واکنش تابعی کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis

چکیده:
واکنش تابعی یکی از بنیادی ترین حالت های ارتباطی میان طعمه و شکارگر بوده که رابطه میان شمار طعمه مورد حمله و تراکم اولیه طعمه را نشان می دهد و با عامل هایی مانند مدت زمان قرار گرفتن طعمه در دسترس شکارگر، میزان حمله موفق و زمان دسترسی شکارگر به طعمه مشخص می شود. کفشدوزک Hyperaspis polita Weise، یکی از عامل های کنترل بیولوژیک (بیولوژیک) شمار زیادی از گونه های مهم شپشک های آردآلود است. در این تحقیق واکنش تابعی لارو سن چهار، ماده و نر بالغ این کفشدوزک روی ماده بالغ شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsleyدر شرایط آزمایشگاهی (دمای بهینه 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 14:10 ساعت تاریکی: روشنایی) بررسی شد. تراکم های استفاده شده برای هر سه مرحله رشدی شکارگر شامل 2، 4، 8، 16 و 32 عدد طعمه بود. بر پایه نتایج رگرسیون لجستیک واکنش تابعی لارو سن چهار، ماده و نر بالغ H. politaاز نوع دوم تعیین شد. توان جستجوگری (a)، زمان دستیابی (Th) و بیشترین نرخ حمله (T/Th)، توسط مدل راجرز برای لارو سن چهار به ترتیب 00298/0±0196/0 بر ساعت، 4551/0±3262/3 ساعت و 2/7 طعمه، برای ماده بالغ به ترتیب 00238/0±0131/0 بر ساعت، 7419/0±4765/3 ساعت و 9/6 طعمه و برای نر بالغ به ترتیب 00528/0±0195/0 بر ساعت، 2624/1±0126/12 ساعت و 2 طعمه به دست آمد. بر پایه نتایج این تحقیق لارو سن چهار و ماده بالغ کفشدوزک H. polita کارایی بالایی برای کنترل شپشک آردآلود پنبه داشته و می توان از آن ها در امر کنترل بیولوژیک این آفت مهم استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
303 -311
لینک کوتاه:
magiran.com/p1688366 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.