گفتمان انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای آینده مدیریت و برنامه ریزی شهری ایران

پیام:
چکیده:
شهر در گفتمان انقلاب اسلامی، هنوز جایگاه نظری و عملی خویش را برای تصویرپردازی آرمان شهر، نیافته است. آینده مدیریت و برنامه ریزی شهری بر مبنای شکل دهی جدید برنامه ریزی از طریق فرهنگ جامعه اسلامی ایرانی قابل ترسیم می باشد. از مطالعه و تحلیل سه حوزه نظریه برنامه ریزی، نظریه فرهنگ و آینده پژوهی امکان تدوین رویکردها و روش های نوین مدیریت و برنامه ریزی شهری مهیا می گردد. حال با توجه به مساله فوق سوال این است که آینده برنامه ریزی در نظام توسعه شهری بر پایه گفتمان انقلاب اسلامی چه سناریوهایی می تواند داشته باشد؟ با توجه به مطالعات و بررسی های انجام گرفته، عوامل و روندهای موثر مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناخت روندهای و پیشران های در زمینه موضوع پژوهش، جایگاه پیشران هایی با عدم قطعیت بالا که در عین حال با اهمیت ترین آن ها نیز هستند، با استفاده از نظر خبرگان مشخص گردید و عدم قطعیت های «جریان اقتصادی- اجتماعی یا جریان سیاسی»، «تغییر در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری (مدیریت یکپارچه شهری یا مدیریت بخشی)» و «تغییر در سبک زندگی و امید به آینده (نگرش مادی- نگرش ارزشی)» به عنوان با اهمیت ترین عدم قطعیت ها شناخته شدند. همچنین با توجه به ارتباط معنادار این سه عدم قطعیت فضای سه بعدی شکل گرفته است. با در نظر گرفتن ترکیب مناسب برای فضای مطرح شده فضای سناریوی ها در آینده پیش رو تبیین شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
181
لینک کوتاه:
magiran.com/p1609337 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!