بررسی عوامل موثر بر عفونت ادراری در بارداری

چکیده:
مقدمه
زنان بسیار مستعد ابتلا به عفونت ادراری می باشند و حاملگی شانس ابتلا به عفونت ادراری را بالا می برد. درمجموع اطلاعات اندکی از عوامل خطر عفونت ادراری در بارداری در دست است. عفونت ادراری در بارداری عامل خطر مهمی برای پیامدهای وخیم بارداری محسوب می گردد. هدف از این مطالعه یافتن عوامل خطر مرتبط با عفونت ادراری در زنان باردار است.
روش بررسی
این مطالعه از نوع مشاهده ای تحلیلی و به صورت گذشته نگر در زمستان 1393 در شهرکرد انجام شد؛ که در آن تعداد 310 زن باردار مراجعه کننده به یازده مرکز بهداشتی درمانی شهرکرد شرکت داشتند. از این تعداد155 نفر مورد (بیمار) و 155 نفر شاهد (سالم) بودند که ازنظر سن باهم همسان سازی شده بودند
اطلاعات موردنیاز از طریق پرونده بهداشتی مادران باردار و تکمیل چک لیست محقق ساخته ای که اعتبار آن توسط متخصصین تاییدشده بود جمع آوری شد. چک لیست شامل تعدادی از عوامل خطر احتمالی بیماری و همچنین خصوصیات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه بود. تجزیه وتحلیل آماری توسط نرم افزار spss نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل و رگرسیون لوجستیک انجام شد.
یافته ها
از میان متغیرهای موردبررسی استفراغ بارداری(0.00p=)، سابقه عفونت ادراری در بارداری قبلی (4.408-1.508Cl=،0.01p=،2.587OR=))وسابقه سقط خود به خودی(3.847-1.165Cl=،0.014p=،2.117OR=)به ترتیب مهم ترین عوامل خطر ابتلا به عفونت ادراری در زنان باردار تعیین گردید.
نتیجه گیری
پیشگیری و درمان استفراغ بارداری پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری در طول بارداری پیشین و پیشگیری از سقط ها می تواند نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری و عوارض ناشی از آن داشته باشد. همچنین این مطالعه نشان داد که تعدادی از عوامل می تواند بر روی عفونت ادراری در بارداری تاثیر داشته باشد که تاکنون موردتوجه کافی نبوده اند و لازم است که در برنامه های بهداشتی و پیشگیری موردتوجه بیشتر قرار گیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
92 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1598669 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!