پایایی، روایی و ساختار عاملی آزمون غربال گری مصرف مواد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به افزایش روزافزون مصرف مواد مخدر در کشور، مطالعات هر چه بیشتر در مورد این پدیده، ضرروی به نظر می رسد. هدف مطالعه حاضر، تعیین روایی و پایایی و ساختار عاملی تاییدی آزمون غربالگری مصرف مواد بود.
روش و
مواد
این مطالعه به صورت همبستگی انجام شد. گروه نمونه شامل 381 نفر (143 زن و 238 مرد) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از مناطق دو، شش و 12 تهران انتخاب شدند و سپس از بین هر منطقه، شش مرکز ترک اعتیاد به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه آزمون غربالگری مصرف مواد بود. روایی همگرای این مقیاس به ترتیب با استفاده از مقیاس های ارزیابی مشکلات مصرف مواد بیماران روان پزشکی و پرسشنامه پیش بینی بازگشت یا عود بررسی شد.
یافته ها
مقیاس غربالگری مصرف مواد در ساختار عاملی مرتبه اول با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. همین طور این مقیاس از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود (آلفای کرونباخ، 9/0 و پایایی باز آزمایی در فاصله یک هفته ای، 8/0). از سوی دیگر این سازه با مقیاس ارزیابی مشکلات مصرف مواد بیماران روان پزشکی و پرسشنامه پیش بینی بازگشت یا عود از همبستگی مثبت و معنادار برخوردار بود (01/0< P).
نتیجه گیری
مطالعه نشان داد که مقیاس غربالگری مصرف مواد از روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. می توان گفت این مقیاس ابزار خودگزارش دهی مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی و هم چنین اعتیاد است.
زبان:
فارسی
صفحات:
246 تا 255
لینک کوتاه:
magiran.com/p1561474 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!