معرفی قارچ تحمل کننده نمک Mucor circinelloides UTMC 5032 به منظور حذف ترکیبات هیدروکربنی نفت خام

چکیده:
مقدمه
کاهش حلالیت هیدروکربن ها و اکسیژن در آب شور و همچنین کاهش تنوع میکروبی به سبب آثار بازدارنده نمک، باعث ماندگاری ترکیبات هیدروکربنی در محیط های شور می شود و پاکسازی زیستی این محیط ها با چالش زیادی همراه است‏. ‏‏
مواد و روش‏‏ها: در این پژوهش جداسازی قارچ های تجزیه کننده نفت خام از خاک های مناطق شور آلوده به نفت ایران، انجام شد. در ادامه توانمندی هریک از جدایه ها ازنظر میزان حذف نفت خام در حضور50 گرم بر لیتر نمک طعام با روش سنجش کل محتوای هیدروکربنی(TPH) اندازه گیری شد. همچنین میزان تحمل پذیری به نمک و میزان حذف نفت در حضور غلظت های مختلف نمکی با استفاده از سنجش های TPH، FTIR و اندازه گیری وزن خشک و نیز توانایی تولید بیوسورفاکتانت جدایه منتخب ارزیابی شد. درنهایت برترین جدایه با استفاده از روش های ریخت شناسی و مولکولی شناسایی گردید. ‏‏
نتایج
در مرحله جداسازی، 15گونه قارچی به دست آمد. آزمون TPH در حضور نفت و نمک در این جدایه ها نشان داد که جدایه S-05 با حدود 60درصد حذف، بیشترین میزان حذف نفت در حضور50 گرم بر لیتر نمک، توانمندترین جدایه در حذف هیدروکربن های نفتی است. آنالیز FTIR حذف 90درصد ترکیبات آلیفاتیک را نشان داد. سنجش تولید بیوسورفاکتانت نیز نشان داد که این جدایه به طور کارآمدی در محیط نمکی و بدون نمک مولد ترکیبات فعال سطحی است. نتایج حاصل از شناسایی نشان داد که S-05 متعلق به گونه Mucor circinelloides است. ‏
بحث و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که جدایه تحمل کننده نمک M. circinelloides UTMC5032 برای اولین بار به عنوان قارچی توانمند در جهت حذف زیستی خاک های شور آلوده به نفت گزارش شده است. ‏‏
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p1680922 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.