بررسی عملکرد کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی بر میزان کسورات در بیمارستان آموزشی و درمانی هاجر شهرکرد در سال 1391

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی در نظام سلامت در جهت پیشبرد اهداف اعتباربخشی امری اجتناب ناپذیر است. این پ‍ژوهش به منظور بررسی ارتباط عملکرد کاربران نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی با میزان کسورات هزینه های بیمارستانی در سال 1391 در بیمارستان هاجر شهرکرد انجام شده است.
روش بررسی
این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه در این مطالعه منطبق بر جامعه پژوهش بوده است و کلیه پرستارانی که به طور ثابت از سیستم اطلاعات بیمارستانی استفاده می کردند در این مطالعه شرکت نمودند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه سنجش عملکرد بود.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره ی عملکرد کاربران 31/1±72/17 بود. همچنین بین نمره عملکرد کاربران و کسورات بیمارستانی ارتباط معنی دار و معکوسی وجود داشت (r=-0/581، p=0.001).
نتیجه گیری
نتایج حاکی از آن بود که میانگین نمره ی عملکرد کاربران در سطح پایینی قرار دارد؛ لذا لازم است ارتقاء سطح عملکرد کاربران و آموزش کادر درمانی در خصوص نحوه صحیح ثبت خدمات به منظور کاهش کسورات و ارتقاء اهداف حاکمیت بالینی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
86 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1607897 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!