محاسبه تداوم و شدت خشکسالی به وسیله شاخص SPEI اصلاحی (مطالعه موردی: شهرهای تبریز و ارومیه)

چکیده:
محاسبه تداوم و شدت خشکسالی به وسیله شاخص SPEI اصلاحی (مطالعه موردی: شهرهای تبریز و ارومیه) مرحمت سبقتی1*، حسام احمدی بیرگانی2 ، علیرضا مقدم3 1- دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه 2- استادیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه 3- دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه [مرحمت سبقتی]* Sebghati.marhamat@gmail.com تاریخ دریافت: [توسط مجله تکمیل میشود] تاریخ پذیرش: [توسط مجله تکمیل میشود] چکیده تغییر اقلیم جهانی و افزایش وقوع خشکسالی از مسائل مهم زیست محیطی است که در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد آنها صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، تداوم و شدت خشکسالی برای شهرهای تبریز و ارومیه در دوره آماری 31ساله با شاخص SPEI اصلاحی به روش پنمن مانتیث فائو مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از محاسبه میانگینهای متحرک 3، 6 و 12 ماهه جهت مقایسه بارش در دوره های زمانی متفاوت از توزیعهای آماری برای ارزیابی صحت نتایج استفاده گردید. نتایج نشان دادند بین مقادیر شاخص SPEI در شرایط خشکسالی و ترسالی برای هر دو شهر مورد مطالعه همخوانی وجود دارد. همچنین بررسی میانگین متحرک، شاخص خشکسالی و توزیعهای آماری در اکثر سالها نتایج مشابهی برای شرایط ترسالی و خشکسالی را نشان داد. بیشترین مقدار خشکسالی با روش پنمن مانتیث فائو برای ایستگاه تبریز برابر 75/2- و برای ایستگاه ارومیه برابر 2- بدست آمد. این دو شهر در سالهای 1384 تا 1389 طولانیترین دوره خشکسالی را تجربه کردند.
زبان:
فارسی
صفحات:
188 -195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1741940 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.