ، 5/384، 3/585 و 00/126 عدد تخم، و 09923/0، 13519/0و 15064/0 ماده / روز/ روز بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود. بر اساس نتایج کسب شده بهترین دما برای رشد و تولید مثل این کفشدوزک 35 درجه سلسیوس بود.
  کلیدواژگان: سفید بالک، مرکبات، واحد نمونه برداری، فضای نمونه برداری، خوزستان
 • علی اصغر سراج*، گلناز نادری، مسعود لطیفیان صفحات 85-95
  زنبور Bracon hebetor Say پارازیتوئید خارجی لارو برخی آفات انباری خرما است. در این پژوهش به بررسی تغییرات تراکم جمعیت در چهار مرحله رشدی (تخم، لارو، شفیره و حشره کامل) شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller تحت تاثیر زنبور پارازیتوئید B. hebetor به مدت 6 ماه در شرایط آزمایشگاهی پرداخته شد . این آزمایش با 2 جمعیت در 3 تکرار در جعبه های شیشه ای صورت گرفت . جمعیت اول شامل 500 لارو آفت و50 زنبور پارازیتوئید با نسبت جنسی برابر و جمعیت دوم (شاهد) تنها شامل 500 لارو آفت می باشد .در منحنی تغییرات تراکم جمعیت دو دوره فعالیتی دیده شد در دوره اول اوج تراکم جمعیت در مراحل تخم ،لارو ، شفیره و حشره کامل به ترتیب در هفته های 11 ، 6 ، 8 و 11 و در دوره دوم در هفته های 22، 21،20و 22 مشاهده شد . در طول 24 هفته انبارداری همواره تراکم جمعیت چهار مرحله رشدی آفت در شرایط تیمار (جمعیت در حضور زنبور پارازیتوئید) به نسبت چشم گیری کمتر از شاهد (جمعیت فاقد زنبور پارازیتوئید) بود ، به طوری که حداکثر کاهش معادل25/5 ،36/5 ،2/4 و 78/4 برابر را به ترتیب در این چهار مرحله رشدی آفت شاهد بودیم که این حاکی ازکارایی بالای این زنبور در پارازیته کردن لارو شب پره آرد و نهایتا کنترل آن می باشد.
  کلیدواژگان: خرمای رقم سایر، Bracon hebetor Say، تراکم آفت
|
 • E. Zamani, F. Sanjarian, E. Mohammadi, Goltapeh*, N. Safaie Pages 1-14
  In this study¡ response of 18 bread wheat cultivars were evaluated in interaction with five Mycosphaerella graminicola isolates from five provinces in seedling stage. In this experiment¡ the seeds were treated by 0¡ 0.75 and 1 mM concentrations of salicylic acid. According to the analysis of variance¡ significant difference (p
  Keywords: bread wheat, Mycosphaerella graminicola, salicylic acid, pycnidium
 • F. Zargarzadeh, S. Mohammadi* Pages 15-24
  Late blight is the most important disease of potato crop throughout the world and in northwest of Iran, which can destroy the whole crop in epidemic years.According to the Department of Agriculture in Ardabil province, the late blight reached an epidemic level in 1997 in Ardabil plain and resulted in major damage to the crop. Climatic factors including temperature,relative humidity and rainfall play the major role in developing and spreading of this disease. In this research the effects of temperature, rainfall and relative humidity on the incidence of the late blight was investigated in Ardabil plain.Daily, monthly and yearly weather data of Ardabil climatic station were obtained for the period of 1992 to 2002. Data were grouped and analysed using graphical and statistical methods. Initially, variance analysis was conducted using nested method between study years and within the months of years.Then study years were grouped using UPGMA analysis method. It was found that: there were significant correlations between climatic factors, particularly temperature and rainfall with the incidence of the late blight. Study years grouping using climatic factors in the incidence period of late blight could discriminate the year 1997 from the rest of the years. Moreover, it was recognized that, when an effective rainfall (about 30 mm) occurs in the growing season and mean daily temperature range is about 20°C for 10 consecutive days, there is a possibility of occurrence and spreading of the disease, and preventive measures must be taken.
  Keywords: Potato, Late blight, temperature, rainfall, relative humidity
 • A. Ghasemzadeh, S. Jamali*, M. Esfahani, H. Pedramfar Pages 25-38
  To investigate the effect of root-knot nematode M. incognita race2 on tomato defense enzyme production process, an experiment was conducted under greenhouse conditions. The experiment was carried out in a completely randomized split split plot design with two susceptible (Falat Y) and tolerant (Gina VF) tomatoe varieties with four nematode population levels of 0 (control), 500, 1000 and 2000, the number of larvae of second stage with four different sampling times (0 (control), 3, 5 and 7 days after inoculation) and with four replications. In this experiment, after sampling, purification, identification and propagation of nematode species and race of nematodes were determined. With nematode purified amplification on the Rutgers cultivar tomato inoculum was obtained. The four-leaf stages were inoculated population in levels and the time mentioned of the enzyme was measured. The results showed that increasing levels of nematode population affected plant biochemical activities and the total protein content decreased. The activity of catalase, peroxidase, polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase involved in the defense reaction of host plant increased. The highest rates were observed in the catalase enzyme and in the tolerant variety. In the presence of nematode stress, plant activated its defense mechanism that has enabled it to increase its enzymatic activity which was at its maximum value 5 days after inoculation.
  Keywords: Catalase, Meloidogyne incognita, Peroxidase, Polyphenol oxidase, Tomato
 • Z. Mirzaipoor, E. Bazgir, K. Azizi*, M. Darvishnia Pages 39-58
  In order to identify the plant parasitic nematodes of potato field in Lorestan province, 70 soil and root samples were collected from different regions of Lorestan province, during years 2013- 2014. After extraction and preparation of permanent microscope slides, by using of light microscope, equipped with digital camera. According to morphologic and morphometric characters and valid key nematodes species studied and identified, and their relative abundance determined. In this research 28 nematode species belonging to 19 genera of suborder Tylenchina including Aphelenchoides graminis ¡ Aphelenchus avenae¡ Boleodorus thylactus¡ Ditylenchus medicaginis¡ D. dipsaci ¡ D. myceliophagus¡ Ektaphelenchoides sp.¡ Filenchus andrassy ¡ F. hamatus ¡ Geocenamus rugosus ¡ Helicotylenchus digonicus¡ H. tunisiensis¡ H. vulgaris¡ Irantylenchus vicinus¡ Merlinius brevidens ¡ M. nanus¡M. microdorus¡ Mesocriconema sp.¡ Neopsilenchus magnidens ¡ Paraphelenchus amblyurus ¡ Paratylenchus sp ¡ Pratylenchoides ritteri ¡Pratylenchus neglectus ¡P. thornei ¡¡ Psilenchus hilarulus ¡ Rotylenchus cypriensis ¡ Tylenchorhynchus dubius ¡ Zygotylenchus quevaria were identified. The Aphelenchoides graminis and male of Pratylenchus neglectus and Filenchus andrassy are new recordes for Iran so the descriptions of this species and male and female of Pratylenchus thornei are presented in this paper. The characterstics of Ektaphelenchoides sp. were different from the described species of this genus and its identification is going on The results showed that Pratylenchus neglectus , Ditylenchus medicaginis and Pratylenchus neglectus with 78.57 , 71.42 and 57.14PFP, respectively, have the highest PFP in potatoes field of Lorestan province.
  Keywords: Aphelenchoides, Pratylenchus, Potato, Lorestan, Nematode
 • M. Vahabi Mashhour, S. Moharramipour*, M. Negahban Pages 59-73
  Nowadays, the use of nanoencapsulation technology of pesticides causes increase in efficiency and controlled release of these substances. In this study, the antifeedant and repellent activities of nanoencapsulated formulation (NEF) of wormwood sagebrush Artemisia sieberi Besser essential oil wereinvestigated against the elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola (Muller). The experiments were conducted at 25 ± 2 °C, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16:8 h (L: D). NEF decreased the nutritional indices significantly compared to non-formulated oil.. NEF at a concentration of 4000 ppm, reduced efficacy of conversion of ingested food and efficacy of conversion of digested food in larvae, twice lower compared to pure essential oil. The repellency of non-formulated essential oil at a concentration of 8000 ppm reached it’s highest level after 6 h exposure, while the repellency of NEF increased over time and reached to 100% after 24 h and continued for 72 h. Therefore, further investigations are necessary to consider the NEF made by the A. sieberi essential oil as an effective toxicant against the elm leaf beetle.
  Keywords: essential oil, Artemisia sieberi, elm leaf beetle, repellency, nutritional indices
 • Frouzan, P. Shishehbor*, M. Esfandyari Mosaddegh Pages 75-84
  The cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley has caused serious damage to Chine rose Hibiscus rosa-sinensis recently. Biological characteristics and life table parameters of Nephus arcuatus Kapur feeding on P. solenopsis was studied at 25, 30 and 35 °C under laboratory conditions. Mean developmental time of female and male on three above mentioned temperatures were 28.75, 18.85, 14.68 and 21.73, 18.85, 14.40 days , respectively. Mean preimaginal mortality were 36.33, 33.4 and 49.33 %, respectively. On the same three temperatures, mean female adult longevity, mean daily eggs, mean total egg and intrinsic rate of increase were 84.76, 99.3 and 61.64 days, 7.79, 6.71 and 3.72 eggs, 384.5, 585.3 and 126.00 eggs and 0.09923, 0.13519 and 0.15064, respectively. Based on the results obtained, 35 °C was the optimal temperature for growth and reproduction of N.arcuatus.Based on the results obtained, 35 °C was the optimal temperature for growth and reproduction of N.arcuatus.Based on the results obtained, 35 °C was the optimal temperature for growth and reproduction of N.arcuatus.
  Keywords: Citrus, sample unit, sample universe, stratified sampling method, Khuzestan
 • G. Naderi, A. A. Seraj*, M. Latifian Pages 85-95
  External parasitoid wasp Bracon hebetor Say larvae of some pests stored dates. In this study, the change in population growth in four steps bat nuts Ephestia kuehniella Zeller affected parasitoid B. hebetor for 6 months in vitro was paid. Two populations in this experiment repeated 3 glass boxes. First population included 500 pesticides and 50 larvae with parasitoid sex ratio and the second population contains only 500 larvae are pests. Curve changes in population activity were observed tow peaks density in the first period egg stage, larva, pupa and insect full 11 weeks, respectively, 6, 8 and 11 weeks during the second 22, 21, 20 and 22 was observed. During the 24 week ware housing always pest population growth in four stages, assembly conditions ( presence of parasitoid population) to less than control treatment (no parasitoid population), respectively, so that the maximum reduction equal to 5.25, 5.36, 4.2 and 4.78 respectively in the four steps were growing pest control suggests that high performance in parasitized by the wasp larvae bat nuts and ultimately control it.
  Keywords: Sayer date, Bracon hebetor Say, Pest density