ارزیابی مقاومت گیاه کامل تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان به پاتوتیپ 6E158A+ عامل بیماری زنگ زرد گندم

چکیده:
در این تحقیق واکنش 55 ژنوتیپ گندم نان از چهار اقلیم گرم و خشک جنوب، اقلیم معتدل، اقلیم سرد و اقلیم گرم و مرطوب نسبت به نژاد غالب قارچ عامل بیماری زنگ زرد (6E158A+)در شرایط مزرعه در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مزرعه ای به منظور بررسی مقاومت مرحله گیاه کامل گندم با استفاده از واکنش ژنوتیپ ها به بیماری در سه نوبت با فاصله هفت روز بین دو مرحله ظهور برگ پرچم تا اواسط پر شدن دانه انجام شد. همچنین شدت بیماری در ژنوتیپ های آلوده به نژاد زنگ نیز در سه نوبت اندازه گیری گردید وسپس سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) وهمچنین مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری(rAUDPC) ژنوتیپ های گندم محاسبه گردید.سرانجام از ترکیب داده های مربوط به شدت آلودگی و تیپ آلودگی، ضریب آلودگی محاسبه گردید. با توجه به اینکه بین ضریب آلودگی و AUDPCهمبستگی بالا و معنی دار بود، لذاتجزیه خوشه ایژنوتیپ ها بر اساس AUDPC به منظور گروه بندی آن ها بر اساس مقاومت نسبت به پاتوتیپ 6E158A+ انجام شد. ژنوتیپ ها ی گندم عکس العمل متفاوتی از نظر شدت آلودگی نسبت به نژاد قارچ نشان دادند. نتایج نشان داد که 25 درصد ژنوتیپ ها پایین ترین سطح AUDPC، 18 درصد سطح متوسط، 14 درصد بالاترین سطح و 43 درصد دارای سطح نزدیک متوسط یا نسبتا بالایAUDPC را از خود نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1566971 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!