مطالعه شبیه سازی روند تغییرات ژنتیکی صفات رشد و هم خونی گوسفند نژاد زندی ایران

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی: مدل سازی برنامه های اصلاح نژادی برای پیش بینی و مقایسه نتایج، قبل از اینکه یک راهبرد در عمل اجرا شود، مفید می باشد.
هدف
به منظور مقایسه روند تغییرات ژنتیکی صفات رشد و هم خونی گوسفند زندی با شرایط واقعی، برنامه شبیه سازی تحلیل ژنتیکی طراحی شد.
روش کار
برای شبیه سازی از نرم افزار R نسخه 0/13/2 استفاده شد. از پارامتر های مدیریتی و میانگین صفات گله های مورد پرورش در روش روستایی گوسفند نژاد زندی به عنوان ورودی های مدل و از ضرایب اقتصادی همان نژاد در ارزیابی ژنتیکی در معادلات شاخص انتخاب استفاده شد.
نتایج
نتایج حاصل ازپانزده سال انتخاب به روش شبیه سازی نشان داد که در روش پرورش روستایی گوسفند زندی، پیشرفت ژنتیکی برای صفات مورد مطالعه مثبت می باشد. میزان پیشرفت ژنتیکی تجمعی پس از پانزده سال برای صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن زنده در شش ماهگی و وزن زنده در نه ماهگی به ترتیب 4/504 گرم، 008/3 کیلو گرم، 433/4 کیلوگرم و 509/5 کیلوگرم محاسبه شد. روند ژنتیکی صفات وزن تولد، شیرگیری، شش ماهگی و نه ماهگی درروش پرورش روستایی گوسفند زندی به ترتیب 0007/0± 08/34، 0057/0± 12/218، 0086/0± 03/326 و0097/0± 20/395 گرم در سال و معنی دار (01/0>P) برآورد شد. میانگین ضریب هم خونی پس از پانزده سال 411/1 درصد و ارزش ژنوتیپی کل پس از پانزده سال انتخاب براساس شاخص چند صفتی7 /249883 ریال برآورد شد.
نتیجه گیری نهایی: نتایج شبیه سازی ژنتیکی نشان داد با تعریف اهداف اصلاحی و ارزیابی صفات با مدل های مناسب و شدت انتخاب مناسب می توان انتظارداشت که در اثر پیشرفت ژنتیکی، میانگین عملکرد در نژاد های ایرانی بیشتر از گزارش های فعلی منتشر شده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1580043 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.