سنجش سازه های تئوری انگیزش محافظت در رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در زنان روستایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

زنان روستایی بدلیل نوع فعالیت های روزمره در معرض تابش نور خورشید و سرطان پوست هستند. تئوری انگیزش محافظت به طور موثری رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست را پیشگویی کرده است. لذا این مطالعه با هدف کاربرد تئوری انگیزش محافظت در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در زنان روستایی اجراء گردید.

روش کار

در این پژوهش مقطعی- تحلیلی230 نفر ‏از زنان روستایی از بین 4 روستا از روستاهای شهرستان نهاوند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه ای پایا و روا شامل اطلاعات دموگرافیک و سازه های تئوری انگیزش محافظت به روش مصاحبه با زنان روستایی جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

میانگین سن شرکت کنندگان50/7 ± 55/30 سال بود. در مدل رگرسیونی انگیزش (004/0>p ، 21/0 =ß)، شدت درک شده (013/0>p ، 16/0- =ß(، هزینه درک شده (021/0>p، 16/0- =ß) و ترس (013/0>p ، 15/ 0=ß) به طور معناداری پیش گویی کننده رفتار پیشگیری کننده از سرطان پوست بودند. این مدل توانست 25 درصد واریانس این رفتار را توضیح دهد.

نتیجه نهایی

 با توجه به همبستگی بیشتر سازه های تئوری در ارتباط با استفاده از وسائل حفاطتی در مقابل اشعه آفتاب، طراحی برنامه های آموزشی و ارتقاء سلامت با استفاده از این تئوری جهت افزایش انگیزش زنان روستایی برای استفاده از وسائل حفاظتی مورد تاکید می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
229 تا 237
لینک کوتاه:
magiran.com/p1634795 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!