بررسی ویژگی های اقلیمی رویشگاه های گونهAstragalus gossypinus Fisher (گون کتیرایی) در استان اصفهان

چکیده:
رابطه بین گونه های گیاهی و عوامل اقلیمی همواره یک موضوع اساسی در اکولوژی گیاهی است و استفاده از روش های آماری چندمتغیره می تواند در آشکارسازی ارتباط بین عوامل اقلیمی و پراکنش گونه های گیاهی موثر باشد. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل اقلیمی تاثیرگذار بر پراکنش گیاهی گونه Astragalus gossypinus Fisher (گون کتیرایی) که مولد کتیرا بوده و به نسبت از گسترش و توسعه زیادی در استان اصفهان (در حدود 7 درصد مساحت رویشگاه های استان اصفهان) برخوردار است، ویژگی های اقلیمی این گونه مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در این مطالعه 56 متغیر اقلیمی مربوط به ماه های ژانویه، مارس و ژوئیه و بازه سالانه استفاده گردید و برای کاهش تعداد متغیرها و تعیین مهمترین عوامل موثر، تحلیل عاملی به روش تجزیه مولفه های اصلی به کار برده شد. نتایج نشان داد چهار عامل دمای سرمایشی- رطوبتی، بارش- تندر، ابرناکی و باد به ترتیب 05/39، 77/32، 44/11 و 63/8 درصد و در مجموع 88/91 درصد از واریانس داده ها را تبیین می کند. عامل اقلیمی دمای سرمایشی- رطوبتی بیشترین تاثیر را بر حضور این گونه داشته است، به طوری که در مناطقی که این گونه مشاهده می گردد عامل دمای سرمایشی- رطوبتی مثبت بوده و در مناطق فاقد آن منفی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p1584436 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!