فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اراک - سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 162، خرداد و تیر 1402)

مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک
سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 162، خرداد و تیر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرزانه حاجی زاده، فاطمه ابراهیمی، سید ضیاء طباطبایی* صفحات 422-435
  زمینه و هدف

   در حالی که رشد مطلوب نوزاد به مجموعه پیچیده ای از عوامل وابسته است، الگوی شیردهی و تغذیه تکمیلی شیرخواران از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با الگوی تغذیه نوزادان 1 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان رفسنجان انجام شد. 

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی در سال 1396 روی 600 مادر دارای کودک 1 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر رفسنجان انجام شد. مادران علاقه مند به صورت تصادفی از میان مراجعین دارای پرونده بهداشتی انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه حاوی ویژگی های جمعیت شناختی و سوالات مربوط به تغذیه کودک جمع آوری و با نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه وتحلیل شد. 

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با کد اخلاقی IR.RUMS.REC.1396.179 در کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به ثبت رسیده است.

  یافته ها

  حدود 95 درصد از مادران شرکت کننده در این مطالعه، شیردهی نوزاد خود را از 1 ساعت پس از زایمان شروع و 56/7 درصد آن ها شیردهی را تا 1 سالگی به طور کامل انجام داده اند. نتایج نشان می دهد بیشتر مادران، تغذیه تکمیلی را با 1 تا 3 قاشق در وعده شروع کرده و حدود 90 درصد آن ها تغذیه تکمیلی را بر اساس توصیه های کارکنان بهداشت انجام داده بودند. همچنین مهم ترین دلایل شروع شیر خشک در شیرخواران، اختلال در رشد و نمو کودک (34 درصد)، کمبود شیر مادر (17 درصد)، بیماری مادر (14 درصد)، نگرفتن سینه (11 درصد) و دوقلو بودن کودکان (8 درصد) است.

  نتیجه گیری

  با وجود آموزش چهره به چهره به مادران در مراکز بهداشتی هنوز هم در شروع صحیح تغذیه تکمیلی و ادامه آن مشکلاتی وجود دارد؛ بنابراین ارایه آموزش شیردهی به مادران با روش های گوناگون و متنوع باید سرلوحه اقدامات مراکز بهداشتی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شیر مادر، تغذیه کمکی، مراکز بهداشتی، کودکان، رفسنجان
 • فاطمه رستم خانی، محمد قمری*، وحیده باباخانی، عفت السادات مرقاتی خویی صفحات 436-449
  زمینه و هدف

  عملکرد جنسی جزء مهمی از زندگی زنان یایسه است و تغییر در آن، به خصوص در یایسگی می تواند بر سلامت آن ها تاثیرگذار باشد. عملکرد جنسی زنان یایسه می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پدیرش و تعهد بر عملکرد جنسی زنان یایسه انجام شد. 

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان یایسه ای بود که طی 5 سال گذشته یایسه شده و دچار مشکلات عملکرد جنسی بودند و برای دریافت خدمات به مرکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان در سال های 1398 تا 1399 مراجعه کردند. از میان آن ها 45 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از روش تخصیص تصادفی به 3 گروه 15 نفری تقسیم شدند (2 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل). در فرایند اجرای پژوهش گروه کنترل هیچ گونه آزمایشی دریافت نکردند، در حالی که 2 گروه دیگر به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند که در گروه اول، درمان شناختی رفتاری و در گروه دوم، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، هر کدام به مدت 8 جلسه اجرا شد. برای سنجش داده ها از پرسش نامه «شاخص عملکرد جنسی زنان» استفاده شد. داده های حاصل از اجرای پژوهش از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار SPSS نسخه 24 تحلیل شد. 

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با شناسه IR.ZUMS.REC.1398.328 به تصویب کمیته اخلاق در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان رسیده است.

  یافته ها

  روند تغییرات در گروه های آزمایش نسبت به گروه کنترل در مراحل سنجش در متغیر های عملکرد جنسی (25/259= F و 0/001=P) و (4/186= F و 0/049=P) به طور معنادار متفاوت بوده است (0/05>P) و به ترتیب حدود 42 درصد و 13 درصد از تفاوت های مشاهده در متغیرهای عملکرد جنسی ناشی از عضویت گروهی (آزمایش) است. در بررسی اثرات بین گروهی، 2 گروه آزمایش در متغیر عملکرد جنسی (0/004= F و 0/952=P) تفاوت معناداری از نظر آماری وجود نداشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود عملکرد جنسی در زنان یایسه شده است. پیشنهاد می شود از این درمان ها برای بهبود عملکرد جنسی زنان یایسه در مراکز بهداشتی استفاده شود.

  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، عملکرد جنسی، یائسگی
 • فائزه عزتی، احسان بخشی، الهه عزتی، نوشین سلیمی* صفحات 450-463
  زمینه و هدف

  سلامت دهان و دندان نقش مهمی در سلامت عمومی افراد دارد و متاثر از عوامل مختلفی همچون آگاهی و نگرش فرد درخصوص رعایت بهداشت دهان و دندان است. بهبود آگاهی و نگرش افراد در این خصوص باعث توجه بیشتر نسبت به رعایت بهداشت دهان و دندان می شود. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان پوسیدگی دندان و ارتباط آن با آگاهی، نگرش و رفتار در دانش آموزان متوسطه اول شهرستان اسلام آباد غرب انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه مقطعی بین 348 نفر از دانش آموزان دوره اول متوسطه در شهرستان اسلام آبادغرب بود که از طریق نمونه گیری در 2 مرحله خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از معاینه بالینی و پرسش نامه استاندارد جمع آوری با استفاده از آماره توصیفی، تی تست مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، تست تعقیبی شفه و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنا داری کمتر از 0/05 با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 آنالیز شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این مطالعه با شناسه IR.KUMS.REC.1397.548 به تصویب کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسیده است. 

  یافته ها

  میانگین شاخص پوسیدگی دندان 3/47±6/07 و میانگین دندان های پوسیده 2/90±5/31 بود. 96/3 درصد دانش آموزان دندان پوسیده داشتند. شاخص پوسیدگی دندان (0/124-=P=0/021،r) و تعداد دندان های پوسیده (0/131-=P=0/015, r) با عملکرد دانش آموزان درخصوص رعایت بهداشت دهان و دندان ارتباط معناداری داشت. بین شاخص پوسیدگی دندان و تعداد دندان های پوسیده با آگاهی و نگرش دانش آموزان درخصوص رعایت بهداشت دهان و دندان اختلاف معناداری دیده نشد (P>0/05). شاخص پوسیدگی دندان (0/749=P) و میزان دندان های پوسیده (0/614=P) در 2 جنس تفاوت معنا داری نداشت. 

  نتیجه گیری

  شاخص پوسیدگی و تعداد دندان های پوسیده در این مطالعه نسبتا بالاست و این موضوع ضرورت طراحی آزمایشات آموزشی در نوجوانان به منظور پیشگیری از پوسیدگی دندان را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: شاخص پوسیدگی دندان، آگاهی، نگرش، رفتار
 • سوسن صالحی، مریم ترامشلو*، سعید میراحمدی، ساغر هاشم نیا، میلاد حسن شیخی صفحات 464-473
  زمینه و هدف

  کودکان با آسیب شنوایی در مهارت های کاربردشناسی زبان با مشکل روبه رو هستند. کاربردشناسی، مرتبط ترین مولفه زبان با تعامل اجتماعی است. به علاوه، این مهارت ها بر شخصیت و عزت نفس کودکان تاثیر دارد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین مهارت های کاربردشناسی و عزت نفس در کودکان با آسیب شنوایی است. 

  مواد و روش ها

  تعداد 60 کودک 6 تا 7 ساله با آسیب شنوایی با سمعک و کاشت حلزون بر اساس معیارهای ورورد و خروج وارد مطالعه شدند. شرکت کنندگان به 3 گروه، خفیف، متوسط و شدید تقسیم شدند. سپس پرسش نامه های مهارت های کاربردشناسی زبان و عزت نفس توسط والدین یا مراقبین اصلی تکمیل و ارتباط بین امتیاز ثبت شده در مهارت های کاربردشناسی و عزت نفس بررسی شد. برای این بررسی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و مقادیر 0/05>P معنا دار در نظر گرفته شد.

  ملاحظات اخلاقی

  این طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اراک با کد اخلاق IR.ARAKMU.REC.1399.150 تصویب شده است. از والدین تمام کودکان شرکت کننده در این طرح تحقیقاتی رضایت نامه کتبی گرفته شده است. 

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان می دهد بین عزت نفس و کاربردشناسی در کل افراد شرکت کننده، بدون لحاظ گروه بندی، همبستگی معنادار وجود دارد (05/0>P). ارتباط بین عزت نفس و کاربردشناسی با لحاظ گروه بندی بر اساس شدت بررسی شد و نشان داده شد بین عزت نفس و کاربردشناسی در گروه های کم شنوایی خفیف و متوسط همبستگی معنادار وجود دارد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  بین مهارت های کاربردشناسی و عزت نفس در کودکان آسیب دیده شنوایی ارتباط وجود دارد. این ارتباط در آسیب شنوایی با شدت کمتر، بیشتر دیده می شود.

  کلیدواژگان: آسیب شنوایی، اختلال کاربردشناسی زبان، زبان، خودمفهومی
 • احمد یعقوبی، طاهره باقرپور*، نعمت الله نعمتی صفحات 474-483
  زمینه و هدف

  مکمل های غذایی و ورزشی در سراسر جهان توسط ورزشکاران استفاده شده و مصرف صحیح و بهینه باعث بهبود عملکرد و جلوگیری از آسیب های ورزشی می شود. در همین راستا، مکمل کراتین و جنسینگ می تواند بر شاخص های فیزیولوژیکی و عملکرد ورزشی تاثیرگذار باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه تا به حال تحقیقی در رابطه با مصرف این مکمل ها بر شاخص های خونی روی شمشیربازان انجام نشده است، تحقیق حاضر به مقایسه تاثیر مکمل های کراتین و جنسینگ روی شاخص های آمونیاک خون، لیپوپروتیین با چگالی کم، لیپوپروتیین با چگالی بالا و هموسیستیین بازیکنان مرد تیم ملی شمشیربازی اپه ایران می پردازد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر، 14 نفر از بازیکنان مرد تیم ملی شمشیربازی اپه در 2 گروه مکمل کراتین (7 نفر) و گروه مکمل جنسینگ (7 نفر) تقسیم شدند. در طول پژوهش آزمودنی ها در 3 گروه، تمرینات عادی خود را به همراه تیم انجام دادند. یک متخصص روز پیش از اندازه گیری، پس از یک فعالیت مشخص در حالت نشسته از ورید بازویی آزمودنی ها عمل خون گیری را انجام داد. اختلاف معنادار آماری نیز در سطح 0/05≥P تعیین و برای تعیین تفاوت های بین گروهی از آزمون آنکووا استفاده شد. داده ها نیز با نرم افزار SPSS نسخه 25 تجزیه وتحلیل شد.

  ملاحظات اخلاقی

  همچنین پژوهش حاضر با کد اخلاق IR.IAU.SHAHROOD.REC.1400.073 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود تایید شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد پس از 6 هفته در شاخص های خونی آمونیاک، لیپوپروتیین با چگالی بالا، لیپوپروتیین با چگالی کم و هموسیستیین بین گروه کراتین و جنسینگ تفاوت معنادار وجود دارد (0/05≥P). به طوری که میانگین گروه مکمل کراتین در شاخص آمونیاک، لیپوپروتیین با چگالی بالا، لیپوپروتیین با چگالی کم و هموسیستیین بر حسب میلی گرم بر دسی لیتر به ترتیب (0/83±2/56، 0/33±1/16، 0/48±7/45، 0/18±8/89) و گروه جنسینگ (0/29±2/05، 0/78±1/46، 0/27±8/11، 0/45±7/63) بود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد اختلاف معناداری در میانگین آمونیاک خون، لیپوپروتیین با چگالی بالا، لیپوپروتیین با چگالی کم و هموسیستیین بین گروه مکمل کراتین و گروه مکمل جنسینگ وجود دارد؛ بنابراین نقش مکمل جنسینگ در کاهش آمونیاک خون و هموسیستیین و در افزایش لیپوپروتیین با چگالی بالا بیشتر از مکمل کراتین بود و نقش مکمل کراتین در کاهش لیپوپروتیین با چگالی بالا و لیپوپروتیین با چگالی کم بیشتر از مکمل جنسینگ بود. پس می توان نتیجه گرفت نقش مکمل جنسینگ در تغییرات آمونیاک خون و هموسیستیین و لیپوپروتیین با چگالی بالا  بیشتر از نقش مکمل کراتین است

  کلیدواژگان: مکمل کراتین، مکمل جنسینگ، آمونیاک، هموسیستئین، لیپید، شمشیربازی
 • علی اعظم رجبیان، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد*، حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف، سید کاظم رسول زاده طباطبایی صفحات 484-499
  زمینه و هدف

  در زمینه علل‎ اختلال بدریخت انگاری بدن تقریبا اطلاع دقیقی در دست نیست. بسیاری از مبتلایان به اختلال بدریخت انگاری بدن که متقاضی جراحی پلاستیک هستند، به ‎این درمان‎ها پاسخ منفی نشان می‎دهند و گاهی نیز علایم بدتر می‎شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی علل اختلال بدریخت انگاری بدن در زنان است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به شیوه کیفی، از نوع تحلیل محتواست. متغیرها و مقوله ها به شیوه مصاحبه با 15 متخصص و 8 فرد مبتلا به اختلال بدریخت انگاری بدن و بررسی 71 مقاله به دست آمده است. همچنین برای تشخیص اختلال بدریخت انگاری بدن، علاوه بر مصاحبه از پرسش نامه وسواس فکری عملی ییل براون استفاده شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری هدفمند است. تجزیه و تحلیل داده ها در 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. اعتبار مولفه ها از طریق محاسبه شاخص تحلیل محتوا بررسی شد.

  یافته ها

  مولفه های اصلی تاثیرگذار در اختلال بدریخت انگاری بدن شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی، روان شناختی و زیستی می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، عوامل متعددی در بروز اختلال بدریخت انگاری بدن نقش دارند و شناسایی آن ها در محیط ها، فرهنگ ها و جوامع مختلف امکان تدوین یک بسته آموزشی یا درمانی و اجرای آن را با یک روش تجربی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: بدریخت انگاری بدن، تحلیل محتوا، اختلال بدریخت انگاری بدن
|
 • Farzaneh Hajizadeh, Fatemeh Ebrahimi, Seyed Zia Tabatabaei* Pages 422-435
  Background and Aim

  The early years of life are the most critical stage in the growth and development of children. While the optimal development of children depends on a complex set of factors, the pattern of breastfeeding and complementary feeding of infants is of undeniable importance. Therefore, the present study conducted to investigate the factors related to the feeding patterns of one-year-old children referred to healthcare centers in Rafsanjan city. 

  Methods & Materials

  his descriptive study was performed on 600 mothers with one-year-old children under the auspices of healthcare centers in Rafsanjan city in 2017. Volunteered mothers with active health records were selected randomly. The required information was collected through a questionnaire containing demographic characteristics and questions related to the feeding of children and was analyzed by SPSS software, version 18.

  Ethical Considerations

  The Ethics Committee of Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS) approved the present study (Code: IR.RUMS.REC.1396.179).

  Results

  About 95% of mothers participating in this study started breastfeeding their children up to one hour after delivery, but 56.7% of them completed breastfeeding by one year of age. The results show that most mothers had started supplemental feeding with two or three spoons in each meal, and about 90% of them followed the health worker's advice. Also, the most important reasons for feeding children with powdered milk are disorders in the child's development (34%), inadequate breast milk (17%), maternal disease (14%), do not take the mother's breast (11%) and children being twins (8%).

  Conclusion

  Despite face-to-face training for mothers in health care centers for feeding their children, still there are some difficulties in commencing complementary feeding and its continuation. Therefore, need for more health and nutrition education regarding the best ways for feeding children to mothers by personnel of Rafsanjan health care centers.

  Keywords: Breast Feeding, Supplementary Feeding, Children, Health Care Systems, Rafsanjan
 • Fatemeh Rostamkhani, Mohammad Ghamari*, Vahideh Babakhani, Effat Sadat Merghati Khoei Pages 436-449
  Background and Aim

  Sexual function is an important part of menopausal women's lives, and changes in it, especially during menopause, can affect their health. The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) and acceptance and commitment therapy (ACT) on the sexual function of postmenopausal women.

  Methods & Materials

  This research was a quasi-experimental with pre-test, post-test and follow-up design with control group. The statistical population of the study included postmenopausal women who referred to Zanjan Health Center in 2020 to receive services. Among them, 45 were selected using the available sampling method and were randomly assigned to three groups of 15, and control group using randomly assigned block allocation method. Therapeutic sessions were held in 8 sessions and each session was held for 2 hours. Data were collected by FSFI (Female Sexual Function Index) and were analyzed using ANOVA with repeated measures analysis via SPSS software, version 24.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the ethics committee of the Zanjan University of Medical Sciences (Code: IR.ZUMS.REC.1398.328).

  Results

  In the post-test and follow-up phase, there was a significant difference between both CBT and ACT methods compared to the control group in sexual function respectively (P<0.05, F=17.857), (P<0.05, F=12.115). That is, treatment with CBT and ACT improved the sexual function of postmenopausal women, which had a lasting effect for three months, and there was no significant difference between the groups involved in sexual function (P>0.05, F=0.494).

  Conclusion

  Cognitive-behavioral therapy and acceptance-based therapy have improved sexual function in postmenopausal women, so it is recommended that these therapies be used to improve the sexual function of postmenopausal women in health centers.

  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Acceptance, Commitment Therapy, Sexual Function, Menopause
 • Faezeh Ezati, Ehsan Bakhshi, Elaheh Ezati, Nooshin Salimi* Pages 450-463
  Background and Aim

  Oral and dental health plays an important role in people's general health and is affected by various factors such as knowledge and attitude of a person regarding oral and dental health. Improving people's Knowledge and attitude in this regard will lead to more attention towards oral and dental health. therefore, the present study was conducted to determine the rate of tooth decay and its relationship with knowledge, attitude and performance in high school students in the Islamabad-e-Gharb city.

  Methods & Materials

  This study was a cross-sectional study conducted among 348 high school students in Islamabad-e-Gharb. Which were selected through sampling in two stages, cluster and random. Data were collected using clinical examination and standard questionnaire and analyzed using descriptive statistics, independent t-test, one-way analysis of variance, Sheffe post hoc test and Spearman's correlation coefficient at a significance level of less than 0.05 using SPSS software, version 22.

  Ethical Considerations

  This study was approved by the Ethics Committee of the Kermanshah University of Medical Sciences (Code: IR.KUMS.REC.1397.548). 

  Results

  The Mean Decay-Missing-Filled Teeth (DMFT) index 6.07±3.47 and Mean teeth decayed were 5.31± 2.90 respectively and 96.3 percent of the students had dental carries. Both DMFT index (r=-0.124, P=0.021) and teeth decay (r=-131, P=0.015) had a significant relationship with students' performance regarding oral and dental health. There was no significant difference between DMFT index and the number of teeth decayed with students' knowledge and attitude regarding oral and dental health (P<0.05). No significant relationship were found between either DMFT index (P=0.749) and teeth decay (P=0.614) with gender.

  Conclusion

  In this study, DMFT index and teeth decay were relatively high and this shows the need to design educational interventions in adolescents to prevent teeth decay.

  Keywords: DMF Index, Knowledge, Attitude, Behavior
 • Sousan Salehi, Maryam Tarameshkou*, Saeed Mirahmadi, Saghar Hashemnia, Milad Hassansheikhi Pages 464-473
  Background and aim

  It is suggested that hearing impaired children with hearing aids and cochlear implant, showed poor pragmatic abilities. Pragmatic is the most related language component to social interaction. Further, it has effect on personality development and self-esteem. The main aim of the present study is investigating the relationship between pragmatic abilities and self-esteem in hearing impaired children.  

  Materials and methods

  Sixty hearing impaired children with hearing aids or cochlear implant were included into this study according to inclusion and exclusion criteria. Then parents or other caregivers were asked to fulfill Children’s Communication Checklist (CCC) and self-esteem questionnaire. The participants were divided into three groups based on hearing impairment severity, including: severe, moderate and mild. The relationship between pragmatic ability and self-esteem was examined in three groups and without considering categorization, by Pearson correlation coefficient, significant level was 0.05.

  Ethical considerations: 

  This project is approved in Arak university of medical sciences with ethical registration code IR.ARAKMU.REC.1399.150. All parents gave written informed consent form.

  Findings

  the results illustrated that there is significant relationship between pragmatic abilities and self-esteem in all hearing impairment children without considering categorization (p<0.05). By considering categorization, significant relationship was showed in self-esteem and pragmatic abilities in moderate and mild groups (p<0.05).

  Conclusion

  according to our analysis, pragmatic abilities and self-esteem are related. This relationship is more obvious in low severity impairment.

  Keywords: Hearing loss, Pragmatic language disorder, Language, Self-concept
 • Ahmad Yaghoobi, Tahereh Bagherpoor*, Nematollah Nemati Pages 474-483
  Background and Aim

  Food and sports supplements are used by athletes all over the world, and correct and optimal consumption improves performance and prevents sports injuries. In this regard, creatine and ginseng supplements can be effective on physiological indicators and sports performance. Therefore, considering that no research has been done on the use of these supplements on blood indicators on fencers. The present study compares the effect of creatine and ginseng supplements on blood ammonia, HDL, LDL and homocysteine indices of the male players of the Iranian Epe fencing team.

  Methods & Materials

  In the present study, 14 male players of the Epe national fencing team were divided into two creatine supplement groups (7 people) and ginseng supplement group (7 people). Subjects in two groups performed their normal exercises with the team during the research, and on the day before the measurement, after a specific activity in a sitting position, blood was taken from the arm vein of the subjects by a specialist. The statistical significance difference was determined at the level of P ≥ 0.05 and ANCOVA test was used to determine the differences between groups and the data was analyzed by SPSS software, version 25.

  Ethical Considerations

  This article was approved by the Ethics Committee of Islamic Azad University, Shahrood Branch (Code: IR.IAU.SHAHROOD.REC.1400.073).

  Results

  The results showed that after six weeks, there is a significant difference between the creatine and ginseng groups in the blood indices of ammonia, LDL, HDL and homocysteine (P≥0.05). so that the average of creatine supplement group in ammonia, LDL, HDL and homocysteine index in terms of mg/dL respectively (2.56±0.83, 1.16±0.33, 7.45±0.48, 8.89±0.18) and Gensing group (2.05±0.29, 1.46±0.78, 8.11±0.27, 7.63±0.45).

  Conclusion

  The results showed that there is a significant difference in the average of blood ammonia, HDL, LDL and hemocytin between the creatine supplement group and the ginseng supplement group. Therefore, the role of ginseng supplement in reducing blood ammonia and homocysteine and in increasing HDL was more than that of creatine supplement, and the role of creatine supplement in reducing LDL was more than that of ginseng supplement. So it can be concluded that the role of ginseng supplement in the changes of blood ammonia, homocysteine and HDL is more than the role of creatine supplement.

  Keywords: Creatine Supplement, Ginseng Supplement, Ammonia, Homocysteine, Lipid, Fencing
 • Ali Azam Rajabian, Mohammad Javad Asghari Ebrahimabad*, Hamidreza Aghamohammadian Sharbaf, Seyed Kazem Rasoolzadeh Tabatabaei Pages 484-499
  Background and Aim

  There is almost no accurate information about the causes of body dysmorphic disorder. Many patients with body dysmorphic disorder who apply for plastic surgery show a negative response to these treatments and sometimes the symptoms get worse. The purpose of the present study was to investigate the causes of body dysmorphic disorder in women.

  Methods & Materials

  The present research was a qualitative study with a content analysis type. Variables and categories were obtained by interviewing 15 experts and eight people with body dysmorphic disorder and reviewing 71 articles. Also, to diagnose body dysmorphic disorder, Yale Brown’s Practical Obsession Questionnaire was used in addition to the interviews. The sampling method in this research was purposive sampling. Data analysis was done in three stages: open, central, and selective coding. The validity of the components was checked by calculating the content analysis index.

  Ethical Considerations

  In the research, before the interview, written consent was received regarding the specificity and confidentiality of the research (Code: IR.UM.REC.1401.105).

  Results

  The influential factors in body dysmorphic disorder were: a. Cultural and social factors b. Psychological factors, and c. Biological factors.

  Conclusion

  According to the obtained results, several factors play a role in the occurrence of body dysmorphic disorder, and their identification in different environments, cultures, and societies provides the possibility of developing preventive measures, and designing and developing a suitable treatment model. However, to increase the external validity of the research, it is suggested to conduct similar research in other societies.

  Keywords: Body dysmorphic disorder, Content analysis, BDD