فهرست مطالب

سلامت اجتماعی - سال دوم شماره 4 (پاییز 1394)
 • سال دوم شماره 4 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • آرام تیرگر*، زهرا آقالری صفحات 223-227
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش ویژه عوامل اقتصادی اجتماعی بر سلامت، بدیهی است بخشی از وظیفه مجلات علوم پزشکی پرداختن به چنین موضوعاتی است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان پرداختن به موضوعات اقتصادی اجتماعی به طور خاص اقتصاد مقاومتی در میان مجلات علوم پزشکی کشور انجام پذیرفت.
  روش و
  مواد
  این مطالعه مقطعی، برای یک دوره دو ساله روی کلیه مقالات فارسی منتشره در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا انتهای سال 1392 انجام پذیرفت. عناوین، چکیده و کلیدواژه کلیه مقالات از حیث به کارگیری واژه هایی مانند اقتصاد، اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی مورد جستجو قرار گرفتند. به منظور استخراج داده ها از فرم جمع آوری ویژه ای متناسب با اهداف پژوهش و جهت پردازش داده ها از شاخص های آمار توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  بررسی 13101 مقاله در 125 نشریه وابسته به 47 دانشگاه علوم پزشکی نشان داد که 27 (2/0%) مقاله از کل مقالات، در ارتباط با اقتصاد منتشر گردید که البته هیچیک در مورد اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی نبود. بیش از سه چهارم مقالات (96%) برگرفته از یک پژوهش اصیل بودند. همچنین، بیش از نیمی از پژوهش ها (8/51 درصد) توسط پرسشنامه یا مصاحبه انجام پذیرفتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر زیاد عوامل اقتصادی اجتماعی بر سلامت، ضرورت توجه بیشتر اساتید و دانشجویان به پژوهش های گسترده تر در این زمینه احساس می شود.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، اقتصاد، مقالات پزشکی، مجلات پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی
 • الهام رادمان، آناهیتا خدابخشی کولایی*، داود تقوایی صفحات 228-237
  زمینه و هدف
  بیماری عروق کرونری یکی از عمده ترین علل مرگ می باشد که رابطه قوی با مشکلات روانشناختی به ویژه خشم دارد. علاوه براین، کیفیت خواب در بین بیماران عروق کرونری پایین می باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرگروه درمانی آموزش مدیریت خشم، برکیفیت خواب و خشم بیماران کرونری قلبی می باشد.
  روش و
  مواد
  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش و پس آزمون است. 30 بیمار مرد مبتلا به عروق کرونری قلب با روش نمونه گیری هدفدار از بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان الیگودرز در سال 94-1393 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درمان گروهی مدیرت خشم در طول هشت جلسه (هفته ای یک جلسه، هر جلسه به طور متوسط 90 دقیقه) با مشارکت گروه آزمایش انجام شد. ابزار تحقیق شامل شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) و پرسشنامه خشم اسپیلبرگر (2-STAXI) بود. تحلیل آماری با استفاده از تحلیل کواریانس انجام شد.
  یافته ها
  تفاوت معناداری بین نمرات میانگین پیش و پس از آزمون گروه آزمایش در کیفیت خواب 0.001)=P) و خشم (0.001=P) با حذف اثر پس آزمون وجود دارد.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که گروه درمانی مدیریت خشم با کاهش میزان خشم و بهبود کیفیت خواب می تواند به عنوان مداخله روانشناختی دربیماران مبتلا به عروق کرونری قلب مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونری، گروه درمانی، خواب، خشم
 • سهیلا اسدی، پریوش وکیلی* صفحات 238-245
  زمینه و هدف
  ایدز بیماری است که می تواند مشکلات گوناگون روان شناختی به همراه داشته باشد. از طرفی واقعیت درمانی از جمله درمان هایی است که برای درمان افراد مبتلا به بیماری های رفتاری، به کار گرفته شده است. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر کاهش اضطراب و افزایش امید به زندگی در بیماران مبتلا به HIV مثبت انجام شد.
  روش و
  مواد
  این مطالعه به روش نیمه تجربی با مشارکت بیماران HIV مثبت مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری شبکه بهداشت شمیرانات که دامنه اضطراب ایشان متوسط و بالاتر بود، انجام شد. 30 نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه دردسترس انتخاب و 15 نفر در گروه آزمایش و شاهد به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایش آموزش واقعیت درمانی را در طی 10 جلسه و هر هفته یک جلسه دریافت نمودند، ولی گروه شاهد هیچ مداخله ای را دریافت ننمودند. پرسش نامه های امید به زندگی Miller و اضطراب Beck برای شرکت کنندگان تکمیل شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون کوواریانس و نرم افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) سن شرکت کنندگان در گروه آزمایش 9/38 (9/6) و گروه شاهد 5/39 (2/5) بود. میانگین (انحراف معیار) نمره اضطراب بعد از مداخله در گروه آزمایش 5/16 (5/7) کمتر از گروه شاهد 0/24 (8/2) بود (001/0>P) و نمره امید به زندگی بعد از مداخله در گروه آزمایش 4/122 (7/14) بیشتر از گروه شاهد 9/98 (3/13) بود (001/0>P).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد آموزش واقعیت درمانی بر کاهش اضطراب و افزایش امید به زندگی بیماران مبتلا به HIV مثبت تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، امید به زندگی، واقعیت درمانی، اچ آی وی مثبت
 • سید هادی سید علی تبار، مجتبی حبیبی عسگرآباد*، مریم فلاحت پیشه، موسی آروین صفحات 246-255
  زمینه و هدف
  با توجه به افزایش روزافزون مصرف مواد مخدر در کشور، مطالعات هر چه بیشتر در مورد این پدیده، ضرروی به نظر می رسد. هدف مطالعه حاضر، تعیین روایی و پایایی و ساختار عاملی تاییدی آزمون غربالگری مصرف مواد بود.
  روش و
  مواد
  این مطالعه به صورت همبستگی انجام شد. گروه نمونه شامل 381 نفر (143 زن و 238 مرد) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای از مناطق دو، شش و 12 تهران انتخاب شدند و سپس از بین هر منطقه، شش مرکز ترک اعتیاد به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه آزمون غربالگری مصرف مواد بود. روایی همگرای این مقیاس به ترتیب با استفاده از مقیاس های ارزیابی مشکلات مصرف مواد بیماران روان پزشکی و پرسشنامه پیش بینی بازگشت یا عود بررسی شد.
  یافته ها
  مقیاس غربالگری مصرف مواد در ساختار عاملی مرتبه اول با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. همین طور این مقیاس از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود (آلفای کرونباخ، 9/0 و پایایی باز آزمایی در فاصله یک هفته ای، 8/0). از سوی دیگر این سازه با مقیاس ارزیابی مشکلات مصرف مواد بیماران روان پزشکی و پرسشنامه پیش بینی بازگشت یا عود از همبستگی مثبت و معنادار برخوردار بود (01/0< P).
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که مقیاس غربالگری مصرف مواد از روایی و پایایی مناسبی در جامعه ایرانی برخوردار است. می توان گفت این مقیاس ابزار خودگزارش دهی مفید و کارآمد برای اهداف پژوهشی و هم چنین اعتیاد است.
  کلیدواژگان: مقیاس غربالگری مصرف مواد، پایایی، روایی و ساختار عاملی
 • سند سیاستی کاهش آلاینده ها و باقیمانده آفت کش ها در محصولات کشاورزی در ایران
  بهزاد دماری، مهین احمدی پیشکوهی*، زهرا عبدالهی صفحات 256-265
  زمینه و هدف
  باقی مانده سموم کشاورزی در محصولات بر سلامت تاثیر منفی گذاشته و منجر به افزایش بیماری هایی نظیر سرطان می شود. مصرف بی رویه آفت کش ها در ایران به دلایل مختلف بوده از جمله عدم آگاهی کشاورزان، مصرف سموم ارزان و بی کیفیت و وجود فروشگاه های غیرمجاز درنتیجه کلیه فرایند مدیریتی کنترل مصرف آفت کش ها در کشور نیاز به مداخله و ارتقا کیفی دارد. این مطالعه با هدف تدوین برنامه مبتنی بر شواهد جهت کاهش و اصلاح مصرف آفت کش ها در سطح ملی انجام گرفت.
  روش و
  مواد
  جهت تدوین سند سیاستی، مستندات بالادستی و مطالعات مرتبط جستجو و پس از ارزیابی منتقدانه، اعتبارسنجی شده و جهت تشخیص و توصیف مشکل استفاده شدند. سپس با اولویت بندی عوامل موثر بر مشکل، یک مدل مفهومی استخراج گردید و در مورد آن از اعضای پانل نظرسنجی کیفی به روش تحلیل محتوا به عمل آمد. بر اساس نمرات چک لیست ها در جلسات بحث گروهی متمرکز، پیش نویسی از گزینه های سیاستی مبتنی بر شواهد تهیه شد که پس از بررسی به لحاظ قابلیت اجرا و اثربخشی مورد توافق اجماعی قرار گرفت.
  یافته ها
  شش مداخله «گسترش کشاورزی ارگانیک»، «افزایش نظارت بر واردات سموم و آفت کش ها»، «تجهیز آزمایشگاه ها و به کارگیری دانش روز با مشارکت بخش خصوصی»، «آموزش در راستای افزایش اگاهی کشاورزان»، «بازنگری قوانین موجود و عملیاتی ساختن آن ها» و«ایجاد و اعمال نظام شناسه دار کردن محصولات و تقویت نظام نظارت» شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  گزینه های پیشنهادی همسو بوده و به منظور افزایش تاثیر سیاست ها، استفاده از رویکرد تلفیقی از هر شش گزینه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آفت کش ها، اطلاع از شواهد، سلامت، خلاصه سیاستی
 • محمدحسین صافی، فریما محمدی، علی اصغر کلاهی* صفحات 266-274
  زمینه و هدف
  سازمان ها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت رسیدن به اهداف تعیین شده شان ناگریزند به منابع انسانی خود توجه کافی نمایند و با توجه به اهمیت رفتارهای مطلوب در سازمان ها و تاثیر آن در نگرش و ادراک کارکنان، ضروری است به نحوه رفتار با پرسنل و نیاز آنها دقت گردد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه رضایت شغلی با سبک های مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران انجام شد.
  روش و
  مواد
  این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی با مشارکت 224 نفر از کارکنان، با حداقل شش ماه سابقه کار انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه رضایت شغلی، مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 و از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان از ارتباط مثبت و معنی دار بین رضایت شغلی و سبک راه حل گرایی داشت. بین سبک کنترل و رضایت شغلی رابطه معکوس معنی دار مشاهده شد. سبک عدم مقابله با رضایت شغلی ارتباط معنی دار نداشت و سه مولفه فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی) با رضایت کلی ارتباط معکوس و معنی دار داشتند. بین سبک راه حل گرایی و خستگی عاطفی ارتباط معکوس معنی دار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به همبستگی بین رضایت کارکنان با فرسودگی شغلی، سبک های کنترل و راه حل گرایی در بین آنها، مدیران می توانند از روش های کارآمد از قبیل: پرداخت حقوق و مزایا متناسب با توانایی و تجربه کاری، تامین امکانات آموزشی و ارتقا شغلی، احترام و برخورد صادقانه، تشویق و قدرانی مناسب و به هنگام، تقسیم کار بر مبنای لیاقت و شایستگی، ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارایه بازخورد صحیح اقدام و بر نحوه بروز رفتار آنان اثر گذاشته و موجب افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر کارکنان در جهت اهداف سازمانی گردند.
  کلیدواژگان: سبک مدیریت تعارض، فرسودگی، رضایت شغلی، مرکز بهداشت
|
 • Aram Tirgar*, Zahra Aghalari Pages 223-227
  Background And Objective
  According to the special role of socioeconomic factors on health, the medical sciences journals should pay attention to such important issues. The aim of this study was to assess the published articles regarding resistive economy through medical journals.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted among all Persian Medical Sciences Journals during the two years up to 2013. Titles, abstracts and keywords of all articles were reviewed in terms of words such as economy, Islamic economy and resistive economy. The data were collected by means of a tailor-made data collection sheet and analyzed using descriptive statistics indexes.
  Results
  The outcome extracted from 13101 articles from 125 journals published by 47 Medical Universities (during 2012-2013) showed that mentioned words were used in 27 (0.2%) articles, although none of the articles were about Islamic economy and resistive economy. More than threequarters of the articles (96%) were derived from original research. Also, more than half of the researches (51.8%) were performed by questionnaire or interview.
  Conclusion
  According to the important role of socioeconomic factors on health, more attention should be given and further studies are necessary to be done by faculty members and university students.
  Keywords: Content analysis, Economy, Medical articles, Medical journals, Medical Sciences University
 • Elham Radman, Anahita Khodabakhshi Koolaee*, Davoud Taghvaee Pages 228-237
  Background And Objective
  Coronary heart disease is one of the main causes of mortality that has a strong relationship with psychological problems specially anger. In addition, the quality of sleep is poor among the patients with coronary heart disease. Therefore, the aim of current study is to investigate the effectiveness of the anger management group therapy on sleep quality and anger among the patients with coronary heart diseases.
  Materials And Methods
  This research was a quasi-experimental study with pre and post-tests. The 30 male patients with coronary heart diseases were selected with a convenience sampling method from Emam Jafare Sadegh’s Hospital in Aligodarz in 2014-2015. The participants were assigned randomly to the control and experimental groups. Anger management group therapy was conducted with the participation of experimental group during eight sessions (90 minutes per week). The research instruments were the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and the State-Trait Anger Expression lnventory-2 (STAXI-2). Statistical analysis was conducted by using the analysis of variance.
  Results
  The results indicated that there is a significant difference between means of sleep quality (P=0.001) and anger (P=0.001) by eliminating the effectiveness of pretest (P
  Conclusion
  The Study showed that anger management group therapy with decreasing the level of anger and improving the sleep quality should be considered as a psychological intervention in patients with coronary heart disease.
  Keywords: Coronary diseases, Group therapy, Anger, Sleep
 • Soheila Asadi, Parivash Vakili * Pages 238-245
  Background And Objective
  AIDs is disease that can to have various psychological problems. However, reality therapy is amongst therapies that were used for treatment of behavioral disease patients. So, the aim of present study was determinant of effectiveness of reality therapy on reduce of anxiety and increase of hope in patient with HIV-positive refereed to the disease behavioral center Shemiran’s Health Network.
  Materials And Methods
  The study Done Semi experimental in partnership with population the patient with HIV-positive refereed to the disease behavioral center Shemiran’s Health Network that their anxiety range is middle anxiety (22 and above) and upper who in this population. 30 individual was selected by voluntary available sampling and were replaced randomly 15 individual in experimental group and control group. The experimental group was received reality therapy during 10 sessions and per week one session, but control group wasn’t received any intervention. Both experimental group and control group was collated to the Miller Hope Questionnaire and Beck Anxiety Inventory. Collected data were analyzed used covariance analysis (ANCOVA) and by SPSS-16.
  Results
  The mean (SD) of participants age in experimental group equal to were 38.9 (6.9) and in control group equal to were 39.5 (5.2). The mean (SD) of anxiety of pretest in experimental group(16.5 (7.5)) was lower than control group(24.0 (2.8); p
  Conclusion
  The Study showed Reality Therapy Training had effects on reduce of anxiety and increase of hope patient with HIV-positive in experimental group.
  Keywords: HIV, reality therapy, anxiety, hope
 • Sayed Hadi Sayed Alitabar, Mojtaba Habibi Asgarabad *, Maryam Falahatpisheh, Musa Arvin Pages 246-255
  Background And Objective
  According to the increasing of substance use in the country, more researches about this phenomenon are necessary. This Study Investigates the Validity, Reliability and Confirmatory Factor Structure of the Drug Abuse Screening test (DAST).
  Materials And Methods
  The Sample Consisted of 381 Patients (143 Women and 238 Men) with a Multi-Stage Cluster Sampling of Areas 2, 6 and 12 of Tehran Were Selected from Each Region, 6 Randomly Selected Drug Rehabilitation Center. The DAST Was Used as Instrument. Divergent & Convergent Validity of this Scale Was Assessed with Problems Assessment for Substance Using Psychiatric Patients (PASUPP) and Relapse Prediction Scale (SPr).
  Results
  The DAST after the First Time Factor Structure of Using Confirmatory Factor Analysis Was Confirmed. The DAST Had a Good Internal Consistency (Cranach’s Alpha, and the Reliability of the Test Within a Week, 0.9, 0.8). Also this Scale Had a Positive Correlation with Problems Assessment for Substance Using Psychiatric Patients and Relapse Prediction Scale (P
  Conclusion
  The Overall Results Showed that the Drug Abuse Screening Test in Iranian Society Is Valid. It Can Be Said that Self-Report Scale Tool Is Useful for Research Purposes and Addiction.
  Keywords: Drug Abuse Screening Test, Reliability, Validity, Factor Structure
 • Policy Brief for Reducing Contaminants and Residual Pesticides in Iran's Agricultural Crops
  Behzad Damari, Mahin Ahmadi Pishkuhi *, Zahra Abdollahi Pages 256-265
  Background And Objective
  The residual pesticides in agricultural crop have a negative impact on human health and lead to an increase in various diseases such as cancer. All aspects of the management process of pesticides control in the country requires intervention and quality improvement, according to Iran current situation of pesticide overuse and incorrect usage for various reasons, including lack of awareness among farmers, using cheap and low quality pesticides, existence of unauthorized pesticide shops. This study aimed to develop evidence-based programs to reduce and refine the usage of pesticides in the national level.
  Materials And Methods
  To draft this policy document, we searched related upstream documents and studies and after assessing their validation with critical appraisal, used them to identify the problem. Then prioritized the factors affecting the problem, and extracted a conceptual model. Panel members also performed a focus group discussion on this model with content analysis method. Based on their scores of check lists, a primary draft of evidence-based policy options was prepared and after considering the feasibility and effectiveness of policy options, decisions were taken by Consensus on final version.
  Results
  In this study six different intervention are introduced as policy options including: development of organic agriculture, increasing supervision on pesticides import to country, equipping the laboratories with private sector accompany, information provision to farmers, revising related legislations and coding the products.
  Conclusion
  In case policy makers adhere all recommended policy options simultaneously, their effectiveness increases and pesticides problem will hopefully solve in the country.
  Keywords: Pesticides, evidence informed, health, policy
 • Mohammad, Hossein Safi, Farima Mohamadi, Ali, Asghar Kolahi* Pages 266-274
  Background And Objective
  The organizations are obligated to take sufficient attention to human resources in order to attain greater efficiency and ultimately achieve their goals. Considering the importance of desirable behavior in organizations and its impact on the attitudes and perceptions of employees, it is necessary to pay special attention to the treatment of staff and their needs. The present study was prepared to investigate the relationship between job satisfaction and conflict management styles and job burnout among health care employees in north Tehran.
  Materials And Methods
  The study was done descriptive-analytical among employees with at least 6 months of experience and with a sample size of 224 patients at the health center. Data collection tools consisted job satisfaction, job burnout and conflict management questionnaires. SPSS software was used for data analysis and Pearson's correlation coefficient and T-test was used for independent groups.
  Results
  The result indicates positive and significant relationship between job satisfactions with solution-oriented styles, job satisfaction has a negative and significant relationship with control strategy. Non confrontational strategy has not significant relationship with job satisfaction. Also, all of the components of job burnout (emotional exhaustion, depersonalization, and reduced personal accomplishment) have a significant negative correlation with job satisfaction, and solution-oriented strategy has a negative significant correlation with emotional exhaustion.
  Conclusion
  According to the correlation of job satisfaction with burnout, control strategy and solution-oriented styles, managers can use efficient methods such as pay and benefits commensurate with ability and experience, training and professional improvement, freedom of action, the division of labor based on merit and ability, etc. affect their behavior and increase their efficiency and effectiveness in order to further the organizational goals.
  Keywords: Conflict management styles, Burnout, Job Satisfaction, Health Center