بررسی کارایی پودر کائولین در کنترل سفید بالک (Bemisia tabaci Gennadius) در گلخانه های گوجه فرنگی جیرفت

چکیده:
عسلک پنبه (Bemisia tabaci) به عنوان یکی از مهم ترین آفات گوجه‏فرنگی در جیرفت و به ویژه در شرایط گلخانه ای بوده و در حال حاضر مصرف انواع سموم شیمیایی تنها روش کنترل آن محسوب می شود. به منظور کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم، مطالعه روش‏های کنترل ایمن تر، از جمله کاربرد پودر کائولین، بسیار با اهمیت است. از این رو، تاثیر پودر کائولین تولید داخل (سپیدان®)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار شامل پودر کائولین با غلظت 3 %با 2 و 3 بار تکرار محلول‏پاشی به فواصل ده روز (تیمارهای اول و دوم)، پودر کائولین با غلظت 5% با 2 و 3 بار تکرار محلول‏پاشی به فواصل ده روز (تیمارهای سوم و چهارم) حشره کش استامی پراید با 2 و 3 بار تکرار سم پاشی (تیمارهای پنجم و ششم) و شاهد (آب پاشی) با 2 و 3 بار تکرار محلول‏پاشی به فواصل ده روز (تیمارهای هفتم و هشتم) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای حشره کش استامی پراید با 2 و 3 بار تکرار در روز اول با 07/2 ± 80 و 95/2 ± 22/85 درصد و در روز سوم با 48/2 ± 52/74 و 32/4 ± 05/77 درصد، دارای بیشترین تاثیر بوده و در این روزها تیمار کائولین 5% و 3 بار تکرار، با میزان تاثیر 9/3 ± 02/71 و با 78/3 ± 5/65 درصد، هم ردیف با آن ها قرار داشته است. اما سایر تیمارهای کائولین با تفاوت معنی دار در گروه بعدی قرار گرفتند. در مقایسه میانگین عملکرد تیمارها، تفاوت معنی دار وجود نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1725428 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!