بررسی فعالیت ضدباکتری عصاره های اتری و هگزانی ریزجلبک Chlorella vulgaris در شرایط آزمایشگاهی بر باکتری های بیماری زا

چکیده:
مقدمه
با توجه به افزایش روزافزون سویه های مقاوم به دارو در میان انواع میکروارگانیسم ها، یافتن ترکیبات ضدمیکروبی از مواد طبیعی که آثار جانبی کمتری داشته باشند، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است. ریزجلبک ها منابع غنی از متابولیت های فعال طبیعی هستند که می توانند در این زمینه در صنعت داروسازی استفاده شوند. ‏‏
مواد و روش‏‏ها: در این مطالعه تجربیسویه ریزجلبک Chlorella vulgaris از مجموعه ریزجلبک های انسیتو ماهیان خاویاری تهیه شد. فعالیت ضدباکتری عصاره های هگزانی و اتری علیه باکتری گرم مثبت Bacillus subtilis و باکتری گرم منفی Aeromonas hydrophila ارزیابی شد. جلبک موردبررسی به طور خالص کشت داده شد و پس از تامین حجم مناسب جلبک با استفاده از روش کانل و همکاران، عصاره هگزانی و اتری آن استخراج شد. ارزیابی خاصیت آنتی باکتریال با استفاده از روش چاهک انجام شد.
نتایج
نتایج نشان داد که عصاره های هگزانی و اتری جلبک C. vulgaris خاصیت مهارکنندگی علیه باکتری B. subtilis و A. hydrophila دارد. هاله عدم رشد مشاهده شده عصاره هگزانی علیه باکتری های B. subtilis و A. hydrophila به ترتیب در دامنه 6/15-11، 11- 6/ 9 میلی متر و هاله عدم رشد مشاهده شده عصاره اتری به ترتیب در دامنه 6/18-12، 16-6/7 میلی متر بود. ترکیبات عصاره های دی اتیل اتر و هگزان توسط کروماتوگرافی جرمی حجمی بررسی شد و مشاهده شدکه بخش اصلی این ترکیبات در عصاره اتری: کتون، استر، هیدروکربن، سیلوکسان، سایلیل، ترپن و هیدروسایلیل استر و در عصاره هگزانی: استر، هیدروکربن، سیلوکسان، سایلیل و هیدروسایلیل استر هستند.‏
بحث و نتیجه گیری: در این بررسی عصاره اتری اثر مهارکنندگی بیشتری در مقایسه با عصاره هگزانی نشان داد؛ بنابراین می تواند به عنوان حلال مناسب جهت استخراج ترکیبات ضدمیکروبی به شمار آید. ‏‏
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -134
لینک کوتاه:
magiran.com/p1680915 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.