شناسایی و اولویت بندی کسب و کارهای مرتبط با گیاهان دارویی در شهرستان چرداول

چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی کسب و کارهای مرتبط با گیاهان دارویی در شهرستان چرداول انجام شد. در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع از روش های ترکیبی پژوهش کمی- کیفی و از میان این روش ها، از الگوی تلفیقی غالب-کمتر غالب و در قالب طرح دو مرحله ای استفاده شد. در بین روش های پژوهش کیفی از مصاحبه های نیمه عمیق و از میان روش های پژوهش کمی، از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در مرحله کیفی پژوهش صاحب نظران گیاهان دارویی و کارشناسان اقتصادی استان ایلام بوده اند که تعداد 12 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند در پژوهش مشارکت داده شده اند. جامعه آماری مرحله کمی تعداد 84 نفر از کارشناسان بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران 50 نفر از آنان به عنوان نمونه برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کمی پرسشنامه ای بود که براساس نتیجه مرحله کیفی و بررسی پیشینه پژوهش طراحی شده و روایی آن براساس نظر جمعی از صاحب نظران و استادان مجرب تایید گردید. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و محاسبه آزمون آلفای کرونباخ، 0.91 بدست آمد که بیانگر مناسب بودن پایایی پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج نشان داد که کاشت گیاهان دارویی، کارگاه خشک کن، پودر و بسته بندی سیر؛ کارگاه روغن گیری و بسته بندی کلزا؛ و کارگاه تولید آدامس طبیعی بنه (سقز)؛ به ترتیب جزء اولویت های برتر کسب و کارهای تولیدی و خدماتی، فرآوری اولیه، فرآوری ثانویه و فرآوری نهایی گیاهان دارویی بودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
423 -434
لینک کوتاه:
magiran.com/p1730485 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.