تاثیر مقادیر نیتروژن و دز مصرف علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز

چکیده:
به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و دز مصرفی علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات منابع طبیعی سبزوار در سال زراعی 92-1391 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی مقادیر مختلف نیتروژن شامل توصیه شده (183 کیلوگرم ازت خالص)، توصیه شده +25٪ و توصیه شده -25٪ به عنوان کرت اصلی و مقادیر مختلف علف کش نیکوسولفورن (کروز) (شاهد (عدم کنترل)، توصیه شده ((60 گرم ماده موثره در هکتار معادل 5/1 لیتر در هکتار)، توصیه شده 25/0- و توصیه شده + 25٪) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد افزایش 25٪ در مقدار نیتروژن سبب افزایش 88/17 درصدی ردیف در بلال، 60/11 درصدی دانه در ردیف 29/34 درصدی عملکرد بیولوژیکی و 56/39 درصدی عملکرد اقتصادی شد. بالاترین عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیکی در دز توصیه شده + 25٪ علف کش مشاهده شد که اختلاف آماری معنی داری با دز توصیه شده نداشت. در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که در حضور علف های هرز در شرایط کمبود نیتروژن (توصیه شده-25%) استفاده از مقادیر بالاتر علف کش (دز توصیه شده+25%) سبب تولید عملکرد اقتصادی مناسب شد در حالی که در شرایط فراهمی نیتروژن استفاده از مقادیر توصیه شده علف کش سبب تولید عملکرد اقتصادی مناسب شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
16 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1732479 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!