شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنیک تیلریا اکوئی در شترهای یزد (Camelus dromedarius)

چکیده:
با توجه به اهمیت عفونت تیلریا اکویی در صنعت تولید و صادرات اسب، هدف از مطالعه حاضر بررسی حضور تیلریا اکویی در شترهای مرکز ایران، مکانی که در آن جا جمعیت قابل توجهی از شتر و اسب وجود دارد و نیز تیلریوز اسبی شایع است بوده است. در مجموع نمونه خون 161 شتر به روش انگل شناسی و مولکولی برای بررسی حضور انگل تیلریا اکوئی بررسی گردید. برای جستجوی تیلریا اکوئی، پرایمرهایی که هدف آن ها ژن 18s rRNA بود انتخاب گردید. مطالعه ی میکروسکوپیک نشان داد که 6/0 درصد شترها برای مرحله درون گلبول قرمزی انگل تیلریا مثبت بوده اند در حالی که از 161 نمونه، 7 نمونه (3/4%) با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز، آلوده به تیلریا اکویی تشخیص داده شد. توالی ژن 18s rRNA تمام جدایه ها، بیش از 99 درصد شباهت با یکدیگر و تیلریا اکوییجدا شده از اسب ها و شترهای مطالعات دیگر داشته است. بر اساس جایگزینی تک نوکلئوتیدی در ژن 18s rRNA از شترهای مورد مطالعه، 3 ژنوتیپ مختلف شناسایی و به بانک ژن ارائه شد. بر اساس همولوژی های بین توالی 18s rRNA تیلریا اکویی به دست آمده از شترها و اسب های مطالعه و ارائه شده به بانک ژن، درخت فیلوژنی 3 شاخه بسیار مرتبط مجزا تشکیل داد. سن، جنس و محل جغرافیایی به عنوان عوامل خطر آلودگی به تیلریا اکویی در شترهای این مطالعه مشخص نشد. در پایان، این مطالعه نشان داد که در حال حاضر شترهای ایران به تیلریا اکویی آلوده هستند
زبان:
انگلیسی
صفحات:
169 -175
لینک کوتاه:
magiran.com/p1586653 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.