ارتباط پلی مورفیسم راه انداز 9 MMP با پیشرفت سرطان سینه در شمال غرب ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
9MMP یکی از اعضای خانواده ماتریکس متالوپروتئینازها (MMPs) می باشد که پروتئین حاصل از آن قادر است شرایط مناسب برای مهاجرت سلول های سرطانی و رگ زایی درون تومور را فراهم نماید. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط پلی مورفیسم C>T در ناحیه 1562- راه انداز ژن 9MMP و پیشرفت سرطان سینه در جمعیت شمال غرب ایران می باشد.
مواد و روش ها
در این تحقیق مورد- شاهدی، جمعا 187 زن مشارکت داشتند. پلی مورفیسم مورد نظر با روش PCR-RFLP و با استفاده از آنزیم Pae I بررسی گردید و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار مدکالک انجام گرفت.
یافته ها
توزیع ژنوتیپ CC در گروه های سرطانی و کنترل به ترتیب 44 و 5/62 و توزیع ژنوتیپ CT در گروه های سرطانی و کنترل به ترتیب 56 و 5/37 بود. در تحلیل آماری، مجذور کای و سطح معنی داری به ترتیب4/5 و 01/0 می باشد. علاوه بر این، بین پلی مورفیسم مورد نظر با درگیری غدد لنفاوی بیمار و نیز وجود تومور بزرگ تر از 2 سانتی متر مکعب ارتباط معنی دار وجود دارد(به ترتیب، 005/p=0 و 03/p=0). نتایج این تحقیق نشان داد که مورد مطالعه ما، پلی مورفیسم C>T 1562- ژن 9MMP با سرطان سینه در مرحله ی 2 و بالاتر ارتباط دارد. هم چنین وجود ژنوتیپ CT می تواند خطر متاستاز به غدد لنفاوی و خطر وجود تومور بزرگ تر از 2 سانتی متر مکعب را 4 برابر کند.
نتیجه گیری
با توجه به نتیجه دست آمده ممکن است از این پلی مورفیسم به عنوان بیومارکر پیش آگهی استفاده کرد، هرچند نتیجه گیری قطعی نیازمند انجام این تحقیق با جامعه آماری بزرگ تر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
46 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1538903 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!