ارزیابی اثر حفاظتی عصاره الکلی ژل آلوئه ورا بر تغییرات هورمون های استروژن و پروژسترون در مدل MS تجربی موش صحرایی ماده

چکیده:
مقدمه
بیماری MS یک بیماری سیستم اعصاب مرکزی می باشد که امروزه در درمان بیماری MS، توجه محققین به طب سنتی جلب گردیده است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثر حفاظتی عصاره الکلی ژل آلوئه ورا بر تغییرات هورمون های استروژن و پروژسترون در مدل MS تجربی موش صحرایی ماده می باشد.
روش کار
30 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه مساوی تقسیم شدند. به اولین گروه (گروه کنترل) هیچ داریی داده نشد. گروه دوم (شاهد) 14 میکرولیتر سالین در ناحیه بطن های جانبی تزریق شد. گروه تجربی 1، 14 میکرولیتر اتیدیوم بروماید در ناحیه بطن های جانبی و نرمال سالین به صورت گاواژ. گروه تجربی 2، 14 میکرولیتر اتیدیوم بروماید در ناحیه بطن های جانبی و دوز (mg/kg 50) آلوئه ورا، گروه تجربی 3، 14 میکرولیتر اتیدیوم بروماید در ناحیه بطن های جانبی و دوز (mg/kg 100) آلوئه ورا، گروه تجربی 4، 14 میکرولیتر اتیدیوم بروماید در ناحیه بطن های جانبی و دوز (mg/kg 200) آلوئه ورا داده شد. در پایان از حیوانات با اتر بیهوش و از قلب آنان جهت اندازه گیری غلظت سرمی هورمون های استروژن و پروژسترون خونگیری به عمل آمد.
نتایج
نتایج نشان می دهد که غلظت هورمون استروژن در گروه تجربی 4 دارای افزایش معناداری نسبت به گروه تجربی 1 می باشد. غلظت هورمون پروژسترون در گروه های تجربی دارای تغییر معنادار نمی باشد.
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان می دهد که عصاره آلوئه ورا به واسطه داشتن ترکیبات موثره مانند فیتواستروژن ها، باعث افزایش هورمون های استروژن و پروژسترون در موش های MS ای می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1527890 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.