خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis روی ختمی چینی در دماهای مختلف

چکیده:
شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) یکی از آفات مهم گیاهان خانواده Malvaceae است که اخیرا روی ختمی چینی در استان خوزستان خسارت شدیدی ایجاد نموده است. در یک مطالعه در شرایط آزمایشگاهی اثر دماهای مختلف (25، 30 و 35 درجه سلسیوس) (رطوبت نسبی 5±65 و طول دوره روشنایی: تاریکی 10:14) بر خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی این شپشک مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ شپشک ماده در سه دمای 25، 30 و 35 درجه سلسیوس به ترتیب 02/19، 6/16 و54/13 روز بود. میانگین میزان مرگ و میر پیش از بلوغ در سه دمای مذکور به ترتیب 94/26، 72/32 و 12/39 درصد بود. در سه دمای فوق میانگین طول عمر شپشک ماده به ترتیب 94/41، 8/33 و 6/26 روز، میانگین تعداد پوره روزانه 9/13، 06/12 و 12/15 عدد، میانگین تعداد پوره کل 68/389، 23/318 و 45/214 عدد، میانگین نسبت جنسی 71، 70 و 89 درصد (ماده) و نرخ ذاتی رشد 157/0، 181/0 و 207/0 تعیین شد. بر اساس نتایج کسب شده در این مطالعه بهترین دما برای رشد و تولید مثل P. solenopsis 35 درجه سلسیوس بود.ر اساس نتایج کسب شده در این مطالعه بهترین دما برای رشد و تولید مثل P. solenopsis 35 درجه سلسیوس بود.ر اساس نتایج کسب شده در این مطالعه بهترین دما برای رشد و تولید مثل P. solenopsis 35 درجه سلسیوس بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1566968 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!