گزارشی از قارچ های ماکروسکوپی چوبزی غیر آگاریک در استان همدان (راسته های Hymenochaetales، Polyporales، Russulales)

چکیده:
اغلب قارچ های چوبزی باعث بیماری و ضعف درختان و درختچه ها گردیده و یا پوسیدگی درختان افتاده بر کف رویشگاه ها یا کنده های آن ها را سبب می شوند و همچنین به صورت همزیست موجب تقویت درختان می-گردند. بنابراین شناسایی و تفکیک مفید یا مضر بودن آن ها امری ضروری می باشد. با در نظر گرفتن وسعت جغرافیایی و تنوع اقلیمی غرب کشور، اطلاعات محدودتری در مورد تنوع تاکسونومیکی این گروه از قارچ ها در این مناطق، در مقایسه با پوشش های جنگلی شمال کشور وجود دارد. طی سال های 1391 و 1392 نمونه های متعددی از قارچ های ماکروسکوپی چوبزی متعلق به راسته های Hymenochaetales، Polyporales و Russulales، از نقاط مختلف استان همدان جمع آوری و بر اساس کلید های معتبر، تحت عنوان Bjerkandera adusta، hispidus Inonotus، Peniophora incarnata، Peniophora quercina، Postia tephroleuca و Stereum hirsutum مورد شناسایی قرار گرفت. گونه های Peniophora quercina از روی Salix sp.، Postia tephroleuca از روی Malus pumila و Peniophora incarnata از روی Populus nigra برای نخستین بار از روی میزبان های یاد شده از ایران گزارش می شوند. کلیه نمونه های شناسایی و معرفی شده در این تحقیق در هرباریوم قارچ های ایران (IRAN) نگه داری می-شوند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1605961 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!