درمان سلول های سرطانی پروستات رده DU145 به وسیله تابش پرتوگاما و نانو ذرات نقره

چکیده:
مقدمه
سرطان پروستات دومین سرطان رایج مردان در امریکا است که موجب بروز آسیب واتلاف هرینه های فراوان می شود. همچنین درتومورهای تهاجمی سرطان پروستات انجام بیشتر درمان ها غیر موثر است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات درمانی و ضریب افزایش دوز جذبی پرتو گاما با کمک نانوذرات نقره در درمان سلول های سرطانی پروستات رده DU145 است.
مواد و روش ها
سلول های سرطانی رده DU145 با منشا پروستات انسانی از انستیتو پاستور خریداری شد. پس از دفریز کردن نمونه ها با محیط کشت مناسبDMEM انکوبه شدند و به آنها سرم% 15 FBS، آنتی بیوتیک آمفوتریسین Bباغلظت Mμ 25 نیز اضافه گردید. در طی یک دوره 3 تا 5 روزه سلول ها تیمار شده و به تراکم با تعداد مناسب رسیدند. سپس سلول ها سانتریفیوژ و شمارش شدند. سلول های حاصل در پلیت 96 خانه قرار گرفتند و به 4 گروه آزمایشی تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه تیمار با پرتو گاما که خود شامل سه زیر گروه درمانی با دوز های 2 ،6 و 10 گری،گروه سوم شامل تیمار با محلول نانو ذرات نقره با غلظت g/mlμ53 وگروه چهارم شا مل تیمار همزمان با همان دوز درمانی ومحلول نانو ذرات نقره بود. درنهایت سلول هابا رنگ آمیزی سلولی تریپان بلو ونیز با سنجش MTT وبا دستگاه الایزا ریدر بررسی شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که استفاده همزمان از پرتو گاما و نانو ذرات نقره موجب کاهش معنی دار تعداد سلول های سرطانی در گروه های تیمار نسبت به سایر گروه های تیمار و گروه کنترل گردید.
بحث: درتابش پرتو فوتونی گاما به سلول های سرطانی ونانو ذرات انکوبه شده احتمال رخداد فرآیند فوتوالکتریک به عنوان یک فرآیند اصلی جذب انرژی، بسیار بالا است .هنگام برخورد فوتون های گاما با سلول های سرطانی و نانوذرات نقره فوتوالکترون ها، الکترون های اوژه (Auger Electrons) و الکترون های ثانویه تولید می شود که این ذرات ثانویه می توانند به طور بسیار موثری منجر به شکست های رشته DNA ودر نتیجه باعث اسیب و مرگ سلول های سرطانی شوند لذا از این فرایند می توان برای در مان سلول های سرطانی بهره گرفت. به علاوه استفاده از نانو ذرات نقره به عنوان حساس کننده پرتوی و درمان کننده در پرتودهی سلولهای سرطانی پروستات رده DU145 منجر به افزایش بهره درمانی در انرژی های فوتونی پرتوگاما بادوزهای 6 و10 گری گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -217
لینک کوتاه:
magiran.com/p1643085 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.