اثر بازی های منتخب بومی محلی بر کاهش نشانه های کمبود توجه/ بیش فعالی دانش آموزان مقطع ابتدایی

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی اثر بازی های بومی محلی بر کاهش نشانگان کمبود توجه/ تکانشگری در دانش آموزان مقطع ابتدایی بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه دانش آموزان مقطع ابتدایی (7 تا 12 ساله) شهر مشهد که در نیمسال اول 1395-1394 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 40 دانش آموز در 4 مدرسه دخترانه و پسرانه که دارای نشانگان اختلال کمبود توجه/ تکانشگری بر اساس طبقه بندی DSM-V بودند که به شکل غیر تصادفی انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل در زیرگروه های نقص توجه و تکانشگری تقسیم شدند. آزمودنی ها در دو مرحله قبل و بعد از مداخله بازی های بومی و محلی، به کمک نسخه معلمان سیاهه علائم مرضی کودکان-4 مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس و همبستگی پیرسون تجزیه شدند. نتایج نشان داد اثر بازی های بومی محلی منتخب بر کاهش نشانگان نقص توجه کودکان دارای اختلال نقص توجه و تکانشگری معنی دار است (001/0> P). لذا بازی های بومی محلی می تواند به عنوان یکی از روش های موثر در کاهش نشانگان کودکان دچار اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1703573 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.