طراحی مدلی برای چابکی زنجیره تامین و بررسی اثرات ابعاد آن بر عملکرد زنجیره تامین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای چابکی زنجیره تامین بیمارستان های وابسته به «وزارت بهداشت و درمان» در استان تهران و بررسی تاثیرگذاری ابعاد زنجیره تامین (تواناسازهای چابکی و چابکی زنجیره تامین) بر عملکرد زنجیره تامین است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی مجموعه واحدهای بیمارستان های فعال در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به «وزارت بهداشت و درمان» در استان تهران است که داده های مورد نیاز از میان 223 نفر بر اساس پرسشنامه طراحی شده به دست آمد و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و تحلیل مسیر، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش تاثیر مثبت و معنادار تواناسازهای چابکی بر چابکی درک شده در زنجیره تامین و عملکرد زنجیره تامین را نشان می دهد؛ همچنین یافته ها نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار تواناسازهای چابکی درک شده از طریق ایجاد چابکی زنجیره تامین بر عملکرد کل زنجیره است.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p1700990 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!