توانمندی انجام کار و ارتباط آن با بهره وری در کارمندان بانک

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
امروزه، نقش اساسی نیروی انسانی در فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی باعث شده است که این نیرو به عنوان مهمترین جزء هر سازمان، بیشترین نقش را در ارتقاء بهره وری و حرکت به سوی توسعه و تعالی ایفا کند. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بهره وری نیروی انسانی می توان به میزان تناسب او با نیازمندی های شغلی اش اشاره نمود. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی میزان توانمندی انجام کار در کارمندان بانک و تعیین ارتباط آن با بهره وری شغلی است.
روش بررسی
117 کارمند بانک در این تحقیق توصیفی – تحلیلی شرکت کردند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. اطلاعات دموگرافیک و شغلی نظیر سن، سابقه کار، میزان تحصیلات و... از طریق یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک جمع آوری گردیدند. جهت ارزیابی وضعیت توانمندی شاغلین از شاخص توانمندی کار و به منظور ارزیابی بهره وری فردی از پرسشنامه کیفیت – کمیت استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته ها
یافته های تحقیق میانگین امتیاز شاخص توانمندی کار کارمندان مورد بررسی را 9/4 ± 43/40 نشان داد. چنانچه کارمندان علیرغم بیماری و کسالت در محل کار حاضر شوند، بهره وری ایشان به طور متوسط 1/2 ± 2/4 ساعت نسبت به شرایط عادی کاهش می یابد. شاخص توانمندی انجام کار با افت بهره وری شغلی همبستگی منفی معنی دار دارد ( 3/0 -; r= 011/0 p=).
نتیجه گیری
نظر به اینکه توانمندی شغلی به طور مستقیم با افت بهره وری در ارتباط است، اتخاذ تمهیدات لازم جهت حفظ توانمندی کارمندان بانک در سطح خوب و جلوگیری از افت آن ضروریست. این اقدامات می توانند ضمن کاهش هزینه ها، از طریق افزایش انگیزه و رضایت کارکنان زمینه اعتلای بهره وری بانکهای کشور را فراهم آورند.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1664175 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!