فهرست مطالب

 • پیاپی 64 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بابک هزاوه حصار مسکن، مهدی اشکانی، امیرحسین عباسی، محمد حقیقی* صفحات 9-25

  امروزه به سبب افزایش شدید رقابت و به وجود آمدن بازارهای رقابتی، ارزش دوره عمر مشتری جزو مباحث موردتوجه در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری شده است؛ اما مدل هایی که تاکنون برای محاسبه آن و دسته بندی مشتریان به کاررفته اند دربرگیرنده تمامی وجوه ارزش مشتری نیستند. هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تاثیر ارزش یک مشتری روی ارزش مشتریان دیگر از طریق محاسبه ارزش ارجاع مشتری و درنهایت ارائه استراتژی های بازاریابی مناسب برای هر دسته از مشتریان بر اساس ارزش آن ها در صنعت خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت است. با استفاده از داده های مربوط به شرکت مورد مطالعه در صنعت ارتباطات، نشان داده می شود که مشتریانی که بیشترین معاملات را دارند (آن هایی که بالاترین ارزش طول عمر را دارند) معمولا بهترین بازاریاب ها نیستند. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان شرکت در شهر تهران است که امکان ارجاع مشتری برای آن ها فعال شده و از روش تمام شماری استفاده می شود. روش گردآوری داده ها از طریق گزارش گیری از پایگاه داده مشتریان با استفاده از MySQL، PHPMyAdmin و Tableau است و در تحلیل داده ها از نرم افزار IBM SPSS Statistics 22 استفاده شده است. با استفاده از نتایج این پژوهش، نشان داده می شود که درک بهتر از میزان ارزش مشتریان سبب می شود تا شرکت ها کمپین های بازاریابی شان را به شکل مناسبی هدف گذاری کنند و به این ترتیب سودهای بالاتری از سرمایه گذاری های بازاریابی شان حاصل کنند.

  کلیدواژگان: تقسیم بندی مشتریان، ارزش دوره عمر مشتری، ارزش ارجاع مشتری، ماتریس ارزش مشتری، تبلیغات دهان به دهان
 • نبی الله محمدی، مرتضی موسی خانی، رضا نجف بیگی* صفحات 27-48

  پژوهش حاضر با هدف «آسیب شناسی انتخاب و پایداری اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد راهبردی» اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است. نوع تحقیق از بعد هدف توصیفی، از بعد زمان، مقطعی و از بعد مخاطب استفاده کننده، کاربردی محسوب می شود. بر اساس مدل راهبردی انتخاب و پایداری اعضای هیئت علمی محمدی و همکاران (1395)، برای گردآوری داده ها از روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه بسته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، با نظر خبرگان بررسی و تائید شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 97 درصد به دست آمد. جهت تعیین وضعیت مطلوب، با استفاده از جدول مورگان اندازه نمونه 360 نفر تعیین شد و از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده گردید. برای سنجش میزان توجه به هر یک از معیارها در انتخاب اعضای هیات علمی، از نظرات خبرگان دانشگاه مورد مطالعه که حداقل 3 جلسه در کارگروه جذب اعضای هیات علمی مشارکت کرده بودند، با روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید. برای تشخیص نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف – اسمیرنف استفاده گردید که نتایج این آزمون برای همه متغیرها، بیشتر از 5/0 (0٫05p >) به دست آمد؛ لذا از آزمون t زوجی برای بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در دانشگاه آزاد اسلامی اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب، برای متغیرهای دانش تخصصی، مهارت های تدریس، مهارت های ارتباطی و رهبری، مهارت های مکمل، خدمات پژوهشی و فناوری، جمع گرایی، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی، معنادار است؛ اما برای متغیرهای خدمات حرفه ای (علمی- اجرایی) و معیارهای دینی معنادار نبود.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی_مدیریت منابع انسانی_مدل راهبردی انتخاب و پایداری
 • محمدرضا حمیدی زاده، ایرج سلطانی، مریم قلی زاده* صفحات 49-72

  امروزه اغلب سازمان ها به دنبال انتخاب و پیاده سازی شاخص های سرآمدی جهت ارتقای سطح کیفی خدمات و محصولات خود و درنهایت خلق ارزش برای کلیه ذینفعان می باشند و شاخص های سرآمدی را به عنوان چارچوب عملیاتی در زمینه بهبود عملکرد سازمان ها در نظر می گیرند. ازاین رو استقرار شاخص های سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک اجتناب ناپذیر شده است. هدف این مقاله نیز تبیین شاخص های سرآمدی مدیریت دانش استراتژیک است. بر همین اساس در این پژوهش علاوه بر مطالعه ادبیات پژوهش از فن دلفی فازی جهت پالایش و انتخاب شاخص های مدیریت دانش استراتژیک بهره گرفته شده است، ایده سنجی به عمل آمده در دو مرحله و با استفاده از رویکرد چنگ و لین مورد پالایش قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را 30 نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه تشکیل دادند. جهت بررسی و تحلیل در ابتدا 52 شاخص، برگرفته از ادبیات پژوهش و بررسی الگوهای سرآمدی انتخاب گردید که پس از پالایش نظرات خبرگان صنعت و دانشگاهی و با در نظر گرفتن پاسخ سوالات باز در هر مرحله از فن دلفی فازی، 80 شاخص مورد تائید قرار گرفت. تا بدین وسیله به کمک شاخص های استخراج شده مسیر سرآمدی برای سازمان ها روشن گردد و بتوانند هر چه سریع تر به تحقق سرآمدی در سازمان نائل آیند.

  کلیدواژگان: سرآمدی سازمانی، مدل های سرآمدی، شاخص های سرآمدی، تکنیک دلفی فازی
 • فاطمه سادات اعرابی*، علی اکبر فرهنگی، سید رضاسیدجوادین صفحات 73-97

  این پژوهش با هدف شناسایی نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی در شرکت گاز مشهد مقدس انجام شده است. جهت بررسی سرمایه روان شناختی از پرسشنامه لوتانز (2007) و جهت بررسی هویت سازمانی از پرسشنامه چنی (1983) و همچنین جهت بررسی اخلاق حرفه ای از پرسشنامه کادوزیر (2002) استفاده شده است. داده های حاصل از این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در سطح آمار استنباطی از معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز مشهد حدود 250 نفر است، که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 152 نفر به دست آمد. برای تائید روایی محتوی و ظاهری از نظر اساتید خبره و همچنین استفاده از نتایج تحلیل عامل تاییدی استفاده گردید که نتیجه حاکی از تائید پرسشنامه بود. همچنین برای تائید پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی در سطح 92/0 و 87/0 و 846/0 به ترتیب برای سرمایه روان شناختی، هویت سازمانی و اخلاق حرفه ای به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون حاکی از تائید فرضیه اصلی تحقیق است. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی نشان دهنده تائید نقش تعدیل گری همه مولفه ها به جز عدالت-انصاف و همدردی، در رابطه بین سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی است.

  کلیدواژگان: الگوی تعاملی، استراتژی منابع انسانی، استراتژی ارتباطات، عملکرد، موسسات پژوهشی
 • محمود قربانی *، محمدعلی عبدالهی صفحات 98-117

  این پژوهش با هدف شناسایی نقش تعدیل گر اخلاق حرفه ای در رابطه بین سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی در شرکت گاز مشهد مقدس انجام شده است. جهت بررسی سرمایه روان شناختی از پرسشنامه لوتانز (2007) و جهت بررسی هویت سازمانی از پرسشنامه چنی (1983) و همچنین جهت بررسی اخلاق حرفه ای از پرسشنامه کادوزیر (2002) استفاده شده است. داده های حاصل از این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در سطح آمار استنباطی از معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز مشهد حدود 250 نفر است، که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 152 نفر به دست آمد. برای تائید روایی محتوی و ظاهری از نظر اساتید خبره و همچنین استفاده از نتایج تحلیل عامل تاییدی استفاده گردید که نتیجه حاکی از تائید پرسشنامه بود. همچنین برای تائید پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایایی در سطح 92/0 و 87/0 و 846/0 به ترتیب برای سرمایه روان شناختی، هویت سازمانی و اخلاق حرفه ای به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون حاکی از تائید فرضیه اصلی تحقیق است. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی نشان دهنده تائید نقش تعدیل گری همه مولفه ها به جز عدالت-انصاف و همدردی، در رابطه بین سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی است.

  کلیدواژگان: رفتار سازمانی مثبت گرا، سرمایه روان شناختی، هویت سازمانی، اخلاق حرفه ای
 • احسان گورکی *، رحیم معصومی، سعیده نگهداری، سید جلیل معصومی صفحات 118-133

  هدف این پژوهش تعیین شاخصی جهت برقراری امکان محاسبه نیروی انسانی اداری مورد نیاز در واحدهای ستادی و به تبع آن تعیین مقدار کمبود یا مازاد نیروی انسانی شاغل است. جهت مشخص نمودن شاخص های پایه ای تعیین حجم کار اداری و دفتری، پروژه ای به روش کارسنجی و زمان سنجی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. مراحل کار شامل: احصاء و اصلاح فرآیندها، استخراج فعالیت ها، ثبت زمان های استاندارد با استفاده از فرم های پژوهشگر ساخته و کرنومتر به عنوان ابزار پژوهش و محاسبه حجم کار مطلوب است. سپس عوامل موثر بر تعیین حجم کار کارکنان تجزیه و تحلیل شد. آزمون های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون خطی، آنوا، تی استیودنت و ضریب همبستگی پیرسون است که با استفاده از نرم افزار spss و Excell مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های طرح مذکور بیانگر این بود که هیچ کدام یک از عوامل تشکیل دهنده مبلغ حکم حقوقی کارکنان از جمله سابقه کار، مدرک تحصیلی و نوع استخدام تاثیری در حجم کار این افراد ندارد. از جهتی تغییر در حجم کارهای واگذارشده به آنها تفاوتی در مبلغ حقوق پرداختی افراد ندارد؛ اما حجم کار ارجاعی به کارکنان نمونه این پژوهش تابعی از تعداد نیروی انسانی زیرمجموعه آن واحد تعیین شده است؛ که این به عنوان شاخص برآورد تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برگزیده شد. می توان برای کلیه مشاغل اداری شاخص هایی بدین طریق مشخص نمود تا امکان سنجش حجم کار و ارزیابی عملکرد کارکنان به روش پیشنهادی برقرار گردد.

  کلیدواژگان: کارسنجی_زمان سنجی_برآورد نیروی انسانی_امور اداری و دفتری_حجم کار
 • مریم تختایی شهی، رحمت الله محمدی پور *، محمود همت فر صفحات 134-152

  بودجه مهمترین ابزار برنامه ریزی برای مدیریت هر سازمان به شمار می آید و بودجه ریزی به عنوان شرح صورت وضعیت و پیش بینی درآمدها و هزینه ها برای یک دوره، مدیر را در کنترل سلامت مالی حوزه کمک می کند. بر این اساس هدف از این تحقیق ، بررسی تاثیر عوامل مدیریتی ، ساختاری و محیطی بر استقرار نظام بودجه ریزی عملکردی در دانشگاه آزاد اسلامی کشور در راستای مدیریت راهبردی مالی بوده و تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل مد نظر است. بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در بعد میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که در مورد روایی و پایایی آن کنترل های لازم صورت پذیرفت. ضریب آلفای کرونباخ در این خصوص 82 درصد بوده است. جامعه آماری پژوهش، 100 نفر شامل کارکنان و اساتید حوزه بودجه ریزی، مسئولین و معاونین اداری و مالی و برنامه ریزی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور می باشند. فرضیات پژوهش و داده های تحقیق با آمار توصیفی و استنباطی، آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، T تک نمونه ای، خی دو و آزمون فریدمن توسط نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داده است که پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملکردی در دانشگاه آزاد اسلامی با در نظر گرفتن عوامل مدیریتی، ساختاری و محیطی به ترتیب گفته شده امکان پذیر است و متناسب با شرایط دانشگاه به عنوان یک مجموعه کم نظیر علمی آموزشی است.

  کلیدواژگان: مدیریت مالی راهبردی، دانشگاه آزاد اسلامی، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، کارایی، اثربخشی، صرفه اقتصادی
|
 • B. Hezave, M. Ashkani, Ah Abbasi, M. Haghighi* Pages 9-25

  Nowadays, due to the sharp increase in competition and expansion of competitive markets, customer lifetime value has become one of the main topics in customer relationship management. The models which have been used so far for the estimation of customer lifetime value and segmentation of customers do not include all aspects of customer value. The main purpose of this study is to assess the impact of customer’s value on other customers through estimation of customer referral value and then provide appropriate marketing strategies for each segment of customers based on their value in the broadband internet access services industry. Using the data obtained from a firm operating in the industry, it will be shown that the customers who have the largest transactions (i.e. those who have the highest lifetime value) are not necessarily the best marketers. The statistical population of this study included all customers of a telecommunication firm in Tehran and all members of the population were selected as the sample. The required data were obtained from reports of the customer database of the studied firm using MySQL, PHPMyAdmin, and Tableau. All data were statistically analyzed in IBM SPSS Statistics 22. Using the results of this study, it will be shown that a better understanding of customer value allows firms to target their marketing campaigns more properly and gain higher profits from their marketing investments.

  Keywords: Customer segmentation, customer lifetime value, Customer referral value, Customer value matrix, Word of mouth advertising
 • Nabiallahe Mohammadi, Reza Najafbagy, Morteza Mosakhani Pages 27-48

  This study aimed to “Pathology of selecting and stability of faculty members in Islamic Azad University with strategic approach" has been implemented. The population consisted of faculty members of Islamic Azad University. The study in term of goal was descriptive, in term of time, cross-sectional and in term of the respondent, is applied. To collect data from a survey and a closed questionnaire has been used. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts. SPSS software to evaluate the reliability of the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient was 97%. To determine the optimal situation, using Morgan table sample size 360 patients was determined and cluster sampling was used. To measure according to each criterion in the selection of faculty members, the experts in studied universities that attract at least 3 members of the faculty members participated in the working group meeting, purposive sampling method was used. To determine the normal distribution of data Kolmogorov - Smirnov test was used for the test results for all variables, more than 0.5 (p>0.05); the paired t-test was used to assess the gap between current and desirable condition. The results showed that there is a significant difference between the current situation and desirable situation, for variables specialized knowledge, teaching skills, communication and leadership skills, complementary skills, research and technology, collectivism, personality and moral in the Islamic Azad University, but for variables professional services (scientific executive) and religious criteria was not significant.

  Keywords: pathology, human resource management, strategic model of stability, selectin
 • *mohamadreza hamidizadeh, Iraj Soltani, maryam gholizadeh Pages 49-72

  Nowadays most organizations seek for excellence indicators to implement and gain promotion of quality level of services and products and ultimately, value creation for stakeholders. Hence, excellence indicators are considered as an operational framework in the context of improvement of organizations performance. The objective of this study is specifying the excellence indicators of strategic knowledge management. Thus having used the literature review, fuzzy Delphi approach has been applied to refine and select desired indicators of strategic knowledge management. The used methodology is consisted of four stages and has been refined by Cheng and Lin approach. The population of the study includes 30 industrial and academic experts. In order to analyze the indicators, the initial 52 indicators derived from literature review and five models of excellence model has been selected and by means of fuzzy Delphi method the experts’ ideas and open question in questionnaires has been refined. The result was 80 verified indicators. As a result, by using the indexes extracted, there will be an Excellence route for the organizations and can be achieved as soon as possible in the organization's achievements.

  Keywords: Organizational Excellence, Excellence Models, Excellence Indicators, Fuzzy Delphi Approach
 • Fatemeh Alsadat Aarabi *, aliakbar farhangi, seyedreza seyedjavadin Pages 73-97

  Strategic alignment is a critical tool for organizing and standardizing the activities and operations of different organizational departments in order to achieve integration. In this research, this strategic alignment between Communication and human resources Strategies are investigated. The research population comprises the research institutions and mixed method was used as the research methodology. In qualitative section of the research, content analysis was used in order to analyze the data gathered from 95 individuals in sampled institutions. The research findings indicate that the third type strategy (conservative), second type HR strategy (loyal soldier), third type relation , first type recruitment (traditional), third type training and development (practical), second type performance appraisal, third type compensation (performance-based) and third type employee relations and third type in relations and third type out relations had the most frequency in research institutions. The findings of one-way ANOVA and multivariate analysis indicate that internal and external alignments and their interactive influence were influential on the performance of research institutions.

  Keywords: Interactive Model, Organization strategic, Human Resource Strategy, Communication Strategy, Function, Research Institutions
 • mahmood ghorbani*, mohammad ali abdollahi Pages 98-117

  This study aimed to identify the role moderated professional ethics in the relationship between psychological capital and organizational identity was conducted in Mashhad, Gas Company. To study the psychological capital from Luthans questionnaire (2007) and to study organizational identity from Cheney questionnaire (1983) and to study professional ethics from kadozier questionnaire (2002) was used. The results of this study, both descriptive and inferential statistics have been analyzed. In the level of description from parameters of frequency, percentage, etc. and inferential have also benefited from structural equation. The population consisted of all employees in Mashhad gas is about 250 people, that according to Cochran formula the sample size was 152 people. To verify the validity of the content and appearance of expert supervision and using confirmatory factor analysis was used that The result indicated approved questionnaire.also from The Cronbach's alpha coefficient was used to verify the questionnaire.and reliability respectively at the level 0/92 and 0/87 and 0/846 for psychological capital and organizational identity and professional ethics was. The results of the test showed that the main hypothesis is confirmed. The results of the research from sub-assumptions confirmed the role of the moderator all components except (justice-fairness and compassion) is the relationship between psychological capital and organizational identity.

  Keywords: Positive Organizational Behavior, psychological capital organizational identity, Professional Ethics
 • ehsan goraki, rahim masoumi, saeideh negahdari, seyedjalil masoumi Pages 118-133

  The aim of this study is to determine an index for calculating required administrative human resources in staff department, and consequently specify the shortage or extra of employees working in organization. To determine the basic parameters for determining the administrative workload and the volume of office work, a project has been carried out using Workout and timing methods in Shiraz University of Medical Sciences. The project steps include: recognizing and reforming process, mining activities, recording standard time by researcher made forms and chronometers, and finally calculating favorable workload. Then the effective factors on employee’s workload have been analyzed. The Pierson Correlation, Anova and T Student Statistical test through the SPSS and EXCELL software have been used for data analysis. The result showed that, none of the constituent elements of salary’s determination, including: work experiences, education, type of employment have no effect on workload. On the other hand, changing in the amount of workload, which have been assigned to the employee has no effect on their salary. But the employee’s workload is depended on the number of their colleagues, who are working in the same department. Therefore, it is considered as a criterion to determine the number of required secretary in administrative department. In conclusion, it is worth mentioning that suggested framework upon which the possibility of modifying the structure of continuous workload in, is provided order to evaluate employees and estimate the human resources required in government agencies using the results of this study.

  Keywords: Workout, Timing, Human Resource Estimate, Administrative, Office Affairs, Workload
 • maryam takhtaishahi, Rahmatollah Mohammadipour* mahmoud hematfar Pages 134-152

  Budget is the most important planning tool for managing each organization, and budgeting as a statement of the situation and forecasting revenues and expenses for a period will help the manager to control the financial health of the area. Accordingly, the purpose of this research is to investigate the effect of managerial, structural and environmental factors on the establishment of a functional budgeting system in Islamic Azad University in the direction of financial strategic management and to determine the impact of each of these factors. For this purpose, library and field methods have been used to collect information. A field questionnaire was used to assess the validity and reliability of that control, and Cronbach's alpha was 82%. The statistical population consists of 100 staff members and professors in the field of budgeting, officials and administrative, financial and planning deputies of Islamic Azad University. Research hypotheses and data were analyzed using descriptive and inferential statistics, Smirnoff-Kolmogorov, T one sample run test, Chi-square and Friedman tests by SPSS software. The results show that the implementation of the functional budgeting system in Azad University is possible in terms of management, structural and environmental factors, respectively, and in accordance with the conditions of the University as a unique collection of scientific and educational

  Keywords: Strategic Financial Management, Islamic Azad University Budgeting Based on Performance, Efficiency, effectiveness, Economy Efficiency