بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان بانک های دولتی

چکیده:
این پژوهش با هدف رابطه بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات در کارکنان بانک های دولتی انجام گردید. روش پژوهش توصیفی ازنظر نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک های دولتی می باشند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 100 نفر( 25 نفر و 75 نفر مرد) تعیین شد؛ که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد توانمند سازی اسپریتزر و پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات دیویس (1986) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف - اسمیرنف آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به روش گام به گام توسط نرم افزار آماری spss استفاده گردید. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین توانمند سازی کارکنان و پذیرش فناوری اطلاعات وجود دارد. همچنین از بین ابعاد توانمند سازی، بعد احساس معنی داری در شغل از قابلیت پیش بیین کنندگی توانمند سازی کارکنان به میزان 31 درصد برخوردار بود .
زبان:
فارسی
صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p1707261 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.