طراحی الگوی سلسه مراتبی مدیریت ارزش برند در صنعت خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان های شهر تهران)

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه، بیمارستان ها در شرایط رقابتی به دنبال حفظ و افزایش سهم بازار هستند، اما مشکل این است که مسئولین آن ها نمی دانند چه عواملی در ایجاد ارزش برند آن ها در ذهن بیماران دخالت دارد و چگونه برند خود را به منظور ارتقاء جایگاه آن در ذهن بیماران مدیریت نمایند. بنابراین، هدف این مطالعه یافتن عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند بیمارستان و بررسی روابط سلسله مراتبی این عوامل در قالب الگوی کاربردی بود.
روش کار
جامعه آماری این پژوهش توصیفی و کاربردی شامل افرادی است که در بازه ی زمانی شش ماه از اسفند الی مرداد سال 94 در یکی از بیمارستان های شهر تهران تحت مراقبت های بستری بوده اند. روش نمونه گیری خوشه ایو در دسترس و تعداد اعضاء نمونه 388 بود. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با نرم افزارهای SPSS19 و smartPLS2.0 تحلیل گردید.
یافته ها
نتایج نشان داد که ارزش ویژه برند بیمارستان تحت تاثیر مستقیم تداعی برند، کیفیت ادراک شده، اعتماد به برند، تعهد به رابطه و وفاداری به برند می باشد. همچنین، آگاهی از برند بر تداعی برند، تداعی برند بر کیفیت ادراک شده، کیفیت ادراک شده بر اعتماد به برند، اعتماد به برند بر تعهد به رابطه، تعهد به رابطه بر وفاداری به برند تاثیر مثبت معناداری دارد. تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند معنادار نبود.
نتیجه گیری
براساس یافته ها می توان اظهار نمود که مدیریت بیمارستان با توجه به عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند و انجام اقدامات لازم، می تواند ضمن اینکه وفاداری به بیمارستان را افزایش می دهند ارزش برند خود را نیز مدیریت و ارتقاء دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1587385 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.