ترافشارش راست بر ستبرپوست در همتافت تکاب، شمال باختر ایران

چکیده:
در این پژوهش دگرشکلی ترد در همتافت تکاب بررسی شده است. دو دسته گسل اصلی در شمال خاور تکاب تغییر‏شکل این منطقه را کنترل کرده است. دسته اول با شیب زیاد و روند شمال شمال باختر- جنوب جنوب خاور دارای ساز‏و‏کار اصلی راستالغز راست‏بر و مولفه وارون است. دسته دوم با شیب متوسط، ساز‏و‏کار وارون و روند باختر شمال باختری- خاور جنوب خاوری که به روشنی با گسل‏های دسته اول جابه جا شده اند. برونزد سنگ های دگرگون پی سنگ در فرادیواره این گسل‏ها، درگیری پی سنگ منطقه با گسلش جوان تر و دگرشکلی ستبر پوسته و بالا آمدن آنها را گواهی می دهد.گسل های اصلی که سازو کار راستالغز راست بر با مولفه وارون دارند موجب شکل گیری ترافشارش شیب دار در این گستره شده اند. چین های مرتبط با گسلش که در فرادیواره و فرودیواره گسل ها به وجود آمده اند -به ویژه در رسوبات سنوزوییک- به خوبی فعالیت جوان منطقه و بالاآمدگی این گستره را نشان می دهند. گسترش گسل های عادی و چین های محلی، و در پی آن، رو‏کانون زمین لرزه های رخ داده در منطقه، شاهدی بر فعال بودن زمین‏ساخت منطقه است. برداشت ساختاری و تحلیل آنها مشخص می‏کند که گسل های اصلی و پر شیب منطقه که سازوکار راستالغز راست بر با مولفه وارون دارند، دگرشکلی این گستره را کنترل می کنند و با افزایش دگرشکلی موجب تبدیل کرنش همگن (homogenous strain) به کرنش تقسیم شده (partitioned strain) شده اند و همچنین دگرشکلی سنگ های سنوزوییک که روی سنگ های دگرگونی پی سنگی قرار دارند نشان دهنده ترافشارش شیب دار راست بر است. در این منطقه دگرشکلی در پوشش رسوبی جوان‏تر (رسوبات سنوزوییک)، به پیروی از تغییر شکل ستبرپوست در پی سنگ دگرگونی رخ داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1672284 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!