اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس اندازه گیری اثرات خشکسالی (مطالعه موردی: روستای سهرین، شهرستان زنجان)

پیام:
چکیده:
هدف این تحقیق توصیفی-همبستگی اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس اندازه گیری اثرات خشکسالی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی سرپرستان خانوار در روستای سهرین تشکیل می دادند (603 =N) که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 220 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. به منظور بررسی اعتبار سازه (شامل اعتبار همگرا، تشخیصی و منطقی) و پایایی ابزار تحقیق و برآورد مدل اندازه گیری پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی از طریقنرم افزار AMOS20 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اهمیت هر چهار عامل بررسی شده در قالب مدل مفهومی پژوهش، بر اساس داده های میدانی مورد تایید قرار گرفته (برازش مناسب مدل) و این عامل ها شاملزیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی-روانشناختی و اکولوژیکی دارای رابطه معنی داری با سازه اصلی مورد مطالعه یعنی اثرات خشکسالی بودند. مدل/مقیاس توسعه داده شده در این مطالعه می تواند در پژوهش های آتی برای اندازه گیری/ سنجش اثرات خشکسالی در مناطق روستایی مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1574474 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.