تبیین بازتولید فرهنگی طبقاتی دانشگاهی با تاکید بر مولفه های ناهمسوی برنامه درسی پنهان به منظور طرح ملاحظات کاربردی دانشگاهی

چکیده:
پژوهش حاضر، درصدد تبیین بازتولید فرهنگی طبقاتی دانشگاهی برحسب مولفه های ناهمسوی برنامه درسی پنهان به منظور ارائه ملاحظاتی کاربردی برای دانشگاه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده که طی آن از استنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و مفهوم پردازی مجدد، استفاده شده است. جامعه پژوهش، مجموعه متون نظری مرتبط با عنوان پژوهش بوده که به کمک فرم فیش برداری، اطلاعات لازم استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان داد؛ مولفه های ناهمسوی برنامه های درسی پنهان آموزش عالی می توانند در تثبیت پایگاه و منزلت بازتولید فرهنگی طبقاتی دانشجوی طبقه خاص موثر بوده و بالعکس در نومیدی از تغییر وضعیت کنونی برای دانشجویان طبقه های متوسط و پایین، موثر باشند. تبلور عینی این رخداد متاثر از مولفه های ناهمسوی برنامه درسی پنهان آموزش عالی در تعدادی از استنادهای پژوهشی مطالعه حاضر محسوس است. براین اساس؛ در پایان فهرستی از ملاحظات عملی نمونه در راستای ابعاد مختلف مولفه های ناهمسوی برنامه درسی پنهان موردتوجه واقع شده که از آن جمله می توان به برقراری عدالت آموزشی، تاکید بر روش های انتقادی و گفتگو محور، کاهش دیوان سالاری به منظور بروز قابلیت های طبقات مختلف در فعالیت های دانشگاهی (علمی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی)، تاکید بر برنامه درسی چندفرهنگی، توجه به شیوه های کیفی به جای شیوه کمی در ارزشیابی، کاربرد و اجرای راهبردهای تدریس فعال و مشارکتی و تغییر در محیط های آموزشی اشاره نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
104 تا 116
لینک کوتاه:
magiran.com/p1541880 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!