مدیریت راهبردی مالی با شناسایی فاکتورهای لازم جهت استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه آزاد اسلامی کشور

پیام:
چکیده:

بودجه مهمترین ابزار برنامه ریزی برای مدیریت هر سازمان به شمار می آید و بودجه ریزی به عنوان شرح صورت وضعیت و پیش بینی درآمدها و هزینه ها برای یک دوره، مدیر را در کنترل سلامت مالی حوزه کمک می کند. بر این اساس هدف از این تحقیق ، بررسی تاثیر عوامل مدیریتی ، ساختاری و محیطی بر استقرار نظام بودجه ریزی عملکردی در دانشگاه آزاد اسلامی کشور در راستای مدیریت راهبردی مالی بوده و تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل مد نظر است. بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در بعد میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که در مورد روایی و پایایی آن کنترل های لازم صورت پذیرفت. ضریب آلفای کرونباخ در این خصوص 82 درصد بوده است. جامعه آماری پژوهش، 100 نفر شامل کارکنان و اساتید حوزه بودجه ریزی، مسئولین و معاونین اداری و مالی و برنامه ریزی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور می باشند. فرضیات پژوهش و داده های تحقیق با آمار توصیفی و استنباطی، آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، T تک نمونه ای، خی دو و آزمون فریدمن توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داده است که پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملکردی در دانشگاه آزاد اسلامی با در نظر گرفتن عوامل مدیریتی، ساختاری و محیطی به ترتیب گفته شده امکان پذیر است و متناسب با شرایط دانشگاه به عنوان یک مجموعه کم نظیر علمی آموزشی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
134 -152
لینک کوتاه:
magiran.com/p1719792 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.