اثرافزودن غلظت های مختلف ژله رویال به رقیق کننده تریس بر فراسنجه های کیفی منی قوچ عربی

چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی اثر غلظت‏های مختلف ژله رویال بر میزان تحرک پیشرونده، زنده‏مانی، ناهنجاری‏ مورفولوژیکی و سلامت غشای پلاسمایی اسپرم قوچ عربی در رقیق‏کننده ی تریس انجام شد. برای انجام این کار منی 10 قوچ عربی با هم مخلوط شده و سپس تحت 5 تیمار شامل رقیق‏کننده ی تریس با غلظت‏های صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد ژله رویال در سه زمان صفر، 24 و 48 ساعت در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 3×5 قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که اختلاف معنی‏داری در میزان تحرک پیشرونده ی اسپرم بین تیمارهای حاوی غلظت‏های مختلف ژله رویال و شاهد وجود دارد (05/0P<). در غلظت‏های 5/0، 1 و 5/1 درصد ژله رویال میزان تحرک اسپرم به طور معنی‏داری بیش تر از گروه شاهد بود (05/0P<). میزان زنده‏مانی اسپرم‏ها تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. همچنین، غلظت‏های به کار رفته ژله رویال تاثیر معنی‏داری بر میزان ناهنجاری های مورفولوژیکی اسپرم قوچ عربی در مقایسه با تیمار شاهد نداشت. بین تیمارهای با غلظت‏های مختلف ژله رویال و شاهد تفاوت معنی‏داری از نظر سلامت غشای پلاسمایی اسپرم مشاهده نشد. اما غلظت‏های 1 و 5/1 درصد ژله رویال افزایش میزان سلامت غشای پلاسمایی اسپرم را در مقایسه با غلظت‏های 5/0 و 2 درصد ژله رویال موجب شدند (05/0P<). به طور کلی از مطالعه ی حاضر می‏توان نتیجه گرفت که سطوح پایین ژله رویال (5/0، 1 و 5/1 درصد) سبب بهبود تحرک پیشرونده ی اسپرم قوچ عربی در طول ذخیره‏سازی منی به صورت مایع می‏شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1716245 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!