فهرست مطالب

دانش گیاه پزشکی ایران - سال چهل و هفتم شماره 2 (1395)
 • سال چهل و هفتم شماره 2 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • پژمان تاج میری، سیدعلی اصغر فتحی*، علی گلی زاده، قدیر نوری قنبلانی صفحات 177-187
  سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae)، مهم ترین آفت برگ خوار گیاه سیب زمینی در ایران است. در این پژوهش تنوع گونه ای و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم تخم ها، لاروها و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب زمینی در ردیف های سیب زمینی واقع در فاصله های 5، 10، 15 و 20 متری از یونجه زار (در کشتزار سیب زمینی مجاور یونجه زار) به همراه شاهد (کشتزار سیب زمینی تنها) در منطقه اردبیل در دو سال 1393 و 1394 بررسی شد. در این تحقیق، در کشتزار سیب زمینی شاهد هشت گونه شکارگر خاکزی و در کشتزار سیب زمینی مجاور یونجه زار چهارده گونه شکارگر خاکزی با استفاده از تله های گودالی گرد آوری و شناسایی شدند که در بین آن ها عنکبوت ها و سوسک های خانواده Carabidae فراوانی بیشتری داشتند. شاخص تنوع شانون (H’) برای شکارگرهای خاکزی در هر یک از ردیف های سیب زمینی واقع در 5، 10، 15 و 20 متری از یونجه زار (در کشتزار سیب زمینی مجاور یونجه زار) به طور معنی داری بیشتر از کشتزار سیب زمینی شاهد بود. در هر دو سال، فراوانی عنکبوت ها و سوسک های خانواده Carabidae با افزایش فاصله ردیف های سیب زمینی از یونجه زار به طور معنی داری کاهش یافت. در مقابل، تراکم تخم ها، لاروها و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب زمینی با افزایش فاصله ردیف های سیب زمینی از یونجه زار افزایش یافت. بنابراین، می توان به کشاورزان توصیه کرد که از کشت نواری سیب زمینی و یونجه (با عرض نوارهای سیب زمینی بیشینه تا 10 متر) در برنامه های مدیریت تلفیقی سوسک کلرادوی سیب زمینی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: تنوع گونه ای، سوسک کلرادوی سیب زمینی، شکارگرها، فراوانی گونه، یونجه زار
 • سید رضا میررحیمی بیداخویدی، ثمین حسینی*، احمد حسینی، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی صفحات 189-199
  گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum Mill.) یکی از محصولات مهم در ایران و بسیاری از کشورها است. بر پایه یک بررسی انجام شده در سال 1392 ویروس وای سیب زمینی به عنوان ویروس غالب آلوده کننده گوجه فرنگی در شهرستان یزد معرفی شده بود. در این پژوهش قسمت هایی از ژنوم یک جدایه انتخابی از این ویروس با نام جدایه T5 افزونش و توالی یابی شد. پس از استخراج RNA کل از نمونه T5، با استفاده از آزمون RT-PCR نواحی مختلف CP، NIb و P1 به کمک جفت آغازگرهای CPf/CPr، M4T/Sprimer و P1/P2 افزونش و به ترتیب سه قطعه به طول 824، 1700 و 837 جفت بازی توالی یابی شد. نتایج به دست آمده از بررسی و مقایسه توالی آمینواسیدی و نوکلئوتیدی نواحی P1، CP و NIb با دیگر توالی های موجود در بانک ژن، نشان داد که جدایه T5 متعلق به سویهNTN است.
  کلیدواژگان: ژن P1 و پروتئین پوششی، گوجه فرنگی، PVY، RT-PCR
 • حسن براری* صفحات 201-208
  با هدف پایش سرخرطومی های ساقه خوار کلزا Ceutorhynchus spp. به منظور تعیین بهترین زمان مبارزه و تاثیر چند حشره کش روی آن ها، این پژوهش در سال زراعی 91-1390 در ساری اجرا شد. برای پایش آفت از تله های آبی زردرنگ استفاده شد. تاثیر حشره کش های کلرپیریفوس EC40.8%، ایمیداکلوپرید SC35%، دیازینونEC60% و فنیتروتیون EC50% به ترتیب به میزان 2، 1، 5/1 و 1 لیتر در هکتار، به انضمام تیمار شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار ارزیابی شد. یک روز پیش، 5، 14 و 21 روز پس از سم پاشی چهار بوته از هر کرت کنده و شمار لارو درون بافت گیاه شمارش شد. یک هفته پیش از برداشت محصول، شمار غلاف های سالم(HP) و عقیم (BS)روی سه بوته از هر کرت شمارش شدند. 1 مترمربع از هر کرت برداشت، عملکرد و وزن هزاردانه(TKW) محاسبه شد. نخستین سرخرطومی ها در 11 آبان، اوج پرواز در نهم آذر و آخرین آن ها در اوایل دی ماه مشاهده شدند. تخم ریزی از اوایل آذر آغاز و در نیمه آذر به اوج خود رسید. درصد کارایی حشره کش ها در 14 روز پس از سم پاشی به ترتیب 51/6±89/88، 61/9±57/57، 6±20/83 و 13/6±82/91 بود، که به ترتیب باعث افزایش TKW به میزان 8/0، 4/0، 48/0 و 43/0 گرم و افزایش عملکرد به میزان 5/115، 2/68، 5/79 و 8/62 گرم نسبت به شاهد شدند. شمار HP و BS در تیمارهای حشره کش به ترتیب 63/11±17/77، 93/1±58/43، 10/9±44، 06/7±75/44 عدد و 29/0±50/4، 98/0±75/8، 42/1±25/13 و 54/3±33/18 عدد بود که این شمار در شاهد به ترتیب 35/3±75/31 و 76/2±83/14 بود. کلرپیریفوس، با درصد کارایی مناسب، بیشترین میزان عملکرد، TKW و HP و کمترین BS را داشت.
  کلیدواژگان: آفت کلزا، ایمیداکلوپرید، دیازینون، ردیابی، کلرپیریفوس، فنیتروتیون
 • هدیه شرربار، مهدی کاکایی*، مرضیه صفرالهی صفحات 209-218
  کنه تارتن دونقطه ای یکی از مهم ترین آفات چندین خوار (پلی فاژ) است که هر ساله آسیب و زیان شایان توجهی روی محصولات مختلف از جمله بادمجان ایجاد می کند. امروزه استفاده تلفیقی از روش های مختلف کنترل کنه های تارتن دونقطه ای در قالب برنامه های IPM و با محوریت رقم های مقاوم، یکی از مناسب ترین راه ها برای کاهش کاربرد سموم شیمیایی و کشاورزی ایمن به شمار می آید. در این پژوهش، دو سازوکار آنتی زنوز و تحمل یازده ژنوتیپ بادمجان در گلخانه ای با نوسان دمای شبانه روز بین 18 تا 27 درجه سلسیوس و در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. همچنین میزان پروتئین های بیان شده و تفاوت بیان آن ها در ژنوتیپ های مختلف با استفاده از روش SDS-PAGE و نیز ارتباط آن با شمار کنه های تارتن جلب شده در فرآیند آزمون آنتی زنوز ارزیابی شد. برای تشخیص همبستگی بین صفات گلخانه ای و داده های مولکولی، از آزمون مانتل استفاده شد. ژنوتیپ های مورد بررسی بر پایه همه صفات مورد بررسی به روش سلسله مراتبی Ward در چهار خوشه مقاوم (برازجان، یلدا و لیندا)، نیمه مقاوم (بلاک-بیوتی، لیدی و محلی زابل)، نیمه حساس (905 امامی، کیم و بلاکی) و حساس (سیاه مشهد و لیما) دسته بندی شدند. بنابراین، ژنوتیپ های برازجان، لیندا و یلدا می توانند به عنوان ژنوتیپ های دارای قابلیت مقاومت به کنه تارتن دونقطه ای مدنظر قرار گرفته و در آزمون های تکمیلی، بررسی شوند.
  کلیدواژگان: آزمون مانتل، آنتی زنوز، تحمل، کنه تارتن دونقطه ای و SDS-PAGE
 • محمدحسین رزاقی، سیامک کلانتری*، محمد علی آقاجانی، علیرضا قدس ولی صفحات 219-230
  به منظور بررسی تاثیر مراحل مختلف فرآیند درجه بندی (سورتینگ) میوه ها بر گسترش بیماری های پس از برداشت پرتقال، تحقیقی در قالب دو آزمایش مستقل صورت پذیرفت. در آزمایش نخست، نمونه گیری از میوه ها در هنگام ورود به کارگاه (شاهد) و پس از پایان هر یک از مراحل شامل شستشو با غوطه وری در آب، شستشو با آبفشان آب گرم حاوی قارچ کش، واکس زنی، درجه بندی، همچنین با حذف مرحله شستشو با آبفشان آب گرم حاوی قارچ کش از دو مرحله پایانی فرآیند (واکس زنی، درجه بندی) انجام گرفت. میزان پوسیدگی میوه ها در سه مرحله (7، 14 و 21 روز نگهداری در اتاقک رشد با شرایط مناسب برای رشد عامل های پوسیدگی) ارزیابی شد. در آزمایش دوم میوه های شاهد و محصول نهایی فرآیند درجه بندی (پرتقال واکس خورده در دو حالت استفاده و بدون استفاده از آب گرم حاوی قارچ کش) به مدت 45 روز در سردخانه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیماری های کپک سبز، کپک آبی و پوسیدگی ترش بیماری های شایع پرتقال است. اختلاف معنی دار آماری بین تیمار درجه بندی در دو حالت استفاده و بدون استفاده از آب گرم حاوی قارچ کش مشاهده نشد (05/0≥P). تیمار شاهد با 5/9، 3/33 و 3/33 درصد رخداد کل بیماری ها، به ترتیب طی مراحل ارزیابی 7، 14 و 21 روز، کمترین میزان را در بین تیمارها داشت. در آزمایش دوم نیز میزان رخداد بیماری به طور معنی داری (05/0≥P) در میوه های شاهد کمتر از دو تیمار دیگر بود. به طورکلی فرآیند درجه بندی، در وضعیت کنونی، موجب افزایش بیماری های پس از برداشت شده و آب گرم حاوی قارچ کش و واکس نتوانسته اند که میزان پوسیدگی ایجادشده در نتیجه فرآیند درجه بندی را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: رخداد بیماری، کپک آبی، کپک سبز، میانگین شدت بیماری
 • محمدرضا زرگران*، عباس بانج شفیعی، سید رستم موسوی میرکلا، الیاس رمضانی کاکرودی صفحات 231-240
  جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana L.) مهم ترین آفت بلوط در ایران است. جهت بررسی تغییرات جمعیتی این آفت نمونه برداری های هفتگی از مراحل مختلف زندگی این آفت در آذربایجان غربی صورت گرفت. تعداد سنین لاروی با پرورش و اندازه گیری عرض کپسول سر 1000 عدد لارو سنین مختلف تعیین شد. تاثیر میزبان گیاهی بر تغییرات وزنی لاروهای سن آخر و شفیره آفت روی سه گونه بلوط (Quercus infectoria، Q. brantii و Q. libani) بررسی شد. تغییرات جمعیتی حشرات کامل نیز با نصب تعداد 10 تله فرومونی مثلثی انجام گردید. تعداد 5 سن لاروی برای این آفت تعیین گردید. لاروهای نئونات آفت در میرآباد از اوایل فروردین و در پردانان از نیمه فروردین فعالیت خود را آغاز می کنند. لاروها و شفیره های تشکیل شده روی بلوط دارمازو (Q. infectoria) از وزن بالاتری در مقایسه با دوگونه بلوط دیگر برخوردار بودند. اولین شکار حشرات کامل در 2 خرداد در میرآباد (2/6 حشره در هر تله) به وقوع پیوست. بیشترین میزان شکار آفت نیز در زمان اوج جمعیت آفت با میانگین 132 حشره در هر تله در میرآباد به ثبت رسید که نشان از آلودگی بالای این منطقه به آفت دارد. خاتمه فعالیت جوانه خوار در تمامی مناطق مورد بررسی اواخر تیر بود.
  کلیدواژگان: زیست شناسی، جوانه خوار بلوط، بلوط، تغییرات جمعیتی، تله فرومونی
 • سعیده جعفرپور، خلیل بردی فتوحی فر*، محمد جوان نیک خواه، محمدرضا آصف صفحات 241-252
  در طی ماه های شهریور تا آذر سال های 1389 الی 1391، شمار هفده بازیدیوکارپ از قارچ Armillaria از مناطق مختلف جنگلی واقع در استان های گیلان، مازندران و گلستان گردآوری و از آن ها 24 جدایه قارچی به دست آمد. سپس آزمون سازگاری جنسی با استفاده از ده جدایه منتخب با دوازده جدایه آزمایشگر از سه گونه اروپایی A. mellea،A. gallica و A. cepistipes انجام گرفت. آزمون تلاقی همچنین برای تشخیص معیارهای جداسازی درون گونه ای نیز استفاده شد. آزمون سازگاری جنسی در 360 تلاقی بین گونه ای، جدایه ها را در دو گروهA. mellea و A. gallica قرار داد. در 126 تلاقی درون گونه ای واکنش های سازگار و یا نیمه سازگار شناسایی شدند. تجزیه وتحلیل تلاقی ها، جداسازی آشکاری از فراوانی پیوند ریسه ای یا هیفی (MFF) و فراوانی تشکیل خطوط تیره (BLF) و همچنین تغییر ریخت شناختی (مورفولوژی) پرگنه را نشان داد. همچنین آزمون تلاقی جنسی سه گونه A. mellea،A. gallica و A. cepistipes را به خوبی از هم جداسازی کرد و سازگاری جنسی گونه های ایرانی را با همتای اروپایی شان نشان داد. گونه A. gallica به دست آمده از ایران به رغم ارتباط تبارزایی (فیلوژنتیکی) نزدیک با گونه A. cepistipes، از نظر باروری به کلی مجزا بود. نتایج این تحقیق مشخص می کند که استفاده از مفهوم گونه بیولوژیکی در این قارچ شامل بررسی های سازگاری جنسی و رویشی است که با انتخاب الگوی درست از جدایه ها می تواند همچنان استفاده شود
  کلیدواژگان: آگاریکالس، سازگاری جنسی، سازگاری رویشی، قارچ، مورفولوژی پرگنه
 • هدی اردستانی رستمی، عزیز شیخی گرجان*، عباس ارباب، مهران جواد زاده صفحات 253-261
  پسیل گلابی Cacopsylla pyricola (Foerster) (Hemiptera: psyllidae)یکی از مهم ترین آفت های درختان گلابی در ایران و جهان بوده و کنترل شیمیایی متداول ترین روش کنترل آن است. امروزه روش تزریق سموم یکی از روش های فنی و موثر در کنترل آفات مکنده به شمار می رود. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر کود کامل و مخلوط آن با آزادیراکتین به روش تزریق روی پسیل گلابی است. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار که شامل تزریق کود کامل (ناترینو)، تزریق مخلوط آزادیراکتین و کود کامل (ناترینو)، سم پاشی شاخ و برگ با دیازینون EC 60 درصد با غلظت 5/1 در هزار و آب پاشی شاخ و برگ (شاهد) با پنج تکرار در باغ مهرشهر نزدیک شهر کرج روی درختان گلابی رقم شاه میوه در سال 93 انجام شد. نتایج نشان داد که تراکم پوره و تخم پسیل گلابی در تیمارهای تزریقی نسبت به محلول پاشی با دیازینون به طور معنی داری کمتر است، به طوری که در آخر فصل میانگین کارایی تیمارهای تزریق کود کامل، تزریق کود و آزادیراکتین و سم پاشی دیازینون به ترتیب 91، 85 و 28 درصد بود همچنین در این زمان میزان عسلک روی برگ ها در محلول پاشی و آب پاشی دو برابر بیشتر از تیمارهای تزریقی بود. افزون بر این وزن، قطر و طول میوه های گلابی اندازه گیری شده نیز نشان داد که کمیت های مورد اشاره در تیمارهای تزریقی20-10درصد بیشتر از محلول پاشی با دیازینون و شاهد است. بنابر نتایج به دست آمده استفاده از روش تزریق به تنه درخت در مقایسه با روش محلول پاشی می تواند کاهش معنی داری را در میزان مصرف آفت کش به ازای هر درخت ایجاد کند. همچنین نتایج به دست آمده تاثیر معنی دار و مثبت کاربرد کودهای کامل را در جهت افزایش مقاومت القایی درختان گلابی به پسیل گلابی تائید می کند.
  کلیدواژگان: حشره کش ارگانیک، عسلک، مقاومت القایی
 • شیرین پریزاد، اکبر دیزجی*، مینا کوهی حبیبی، غلامحسین مصاحبی محمدی، سیامک کلانتری، فاطمه ایزدپناه صفحات 263-275
  پس از نمونه برداری تصادفی از برگ ها و بنه های گیاه زعفران (Crocus sativus L.) از شش استان کشور در سال های 1390 تا 1394، شمار 641 از 890 نمونه با آنتی بادی های عمومی جنس پوتی ویروس و همان طور با آنتی بادی اختصاصی ویروس موزاییک معمولی لوبیا(BCMV) در آزمون الایزا واکنش مثبت نشان داد. وزن مولکولی پروتئین پوششی (CP) چند جدایه مورد بررسی پوتی ویروس زعفران با استفاده از آزمون وسترن بلات 35 کیلو دالتون محاسبه شد. پس از استخراج آر.ان.ا کل از گیاهان آلوده، سه قطعه منقطع از ژنوم (مربوط به انتهای ''3 ژنوم و بخشی از نواحی CI و HC-Pro) تکثیر شد. پروتئین پوششی (CP) پوتی ویروس زعفران بر پایه توالی نوکلئوتیدی بیشترین یکسانی را (74 درصد) با Ceratobium mosaic virus و Telosma mosaic virus و بر پایه توالی ترجمه اسیدآمینه ای بیشترین یکسانی را (8/78 درصد) با Bean common mosaic necrosis virus داشت. به رغم رابطه سرم شناختی (سرولوژیکی) بالای این پوتی ویروس با BCMV و خویشاوندی تبارزایی (فیلوژنتیکی) با زیرگروه BCMV بر پایه ناحیه CP، میزان یکسانی توالی نوکلئوتیدی و ترجمه اسید آمینه ای پروتئین پوششی آن کمتر از آستانه تعیین حدود و گستره گونه در جنس پوتی ویروس است. لذا به احتمال زیاد پوتی ویروس آلوده کننده زعفران گونه جدیدی از جنس پوتی ویروس بوده که اظهارنظر قطعی مستلزم تعیین توالی کل ژنوم آن است.
  کلیدواژگان: الایزا، پروتئین پوششی، پوتی ویروس، زعفران (Crocus sativus L، )
 • وحید فلاح زاده ممقانی*، علی علیزاده علی آبادی، اکبر شیرزاد صفحات 277-292
  در این تحقیق اثر سودومونادهای فلورسنت القاء کننده مقاومت سیستمیک در کنترل بیماری باکتریایی نواری برگ گندم بررسی شد. با توجه به اهمیت سیدروفور (سیدروفور) تولیدشده توسط این باکتری ها در القای مقاومت سیستمیک، محیط کشت CAS آگار (chrome azurol S) برای غربال باکتری هایی با بیشترین توان تولید سیدروفور استفاده شدند. از بین 200 جدایه که از گندمزار مختلف استان های شمال غرب کشور جداسازی شدند، 37 جدایه توانایی بالایی در تولید سیدروفور داشتند و هاله ای با قطر بیش از 15 میلی متر روی محیط CAS ایجاد کردند. این جدایه ها با آزمون تولید اتیلن بررسی شدند تا جدایه هایی که قابلیت القای مقاومت سیستمیک روی گندم را دارند غربال شوند. از بین این جدایه ها تنها چهار جدایه واکنش پذیری گیاه نسبت به Xanthomonas translucens pv. cerealis (XTC) را افزایش دادند و غلظت اتیلن تولیدشده در قطعه های برگی گیاهان تیمارشده با این جدایه ها بیش از 2 پیکومول بر میلی لیتر هوا بود. تاثیر این جدایه ها روی بیماری نواری برگ گندم در شرایط اتاقک کشت بررسی و مشخص شد که تنها جدایه 58A می تواند به صورت معنی داری این بیماری را کاهش دهد. بررسی تغییرپذیری آنزیمی بوته های تیمارشده با این جدایه در طول فرآیند بیماری زایی نشان داد که حضور این جدایه در ریشه های گندم تاثیری بر میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز (PO) و فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در بخش هوایی آن ندارد، اما پس از مایه زنی بیمارگر فعالیت هر دو آنزیم افزایش پیدا کرد.
  کلیدواژگان: اتیلن، زانتوموناس، سودومونادهای فلورسنت، گندم
 • روح الله شریفی*، نسرین کاظمی، مسعود احمدزاده، کیوان بهبودی صفحات 293-301
  ترکیب های فرار میکروبی نقش عمده ای در افزایش رشد گیاه و محافظت آن در برابر بیماری های گیاهی دارند. در این پژوهش نقش ترکیب های فرار سویه Bacillus subtilis GB03 در افزایش رشد آرابیدوپسیس و القای مقاومت به بیمارگر Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 بررسی شد. گیاهچه های آرابیدوپسیس در پتری های دو بخشی در معرض ترکیب های فرار سویه آنتاگونیست قرار گرفتند. ترکیب های فرار توانستند به صورت معنی داری رشد گیاه را در مقایسه با شاهد افزایش دهند. تیمار با ترکیب های فرار، شاخص بیماری ناشی از P. syringae pv. tomato DC3000 را از 80 به 40 درصد کاهش دادند. جمعیت بیمارگر در تیمار با باکتری آنتاگونیست بیشینه به 106×1/1 در گرم وزن تر اندام های هوایی رسید درحالی که جمعیت بیمارگر در شاهد تا 108×3/1 افزایش پیدا کرد. برای مشخص شدن مسیر پیام رسانی درگیر در مقاومت، بیان سه ژن PR-1، PDF1.2 و ChiB به ترتیب به عنوان نشانگر مسیرهای سالیسیلیک اسید، جاسمونیک اسید و اتیلن ارزیابی شد. ترکیب های فرار باعث افزایش سریع و قوی بیان ژن های PR-1 و PDF1.2 شد. بیان قوی و سریع این ژن ها بیانگر پرایمینگ هر دو مسیر جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید است. در مجموع ترکیب های فرار سویه B. subtilis GB03 نه تنها می توانند رشد گیاه را به صورت شایان توجهی افزایش دهند بلکه باعث افزایش بیان ژن های مقاومت و درنهایت کاهش بیماری در آرابیدوپسیس نیز شدند.
  کلیدواژگان: القای مقاومت سیستمیک، باسیلوس، ترکیب های فرار، جاسمونیک اسید، سالیسیلیک اسید
 • صادق نخعی مدیح، لیلا رمضانی *، سارا ضرغامی، نوشین زندی سوهانی صفحات 303-311
  واکنش تابعی یکی از بنیادی ترین حالت های ارتباطی میان طعمه و شکارگر بوده که رابطه میان شمار طعمه مورد حمله و تراکم اولیه طعمه را نشان می دهد و با عامل هایی مانند مدت زمان قرار گرفتن طعمه در دسترس شکارگر، میزان حمله موفق و زمان دسترسی شکارگر به طعمه مشخص می شود. کفشدوزک Hyperaspis polita Weise، یکی از عامل های کنترل بیولوژیک (بیولوژیک) شمار زیادی از گونه های مهم شپشک های آردآلود است. در این تحقیق واکنش تابعی لارو سن چهار، ماده و نر بالغ این کفشدوزک روی ماده بالغ شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsleyدر شرایط آزمایشگاهی (دمای بهینه 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 14:10 ساعت تاریکی: روشنایی) بررسی شد. تراکم های استفاده شده برای هر سه مرحله رشدی شکارگر شامل 2، 4، 8، 16 و 32 عدد طعمه بود. بر پایه نتایج رگرسیون لجستیک واکنش تابعی لارو سن چهار، ماده و نر بالغ H. politaاز نوع دوم تعیین شد. توان جستجوگری (a)، زمان دستیابی (Th) و بیشترین نرخ حمله (T/Th)، توسط مدل راجرز برای لارو سن چهار به ترتیب 00298/0±0196/0 بر ساعت، 4551/0±3262/3 ساعت و 2/7 طعمه، برای ماده بالغ به ترتیب 00238/0±0131/0 بر ساعت، 7419/0±4765/3 ساعت و 9/6 طعمه و برای نر بالغ به ترتیب 00528/0±0195/0 بر ساعت، 2624/1±0126/12 ساعت و 2 طعمه به دست آمد. بر پایه نتایج این تحقیق لارو سن چهار و ماده بالغ کفشدوزک H. polita کارایی بالایی برای کنترل شپشک آردآلود پنبه داشته و می توان از آن ها در امر کنترل بیولوژیک این آفت مهم استفاده کرد.
  کلیدواژگان: توان جستجوگری، زمان دستیابی، کنترل بیولوژیک
 • احمدرضا آموزگار، محمدرضا دماوندیان*، بهنام امیری بشلی صفحات 313-323
  بالشتک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii (Cockerell) مهم ترین آفت مرکبات در استان مازندران، ایران است. برای تصمیم گیری مناسب به منظور کنترل آفت محاسبه سطحی از تراکم آفت که موجب زیان اقتصادی می شود، ضروری است. سطح زیان اقتصادیP. aurantii روی پرتقال Washington navel در سال (91-1390) در ساری (شمال ایران) بررسی شد. در سال اول، شش تیمار از تراکم های مختلف کیسه تخم آفت (0، 1، 4، 7، 10 و 13) هر تیمار با هشت تکرار و در سال دوم، پنج تیمار (0، 5، 10، 15 و 20) با هفت تکرار روی برگ ها در قالب طرح کامل تصادفی ارزیابی شدند. سطح زیان اقتصادی (EIL) برای حشره کش های اتیون، کلرپایریفوس، بوپروفزین و دیازینون به ترتیب 133، 125، 110 و 131 کیسه تخم بر سرشاخه ها با شمار میانگین 1/7، 7/6، 9/5 و 7 میوه برای نسل اول در سال 1390 و 242، 228، 201 و 238 با شمار میانگین 1/7، 68/6، 88/5 و 01/7 میوه به ترتیب برای حشره کش های یادشده برای نسل اول آفت در سال 1391 و همچنین 203، 191، 168 و 200 با شمار میانگین 1/7، 68/6، 88/5 و 01/7 برای نسل دوم بالشتک در سال 1391 محاسبه شد.
  کلیدواژگان: Pulvinaria aurantii، آفت کش، سطح زیان اقتصادی، کیسه تخم، میوه مرکبات
 • سامان باقری، حمیدرضا علیزاده*، مهدی آزادوار، امیررضا امیرمیجانی صفحات 325-340
  در سال های اخیر بحث امکان کنترل بیولوژیک بیمارگرهای خاک زاد موردتوجه جدی محققان قرار گرفته است که از آن جمله می توان به کاربرد باکتری های آنتاگونیست به ویژه باکتری های گروه سودومونادهای فلورسنت در کنترل بیماری های خاکزی گیاهان اشاره کرد. بیمارگرهای Sclerotinia sclerotiorum، Pythium aphanidermatum از عامل های بیماری زای مهم گیاهان مختلف ازجمله خیار هستند. در این پژوهش 81 جدایه از ریزوسفر خیار جداسازی، خالص سازی و بر مبنای ویژگی های ریخت شناختی (مورفولوژیکی)، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی شدند. بررسی تاثیر آنتاگونیستی جدایه ها به روش کشت متقابل نشان داد که جدایه های 19C، 21B، 24A، 33B، 33C، 38A، 42D و 43C اثر بازدارندگی موثری علیه این بیمارگرها داشتند و ترکیب های فرار این جدایه ها به طور معنی داری از رشد پرگنه این بیمارگرها نسبت به شاهد بازدارندگی کردند. در آزمون گلخانه ای نیز جدایه های 19C و 24A میزان شاخص بیماری ناشی از Pythium aphanidermatum را بیش از 70درصد و میزان شاخص بیماری ناشی از Sclerotinia sclerotiorum را بیش از 60درصد در مقایسه با شاهد کاهش دادند. تولید سورفکتین، آنزیم پروتئاز و سیانید هیدروژن به عنوان سازوکارهای بازدارندگی در جدایه های برتر بررسی شدند. جدایه های، 19C، 24A، 33B، 33C، 38A، 42D و 43C قادر به تولید آنزیم پروتئاز، جدایه 19C قادر به تولید سورفکتین و جدایه های 33B، 33C، 38A، 42D و 43C قادر به تولید سیانید هیدروژن بودند. نتایج به دست آمده از توالی یابی ناحیه ژنی 16S-rDNA جدایه های موثر در کنترل بیمارگرها نشان داد که این جدایه ها با درجه اعتبارسنجی زیاد (100 درصد) در کنار جدایه های متعلق به جنس های Pseudomonas، Stenotrophomonas و Flavobacterium قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: آنزیم پروتئاز، ترکیب های فرار، شناسایی مولکولی، کنترل بیولوژیک
 • امید عینی گندمانی*، مصطفی قنبری، سعید شفیعی صفحات 341-348
  ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندر قند (Beet curly top Iran virus، BCTIV)، یکی از عامل های ایجادکننده بیماری پیچیدگی بوته در گوجه فرنگی است. بیشتر رقم های گوجه فرنگی به BCTIV حساس و برخی به نسبت مقاوم گروه بندی شده اند. از سویی میزان عنصرهای غذایی در رقم های مختلف گیاهی با میزان حساسیت یا مقاومت گیاه میزبان به یک بیمارگر گیاهی متفاوت است. در این تحقیق میزان عنصرهای غذایی مهم در دو رقم حساس و به نسبت مقاوم گوجه فرنگی در پاسخ به آلودگی به BCTIV بر پایه یک طرح کاملا تصادفی بررسی و غلظت عنصرهای با کمک دستگاه ICP-MS تعیین شد. نتایج نشان داد که از میان پنج عنصر آهن، کلسیم، پتاسیم، منیزیم و فسفر، میزان پتاسیم در رقم به نسبت مقاوم سوپرچیف بیشتر از رقم حساس گروسی لیسی است. همچنین میزان تجمع پتاسیم در این رقم پس از آلودگی به طور معنی داری (05/0P<) افزایش پیدا کرد. برعکس، میزان آهن در رقم حساس گروسی لیسی بیشتر از رقم به نسبت مقاوم سوپرچیف تعیین شد که پس از آلودگی به ویروس تنها در رقم حساس گروسی لیسی به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. بنابراین گیاهان گوجه فرنگی که حاوی میزان بالایی از عنصر پتاسیم بوده و نیز قادر به تجمع این عنصر در اندام های هوایی گیاه پس از آلودگی هستند به BCTIV مقاومت بیشتری نشان می دهند. همچنین بروز زردی در برگ های جوان رقم حساس گروسی لیسی پس از آلودگی به ویروس نیز به احتمال مرتبط با کاهش عنصر آهن پس از آلودگی به ویروس در این رقم است.
  کلیدواژگان: بکورتوویروس، فیزیولوژی، مقاومت، مواد کانی، ویروس های گیاهی
|
 • Pejman Tajmiri, Seyed Ali Asghar Fathi *, Ali Golizadeh, Gadir Nouri-Ganbalani Pages 177-187
  The Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) is the most important phytophagous pest of potato in Iran. In this research, diversity and abundance of terrestrial predators, and density of Colorado potato beetle eggs, larvae and adults were studied in potato rows located at 5, 10, 15, and 20 m from the alfalfa field (in the potato field adjacent to the alfalfa field) along with the control (the sole potato field) in Ardabil region during 2014 and 2015. In this study, eight terrestrial predator species in the control potato field and fourteen terrestrial predator species in the potato field adjacent to the alfalfa field were collected using pitfall trap and identified, amongst which spiders and carabid beetles had more relative abundance. The Shannon diversity index (H’) for terrestrial predators in the potato rows located at 5, 10, 15, and 20 m from the alfalfa field (in the potato field adjacent to the alfalfa field) was significantly higher than in the control potato field. During two years, the abundance of spiders and Carabid beetles decreased with increasing distance of the potato rows from the alfalfa field. Moreover, the density of Colorado potato beetle eggs, larvae and adults increased with increasing distance of the potato rows from the alfalfa field. Therefore, use of the strip cropping of potato and alfalfa (with 10 m of the potato strips width) could be recommended to the farmers in the integrated management of Colorado potato beetle.
  Keywords: Alfalfa field, Colorado potato beetle, predators, species abundance, species diversity
 • Seyed Reza Mirrahimi Bidakhavidi, Samin Hosseini *, Ahmad Hosseini, Seyyed Alireza Esmailzadeh Hosseini Pages 189-199
  Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) is one of the most important crops in Iran and throughout the world. In the previous survey conducted in 2013, PVY was introduced as the dominant virus in Yazd (Iran). In the present study, the partial genome sequence of a selected isolate called T5 was determined and analyzed. Following total RNA extraction of the T5 isolates, three fragments with 824, 1700 and 837 bp lengths were amplified using CPr/CPf, M4T/Sprimer and P1/P2 primer pairs respectively in RT-PCR. According to the nucleotide and amino acid sequences comparison of the CP, NIb and P1 regions of the isolate with the other PVY isolates in the Genebank, T5 is a member of NTN strain.
  Keywords: Coat protein, P1 gene, RT-PCR, PVY, tomato
 • Hassan Barari * Pages 201-208
  In order to monitor canola stem borer weevils, Ceutorhynchus spp., determining the appropriate time for control, and investigate the efficacy of insecticides, this research was conducted in a RCBD with five treatments and four replicates in Sari during 2011-2012. Yellow water traps were used for monitoring the pest. The treatments were a) chlorpyrifos EC40.8% (2 l/ha), b) imidacloprid SC35% (1 l/ha), c) diazinon EC60% (1.5 l/ha), d) fenitrothion EC50% (1 l/ha) and e) control. Four plants per plot were collected 1 day before and 5, 14, and 21 days after treatment and the pest larvae were counted. One week prior to harvesting, the numbers of healthy pods (HP) and blind stalks (BS) on three plants per plot were counted. 1 m2 of the crop per plot was harvested, and the yield and thousand kernel weight (TKW) were measured. First and last weevils were caught in early November and late December, respectively and its peak occurred in late November. Oviposition began in late November and its peak occurred in early December. The efficacies of the treatments a, b, c and d at 14 days after treatment were 88.89±6.51, 57.57±9.61, 83.20±6.00, and 91.82±6.13 percentage, respectively. Compared to ghe control, TKW and yield increase in a, b, c, d were 0.8, 0.4, 0.48, and 0.43 g; 115.5, 68.2, 79.5, and 62.8 g, respectively. HP and BS in a, b, c, d and e were 77.17±11.63, 43.58±1.93, 44±9.10, 44.75±7.06 and 31.75±3.35; 4.50±0.29, 8.75±0.98, 13.25±1.42, 18.33±3.54 and 14.83±2.76, respectively. Chlorpyrifos with appropriate efficacy, had the highest yield, TKW, HP and the smallest BS.
  Keywords: Chlorpyrifos, control, diazinon, fenitrothion, imidacloprid, oilseed rape pest
 • Hedye Shararbar, Mehdi Kakaei *, Marzeh Safarolahi Pages 209-218
  Two spotted Spider mite is the most important polyphagous pest which causes considerable damage to different crops including eggplant annually. Nowadays, using different integrated control methods against the spider mites is one of the most appropriate ways to reduce pesticides use and increase agriculture safety which can be achieved through selecting resistant varieties. In this study, the antixenosis and tolerance mechanisms of 11 genotypes of eggplant were investigated in a greenhouse with temperature fluctuations between day and night ranging from 18 to 27˚C in the form of a completely randomized design with three replicates. Also, protein expression in different genotypes was evaluated using SDS-PAGE and the relationship between protein expression and the number of spider mites attracted to each species was analyzed by the antixenosis test. To determine the correlation between greenhouse traits and molecular data, the Mantel test was used. The hierarchical grouping method of the ward was used to classify genotypes traits which led to four clusters of resistant (Borazjan, Yalda and Linda), moderately resistant (Black beauty, Lady and Mahali-Zabol), moderately susceptible (905 Emami, Kime and Blacky) and susceptible (Siahe-Mashhad and Lima). Results clarified that Borazjan, Linda and Yalda genotypes could be considered as potential T. urticae resistant genotypes and be examined in further experiments.
  Keywords: Antisenosis, mantel test, SDS-PAGE, tolerance, two spotted spider mite
 • Mohammad Hosssein Razzaghi, Siamak Kalantari *, Mohammad Ali Aghajani, Ali Reza Qodsevali Pages 219-230
  In order to investigate the effect of different stages of sorting line on the development of orange post-harvest disease, two independent experiments were conducted. In the first experiment, fruit sampling was done upon arrival at the workshop (control) and after imposing each sorting line stage included washing with water immersion, washing with fungicide-containing hot water, waxing, sorting, as well as the elimination washing with hot water containing fungicides from the last two levels of the sorting stage (waxing, sorting). The fruit decay was assessed in three phases (7, 14 and 21 days after keeping the fruits at germinator). In the second experiment, the control fruit and final product of sorting (waxed oranges washed and unwashed with fungicide-containig hot water) were kept for 45 days in cold storage. The results showed that green mold, blue mold, and sour rot are the common diseases in the oranges. No significant difference was observed between the sorting treatments in the two modes of washed and unwashed with fungicide containing hot water. Further, more the percent of disease incidence and mean the disease severity increased over the time. Control treatments had 5.9, 33.3 and 33.3 percent of disease incidence in 7, 14 and 21 days evaluation steps, respectively. In the second experiment, the disease incidence was significantly lower in control compared to the other two treatments. In conclusion, it can be stated that sorting, as it is, increases post-harvest diseases and the rate of fruits decay cannot be reduced by using hot water containing fungicide and wax.
  Keywords: green mold, blue mold, incidence, mean disease severity index
 • Mohamed Reza Zargaran *, Abbas Banj Shafiei, Seyed Rostam Mousavi Mirkola, Elias Ramezani Kakroudi Pages 231-240
  The oak leaf roller moth (Tortrix viridana L.) is one of the most important oak pests in Iran. In order to investigate fluctation changes of this pest, weekly samplings of its different life stages were done in West-Azerbayjan. The number of larval instars were determined by growing and measuring the head capsula width of 1000 larvae at different ages. The effect of host plant on weight changes of final instar larvae and pupae on three oak species of Quercus infectoria, Q. brantii and Q. libani was studied. Populational changes of adult insects were investigated using 10 triangle pheromone traps. Five larval instars were determined for this pest. Neonate larvae of the pest start their activities from late March in Mirabad and from early April in Paradanan. The formed larvae and pupae on gall oak (Q. infectoria) weigh more than there growing on two other oak species. Adult insects were first captured on May 23 in Mirabad (6.2 insects in each trap). The highest degree of pest capture was also recorded at the peak
  time of pest population with the average of 132 insects in each trap in Mirabad which indicates that this area is highly infected with the pest. The oak leaf roller moths stopped their activity in mid-July in all of the studied areas.
  Keywords: Biology, oak leaf roller moth, oak, pheromone trap, Population dynamism
 • Saeideh Jafarpour, Khalil Berdi Fotouhifar *, Mohammad Javan Nik Khah, Mohhamad Reza Asef Pages 241-252
  During September to November 2010-2012, 17 fruiting body specimens of Armillaria were collected from diverse forest sites in Guilan, Mazandaran and Golestan Provinces (Iran) and 24 basidiocarp derived isolates were obtained. Mating tests were performed using 10 Iranian representative isolates and 12 European tester strains of European species including A. mellea, A. gallica and A. cepistipes. Crossing tests were also used for identification of interspecific and intraspecific separation criteria. In the mating test of a total number of 360 interspecific crosses, Iranian isolates were divided into two A. mellea and A. gallica groups. Hemi-compatible and compatible reactions were found in 126 interspecific crosses. Analysis of crosses demonstrated clear separation for both MFF (mycelial fusion frequency) and BLF (black line frequency) and also change in culture morphology. Mating data clearly distinguished three species including A. mellea, A. gallica and A. cepistipes and defined sexual compatibility of Iranian species with their European counterparts. In spite of close phylogenetic relationship between Iranian A. gallica and A. cepistipes, it also represented a significant clear cut based on the sexual fertility. The results suggest that biological species concept in these fungi consist of using both somatic and sexual compatibilities that still can be used in case of selection of a proper pattern of isolates.
  Keywords: Agaricales, culture morphology, fungus, sexual compatibility, somatic compatibility
 • Hoda Ardestanirostami, Aziz Sheikhigarjan*, Abbas Arbab, Mehran Javadzadeh Pages 253-261
  Pear psylla is one of the most important pests of the pear trees in the world and Iran and the chemical control is the leading control method against it. Recently pesticide injection has become an effective and special control method against the sucking pests. The aim of this study was to determine the efficacy of complete fertilizer and its mixture with azadirachtin by injection against pear psylla. The experiment was conducted on pear trees var. Shah Miveh in Mehrshahr orchard near Karaj city with 4 treatments and 5 replications in a randomized complete block design (RCBD) in 2014. Treatments included injection of complete fertilizer (Nutreeno®), alone and mixed with azadiractin, foliage application with diazinon EC 60% at the concentration 1.5 ml/L and control (spraying water). The results showed that the densities of psylla eggs and nymphs in the injected treatments were less than spraying. The treatment efficacies of diazinon, Nutreeno alone and mixture with azadirachtin were 28, 91, and 85% in the last season, respectively and the amount of honeydew per leaf in the sprayed treatment was twice more than the injection. Physical aspects of pear fruits, including weight, diameter and length of the fruits in both injected treatments were 10-20% more than the conventional application. According to this study results, trunk injection can reduce the amount of used insecticides per tree and also the usage of organic fertilizers can increase induced resistance of plants against pear psylla.
  Keywords: Honeydew, Induced resistance, organic insecticide
 • Shirin Parizad, Akbar Dizadji *, Mina Koohi Habibi, Gholam Hossein Mosahebi Mohammadi, Siamak Kalantari, Fatemeh Izadpanah Pages 263-275
  Following the random sampling of saffron (Crocus sativus L.)leaves and corms from six provinces of Iran, during growing seasons of 2011-2015, a total of 890 leaf tissue samples were investigated by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) tests. The results revealed that 641 samples showed positive reaction only with Potyvirus genus specific and exactly with Bean common mosaic virus (BCMV) specific antibodies. The molecular mass of several isolates of the virus coat protein (CP) was estimated as 35 kDa by western blotting. Following total RNA extraction from virus infected samples, three discontinuous fragments (corresponding to genomic 3', partial CI and HC-Pro regions) were amplified. The CP region of the virus infecting saffron has the highest nucleotide identity with Ceratobium mosaic virus (CerMV) and Telosma mosaic virus (TelMV) (74%) and the highest deduced amino acid identity with Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) (78.8%). Despite the high serological relationship with BCMV and a close phylogenetic relationship with BCMV subgroup based on CP region, the identity values are less than described species demarcation criteria for Potyviridae family. Overall, it seems that the saffron infecting Potyvirus is a new species of Potyvirus genus but the definitive statement requires sequencing the entire genome of the virus.
  Keywords: Coat protein, ELISA, Potyvirus, saffron (Crocus sativus L.)
 • Vahid Fallahzadeh Mamaghani *, Ali Alizadeh Aliabadi, Akbar Shirzad Pages 277-292
  In this study effect of systemic resistance inducing fluorescent pseudomonads on wheat bacterial leaf streak was investigated. According to the importance of produced siderophore by this kind of bacteria in the induction of systemic resistance, CAS agar medium was used for screening of the isolates with the highest potential for siderophore production. From the 200 isolates that isolated from North West part of Iran, 37 could produce a large amount of siderophore and the diameter of hallo zones produced by these isolates on CAS medium agar was more than 15 mm. Ethylene production bioassay was used for screening the isolates with the potential for induction of systemic resistance in wheat. Among these isolates, only four increased the plant reaction potential against XTC and concentration of ethylene produced by leaf pieces of plants treated by these isolates was more than 2 pmol/ml air. The effect of selected isolates on bacterial leaf streak of wheat in growth chamber was investigated and it was found that only 58A can significantly decrease this disease. Investigation of the enzymatic changes of plant treated by this isolate during pathogenicity process showed that the presence of this bacterium on the wheat roots doesn’t have any effect on peroxidase (PO) and phenylalanine ammonia lyase (PAL) activity in foliage, but after inoculation of the pathogen, the activity of both of them increased.
  Keywords: Ethylene, Pseudomonas, Xanthomonas, wheat
 • Rouhallah Sharifi *, Nasrin Kazemi, Masoud Ahmadzadeh, Keivan Behboudi Pages 293-301
  Microbial volatiles have an important role in plant growth promotion and protecting them against plant pathogens. In this work, we evaluated whether B. subtilis volatiles promote plant growth and induce resistance against P. syringae pv. tomato DC3000. Arabidopsis seedlings exposed to bacterial volatiles in two compartments I-plate system. Volatiles increased plant growth significantly compared to control. Exposure of plant with bacteria volatiles reduced disease index from 80% to 40%. Pathogenic bacteria population in plant leaves reached up to 1.1×106 CFU/g aerial part wet weight, in volatile treatment, however pathogen population reached up to 1.3×108 in control plants. Expressions of PR-1, PDF1.2, and ChiB have been evaluated as marker genes for salicylic acid, jasmonic acid and ethylene-depended pathways, respectively. Bacteria volatiles boosted the expression of PR-1 and PDF1.2, significantly. These genes expressed strongly and rapidly which represent plant defense priming by bacteria volatiles. In conclusion, volatiles from B. subtilis GB03 not only improved plant growth significantly but also increased expression of defense-related genes and eventually suppressed disease in Arabidopsis.
  Keywords: Bacillus, induced systemic resistance, jasmonic acid, salicylic acid, volatiles compounds
 • Sadegh Nakhaei Madih, Leila Ramezani *, Sara Zarghami, Nooshin Zandi Sohani Pages 303-311
  The functional response is the most basic form of predator-prey interaction and describes the relationship between the number of prey attacked and the initial prey density. Hyperaspis polita Weise (Col. Coccinellidae) is one of the most important predators of some species of mealybugs and is collected from some parts of Iran especially Khuzestan province. In this research, the functional response of the fourth instar larvae, females and males of this predator to varying densities of female cotton mealybug Phenacoccus solenopsis Tinsley was assessed in a growth chamber (30±1˚C, 65±5% R.H. and photoperiod of 14:10 (L:D) h). A cubic logistic regression between the proportion of prey killed and initial prey densities was performed to determine the shape (Type II or Type III) of functional response. Based on the logistic regression, functional response type II were determined for all predator stages. The attack rate (a), handling time (Th), and theoretical maximum predation rate (T/Th) were estimated using Roger's model to be 0.0196±0.0029 h-1, 3.3262±0.4551 h, and 7.2 prey/d for fourth instar larvae, 0.0131±0.00238 h-1, 3.4765±0.7419 h, and 6.9 prey/d for adult females and 0.0195±0.00528 h, 12.013±0.2624 h-1, and 1.99 prey/d for adult males respectively. According to our results, the fourth instar larvae and the adult females of H. polita can be applied as an effective biological control agent against P. solenopsis.
  Keywords: attack rate, biological control, handling time
 • Ahmad Reza Amozegar, Mohammad Reza Damavandian *, Behnam Amiri Besheli Pages 313-323
  The orange Pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii (Cockerell) is the most important pest of citrus in Mazandaran, Iran. The calculation of economic injury level is essential for the appropriate decision to Pest control. The economic injury level (EIL) of P. aurantii on Washington navel orange was studied during two years (2011 and 2012) in Sari (north of Iran). In the first year, six treatments of different densities of pest ovisacs (0, 1, 4, 7, 10 and 13) and each treatment with 8 replications and in the second year, five treatments (0, 5, 10, 15 and 20), each treatment with 7 replications on the leaves were evaluated in a completely randomized design (CRD). Economic injury level (EIL) was calculated as 133, 125, 110 and 131 ovisacs per branches with an average number of 7.1, 6.7, 5.9 and 7 fruits for the first generation of 2011 and 242, 228, 201, and 238 ovi sacs per branches with an average number 7.1, 6.68, 5.88 and 7.01 fruits for the first generation of 2012, as well as 203, 191, 168 and 200 ovisacs per branches with an average number 7.1, 6.68, 5.88 and 7.01 fruits for the second generation of 2012, for ethion, chlorpyrifos, buprofezin and diazinon pesticides, respectively.
  Keywords: Pulvinaria aurantii, Economic injury level, pesticide, ovisac, citrus fruit
 • Saman Bagheri, Hamidreza Alizadeh *, Mehdi Azadvar, Amirreza Amirmijani Pages 325-340
  Biological control of soil-borne diseases of plants has received serious attention among plant pathologists in recent years. In this regard, Rhizobacteria, more specifically fluorescent pseudomonads are known as an effective biocontrol of plant diseases. Pseudomonas spp. are promising agents to manage the disease caused by Sclerotinia sclerotiorum and Pythium aphanidermatum. In this study, we screened 81 bacterial isolates from cucumber rhizosphere for their antagonistic effects against the pathogens using dual culture method and investigating their ability to produce inhibiting volatile metabolites. Results indicated that isolates 19C, 21B, 24A, 33B, 33C, 38A, 42D, and 43C had significant inhibitory effects on the pathogens and their volatile metabolites significantly reduced the mycelial growth of the pathogens in comparison with controls. In greenhouse trials, isolates 19C and 24A reduced disease index of Pythium aphanidermatum more than 70% and that of Sclerotinia sclerotiorum more than 60% compared with controls. The isolates 19C, 24A, 33B, and 33C were able to produce protease. Isolate 19C was able to produce surfactin and isolates 33B and 33C were able to produce hydrogen cyanide. Molecular identification of isolates was conducted based on partial sequence of 16srDNA amplified by specific primers fD1 and rD1 thereby the isolates showed significant homology with Pseudomonas spp., Stenotrophomonas spp. and Flavobacterium spp.
  Keywords: biological control, molecular methods, protease enzyme, Volatile compounds
 • Omid Eini Gandomani *, Mostafa Ghanbari, Saeid Shafiei Pages 341-348
  Beet curly top Iran virus (BCTIV) is one of the factors causing leaf curl disease in tomato plants. Most tomato cultivars have been grouped as susceptible and some moderate resistant to BCTIV. In addition, the level of minerals varies between susceptible and resistant plants in response to plant pathogens. In this study, the level of key minerals was evaluated using ICP-MS in both susceptible and moderately resistant tomato cultivars in response to infection by BCTIV; based on a completely randomized design. Results showed that among five tested minerals including ion, phosphorus, potassium, calcium and magnesium, the level of potassium was higher in Super Chief, the moderately resistant cultivar, compared to that of Grosse Lisse, as the susceptible cultivar. In addition, the level of potassium accumulation in leaf tissues increased significantly (P
  Keywords: Becurtovirus, Minerals, Physiology, plant viruses, Resistance