نیاز سنجی توسعه آموزش مجازی: ارزیابی میزان آمادگی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعه حاضر به عنوان بخشی از برنامه نیاز سنجی آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف ارزیابی میزان آمادگی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص آموزش های مجازی از دیدگاه معاونین و مسوولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها انجام شد.
روش ها
این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع مقطعی بود. ابزار محقق ساخته این مطالعه دارای 18 سوال و در چهار حیطه ارزیابی زیر ساخت ها شامل 4 سوال، ارزیابی منابع دانشکده شامل 2 سوال، ارزیابی آمادگی دانشجویان شامل 5 سوال، ارزیابی آمادگی اعضای هیات علمی 6 سوال و یک سوال در خصوص نگرش آنها به آموزش مجازی بود. جمع آوری اطلاعات توسط رابطین در هر دانشکده انجام گرفت.
نتایج
میانگین نمره ارزیابی آمادگی در زمینه توسعه آموزش مجازی 20/1±99/4 بود. از میان حیطه های مورد مطالعه حیطه آمادگی دانشجویان با 37/1±38/5 دارای بیش ترین نمره و منابع با 65/1±60/4 کم ترین نمره را از طرف مشارکت کنندگان کسب نمودند. میانگین نمره نگرش سطح متوسط نگرش افراد مورد مطالعه را نشان می دهد.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد علی رغم نگرش مناسب و متوسط افراد مورد مطالعه به توسعه آموزش مجازی در دانشکده ها، این افراد آمادگی دانشکده ها را در زمینه برنامه ریزی و تامین منابع و همچنین آمادگی اعضای هیات علمی را نامناسب ارزیابی نموده اند. این در حالی است که زیر ساخت های دانشکده از دیدگاه این افراد در مقایسه با دو حیطه دیگر از وضعیت مناسب تری برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1693527 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.