مطالعه ویژگی ها و اثرات مهارکننده های آمیلازی موجود در بذر لوبیای قرمز. Phaseolus vulgaris، L

چکیده:
مهارکننده های آنزیمی ترکیباتی پروتئینی هستند که گیاهان در برابر آفت ها و عوامل بیماری زا تولید می کنند. این پروتئین ها غالبا در بذر ها یافت شده و با بازدارندگی تغذیه ایی برای گیاه نقش دفاعی دارند. در این پژوهش پروتئین های بذر لوبیای قرمز واریته ی صیاد Phaseolusvulgaris، L. به منظور ارزیابی بازدارندگی آنها بر فعالیت آلفا آمیلاز قارچ Aspergillus oryzae، S. جداسازی، خالص سازی و ویژگی آنها مطالعه گردید.پروتئین های استخراج شده با درصدهای اشباع %(30-0)، %(60-30) و %(100-60) از نمک آمونیوم سولفات رسوب داده شدند. به منظور برداشته شدن آمونیوم سولفات دیالیز انجام شد.مهارکنندگی هر یک از نمونه های پروتئینی حاصلهبر فعالیت آلفاآمیلاز oryzaeAspergillus بر اساس روش استاندارد شده و با استفاده از معرف لوگل انجام شد. نتایج نشان داد تنها پروتئین های رسوب یافته در غلظت %(60-30) اشباع از آمونیوم سولفات دارای فعالیت مهارکنندگی در برابر آلفاآمیلاز مورد مطالعه هستند. مهارکنندگی این فرکشن 32/89 درصد محاسبه گردید. به منظور تعیین ویژگی های این مهارکننده ها آنالیز HPLC و SDS-PAGE انجام گردید. با سنجش اثر این مهارکننده ها بر روی آلفاآمیلاز بزاقی و پانکراسی شاید بتوان از این مهارکننده ها همچون مهارکننده های آلفاگلوکوزیدازی آکاربوز و میگلیتول برای درمان دیابت نوع دو غیر وابسته به انسولین استفاده کرد. در کشاورزی نیز می توان با ایجاد گیاهان تراریخته که مهارکننده های آمیلازی را بیان می کنند، گیاهان مقاوم به آفت تولید کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1588573 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!